HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za financiranje audiovizualnih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Koprivnicu

JAVNI POZIV
za financiranje audiovizualnih sadržaja elektroničkih medija
od interesa za Grad Koprivnicu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje audiovizualnih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Koprivnicu. Zakonom o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21 i 114/22) propisno je da su elektronički mediji audiovizualni programi, radijski programi i elektroničke publikacije.

Pod programskim sadržajima podrazumijevaju se audiovizualni sadržaji elektroničkih medija odnosno objave kojima se prate sadržaji vezani uz Grad Koprivnicu, rad Gradskog vijeća i gradske uprave te tvrtki u vlasništvu i ustanova čiji je Grad osnivač.

Cilj dodjele financijskih sredstava je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za građane grada Koprivnice.

II. UVJETI PRIJAVE

Na Javni poziv mogu se prijaviti nakladnici koji obavljaju djelatnost elektroničkog medija i ispunjavaju sljedeće uvjete:
• imaju sjedište na području Republike Hrvatske;
• imaju koncesiju za područje Grada Koprivnice;
• televizijski nakladnici upisani u Knjigu pružatelja medijskih usluga televizije Agencije za elektroničke medije (AEM) – područje koncesije digitalna regija D3;
• prijavitelj mora biti upisan u odgovarajuću Knjigu pružatelja najmanje godinu dana od dana predaje prijave.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava ne mogu ostvariti nakladnici:
• koji se za prijavljene programske sadržaje financiraju iz sredstava Fonda za poticanje i pluralizam elektroničkih medija, proračuna Europske unije, državnog proračuna;
• koji su u likvidaciji ili stečajnom postupku;
• koji imaju nepodmirenih obveza prema državnom proračunu i Gradu Koprivnici.

III. KRITERIJ DODJELE FINACIJSKIH SREDSTAVA

Kriteriji temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:

KRITERIJ BROJ
BODOVA
1. Kvaliteta, kreativnost, inovativnost, autorski pristup u osmišljavanju programskog sadržaja 0 – 10
 

2.

Lokalni karakter programskog sadržaja (praćenje događaja na području grada), usmjerenost na potrebe i interese građana i uključenost građana u predložene programske sadržaje  

0 – 10

 

3.

Doseg objava pojedinog medija (s obzirom na pokrivenost područja koncesije radija ili istraživanja gledanosti, slušanosti),broj pratitelja na društvenim mrežama za sve prijavitelje  

0 – 10

Ukupno 0 – 30

Dodatno će se vrednovati, s ukupno maksimalno 10 bodova, sadržaji usmjereni na teme:

● ostvarivanje prava građana na javno informiranje (1 bod);
● poticanje gospodarskih aktivnosti na području grada (1 bod);
● praćenje demografskih mjera i projekata grada (1 bod);
● poticanje poljoprivrednog i ruralnog razvoja na području grada Koprivnice (1 bod);
● poticanje turizma, kulturne raznolikosti, umjetnosti i njegovanje baštine grada (1 bod);
● razvoj znanosti, odgoja, obrazovanja i sporta na području grada (1 bod);
● promocija zdravlja i socijalne uključenosti posebice populacije starijih osoba, hrvatskih branitelja, osoba s invaliditetom i osoba s teškoćama u razvoju (1 bod);
● promocija manifestacija na području grada (1 bod);
● promicanje ravnopravnosti spolova (1 bod);
● zaštita okoliša i ljudskog zdravlja (1 bod).

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 8.500,00 eura.

IV. NAČIN PRIJAVE

Prijedlozi programa/projekta prijavljuju se na posebnim obrascima s pripadajućim prilozima:
1. Obrazac 1 – Podaci o prijavitelju,
2. Obrazac 2 – Podaci o programskom sadržaju,
3. Izjava,
4. Ovjereni izvadak iz Upisnika medijskih usluga koji se vodi pri Vijeću za elektroničke medije,
5. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga,
6. Broj pratitelja na društvenim mrežama (za sve prijavitelja),
7. Istraživanja o gledanosti/slušanosti,

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na Javni poziv ispunjava se na hrvatskom jeziku, mora sadržavati sve podatke koji se traže i mora biti ispunjena na računalu. Svi propisani obrasci moraju
biti potpisani od strane prijavitelja.

Nepotpuni obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Ukoliko Prijavni obrazac sadrži navedene nedostatke, prijava će se smatrati nevažećom.

Svi troškovi i zatražena financijska sredstva trebaju biti sukladni aktivnostima u opisnom obrascu prijave te planirani s realnim tržišnim cijenama.

Nakladnik može na Javni poziv prijaviti jedan programski sadržaj koji se može sastojati od više aktivnosti.

Obrasci za prijavu objavljeni su na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

Prijedloge programa/projekata pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Javnog poziva dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

GRAD KOPRIVNICA
Služba ureda gradonačelnika, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
„Javni poziv – financiranje programa audiovizionalnih sadržaja elektroničkih medija“

Prijave na Javni poziv s pripadajućom dokumentacijom podnose se u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Grada Koprivnice.

V. POSTUPAK OCJENJIVANJA PROGRAMA/PROJEKTA I
DONOŠENJE ODLUKE

Postupak ocjenjivanja provodi Povjerenstvo za odlučivanje koje Zaključkom imenuje Gradonačelnik. Ocjenjivat će se samo pravodobno podnesene i u potpunosti ispunjene prijavnice pristigle u propisanom roku na Javni poziv. Uz prijavu je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Javnom pozivu.

Za sufinanciranje programa/projekta isti mora ostvariti minimalno 50% maksimalnog broja bodova. Ako na Javni poziv pristigne Prijavnica kojoj nedostaje neki od traženih dokumenata, isključit će se iz postupka i neće se razmatrati kod ocjenjivanja.

Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa/projekata, donosi Gradonačelnik Grada Koprivnice Zaključkom o odobrenju sredstava za financiranje programa audiovizionalnih sadržaja elektroničkih medija na prijedlog Povjerenstva o odlučivanju.
Zaprimljene prijave na Javni poziv se ne vraćaju.

Prijavitelji imaju pravo na prigovor na Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa/projekata. Rok za podnošenje prigovora je 8 (osam) dana od objave Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje programa/projekata. O prigovoru odlučuje Gradonačelnik Grada Koprivnice.

VI. OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati Javnog poziva objavit će se na web stranici Grada Koprivnice, a svim prijaviteljima biti će poslane i pojedinačne obavijesti na elektroničke adrese.

VII. UGOVARANJE

Po objavi rezultata s prijaviteljima će se sklopiti ugovor o financiranju / sufinanciranju audiovizualnih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Koprivnicu u skladu s proračunom programa/projekta, a prethodno usuglašenim s Gradom Koprivnicom.

VIII. INFORMIRANJE

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: hrvoje.ruzic@koprivnica.hr ili osobno uz prethodnu najavu na broj telefona 048/279-521 do zaključno 10. lipnja 2024. godine.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice