HR EN

Grad Koprivnica

Javne rasprave o studiji o utjecaju na okoliš

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode na temelju  članka 160, stavka 1. i  članka 162., stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13), članka 16., stavka 1.,3. i 4. i članka 18., 19., 20 i 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08) i Odluke  Ministarstva zaštite okoliša i prirode, KLASA:UP/I 351-03/14-02/59, URBROJ:517-06-2-1-1-14-14 od 3. listopada 2014. objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE
O  STUDIJI O UTJECAJU NA OKOLIŠ “MODERNIZACIJA
POSTOJEĆEGI IZGRADNJA DRUGOG
KOLOSIJEKA ŽELJEZNIČKE PRUGE
M201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica”

I.

Studija o utjecaju na okoliš “Modernizacija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka pruge M201 na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica” (u daljnjem tekstu: Studija),  nositelja zahvata HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb, Mihanovićeva 12,  upućuje se na javnu raspravu od 30 dana.

II.

Javna rasprava i javni uvid u Studiju održati će se  u periodu od  16. listopada 2014. do 14. studenog 2014. godine.  Javni uvid  u cjelokupnu dokumentaciju SUO može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave, svakog radnog dana od  8,00-14,00  sati  u prostorijama Grada Križevci,  I. Zakmardija Dijankovečkog 12. u Križevcima i Grada Koprivnice, Zrinski trg 1/I, u Koprivnici.  Na javnom uvidu bit će izložena po jedna cjelovita Studija i dva sažetka te knjige primjedaba. Ne-tehnički sažetak Studije i cjelovita Studija bit će danom početka javne rasprave dostupni javnosti i na mrežnim stranicama Ministarstva i Koprivničko-križevačke županije.

III.

Održati će se dva javna izlaganja o Studiji dana 28. listopada (utorak) 2014. Prvo izlaganje održati će se u prostorijama Grada Križevci, I. Zakmardija Dijankovečkog 12. u Križevcima s početkom u 9 sati. Drugo javno izlaganje održati će se u Gradu Koprivnici, Zrinski trg 1/I s početkom u 13 sati. Na javnom izlaganju bit će nazočni predstavnici izrađivača Studije, nositelja zahvata i jedinica lokalne samouprave na čijem području se provodi zahvat koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o postavljenim pitanjima. Javnu raspravu s izlaganjem koordinira nadležno tijelo za zaštitu okoliša i prirode Koprivničko-križevačke županije.

IV.

Pisana mišljenja i primjedbe na Studiju upisivat će se u knjigu primjedbi  izloženu uz Studiju i/ili slati poštom u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica, A. Nemčića 5., Koprivnica zaključno sa zadnjim danom javne rasprave. Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku, čitko napisani i potpisani, neće se uzeti u obzir. Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti na kontakt tel. 048/658-126.

V.

Ova obavijest biti će objavljena oglasom u tisku „Večernji list“, na objavnim pločama i mrežnim stranicama Grada Križevci i Koprivnice te Županije, najkasnije 8 dana prije početka javnog uvida.

KLASA:   351-03/14-01/18
URBROJ: 2137/1-04/12-14-9    
Koprivnica, 6. listopada 2014.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu  okoliša i zaštitu prirode

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice