HR EN

Grad Koprivnica

Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša – 11.7.2016.

Dana 11.7.2016. godine održana je sjednica Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Odbora od 18.4. 2016.
 2. Razmatranje prijedloga Zaključka i  Izvješća o poslovanju za 2015. godinu trgovačkih društava i ustanova:
  a) KOMUNALAC d.o.o.
  b) KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
  c) KOPRIVNIČKI PODUZETNIK  d.o.o.
  d) KAMPUS d.o.o.
  e) media uni d.o.o.  u likvidaciji
  f) RK PODRAVKA s.d.d.
  g) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
  h) Regionalna energetska agencija Sjever
 3. Razmatranje prijedloga Zaključka i  Izvješća o radu za 2015. godinu:
  a) Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
  b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c) Turističke zajednice Grada Koprivnice
 4. Razmatranje prijedloga Zaključka i Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  na području Grada Koprivnice za 2015. godinu
 5. Razmatranje prijedloga Zaključka i  Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu
 6. Razmatranje prijedloga:
  a) Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu ( iz nadležnosti Odbora )
  b) Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2016. godinu
 7. Razmatranje prijedloga Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice.
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice
 10. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu
 11. Razmatranje prijedloga Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2016. godinu
 12. Razmatranje prijedloga Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2016.

Točka 1.

Odbor je jednoglasno usvojio zapisnik sa sjednice Odbora od 18.4.2016.

Točka 2.

a) Odbor sa 3 glasa “za“, 1 „suzdržan“, 2 „protiv“ nije podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2015. godinu KOMUNALAC d.o.o.
b) Odbor sa 3 glasa “za“, 3 „suzdržana“ nije podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2015. godinu KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.
c) Odbor je jednoglasno ( 6“za“ ) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2015. godinu  KOPRIVNIČKI PODUZETNIK d.o.o.
d) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2 „suzdržana“ ) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2015. godinu KAMPUS d.o.o.
e) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2 „suzdržana“ ) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2015. godinu media uni d.o.o. u likvidaciji
f) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2 „suzdržana“ ) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2015. godinu RK Podravka s.d.d.
g) Odbor je jednoglasno ( 6“za“ ) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2015. godinu Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice
h) Odbor je jednoglasno ( 6“za“ ) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju za 2015. godinu Regionalne energetske agencija Sjever

Točka 3.

a) Odbor je jednoglasno ( 6“za“) podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
b) Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
c) Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2015. godinu Turističke zajednice Grada Koprivnice

Točka 4.

Odbor je jednoglasno ( 6“za“ )  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu

Točka 5.

Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade u Gradu Koprivnici za 2015. godinu

Točka 6.

a) Odbor je većinom glasova ( 4“za“, 2“suzdržana“ ) podržao prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
b) Odbor je jednoglasno ( 6“za“)   podržao prijedlog Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2016. godinu

Točka 7.

Odbor je jednoglasno (6“za“)  podržao prijedlog Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice

Točka 8.

Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice

Točka 9.

Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Koprivnice

Točka 10.

Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Odluke o izmjenama Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu

Točka 11.

Odbor je jednoglasno ( 6“za“)  podržao prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2016. godinu

Točka 12.

Odbor je jednoglasno ( 6“za“) podržao prijedlog Plana upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Koprivnice za 2016. godinu

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice