HR EN

Grad Koprivnica

Izmjena javnog poziva za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u odgojno – obrazovnim ustanovama

Na temelju  članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst) i projekta „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“ (u daljnjem tekstu: „Projekt“) prijavljenog na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“, gdje je evidentiran pod referentnim brojem UP.03.2.1.01.0033., gradonačelnica Grada Koprivnice dana 13. siječnja 2016.  godine, raspisuje

IZMJENU JAVNOG POZIVA
za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u odgojno – obrazovnim ustanovama  (partnerima u projektu „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“) 

I.

U Javnom pozivu prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u odgojno – obrazovnim ustanovama  (partnerima u projektu „ODJEK – Odrastanje u jednakosti, Koprivnica“) KLASA: 910-01/15-01/0042, URBROJ: 2137/01-04/5-15-20, od 30. prosinca 2015. godine, točka VII. mijenja se i glasi:

„VII.

Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: Grad Koprivnica, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Zrinski trg 1, 48 000 Koprivnica, s napomenom „Prijava za pomoćnike u nastavi“.

Rok za podnošenje prijava je zaključno s danom 21. siječnja 2016. godine.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Grada Koprivnice, partnera u Projektu i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a svaka odgojno – obrazovna ustanova otvorit će Prijavu potrebe za radnikom pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju potrebnih pomoćnika po školama.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

S kandidatima čije su prijave potpune i pravodobne provest će se psihološko testiranje i održati intervju. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na testiranje i intervju, smatrat će se da je odustao od prijave.

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.“.

KLASA: 910-01/15-01/0042
URBROJ: 2137/01-03/1-16-23
Koprivnica, 13. siječnja 2016.

Gradonačelnica:
Vesna Želježnjak, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice