HR EN

Grad Koprivnica

Vijećnici podržali Odluku oko sakupljanja komunalnog otpada – Pročelnik Golubić: “Stvaranjem manje količine miješanog otpada, građani mogu očekivati manje račune, a ne kazne.”

Gradski su vijećnici većinom glasova na današnjoj 9. sjednici Gradskog vijeća donijeli Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Koprivnice.

Prema novoj Odluci, korisnik javne usluge dužan je davatelju usluge platiti ugovornu kaznu, ako ne ispunjava pojedine obveze propisane ovom Odlukom.

” Naplaćivanje kazni ili “kažnjavanje građana” je zadnja stvar na koju pomišljamo u Gradu. Kazne su bile propisane i u ranijim Odlukama, samo ih sada usklađujemo prema danim nam preporukama od strane Ministarstva zaštite okoliša. U biti se ništa ne mijenja. Pravilnim odvajanjem otpada, odnosno stvaranjem manje količine miješanog otpada, građani mogu samo profitirati, odnosno dobiti manje račune”, objasnio je pročelnik Tomislav Golubić nakon rasprave o ovoj točki.

Ugovorna kazna koju je korisnik javne usluge dužan platiti davatelju usluge određuje se ako:

  1. ne koristi javnu uslugu na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge na način da proizvedeni komunalni otpad ne predaje putem zaduženog spremnika najmanje jednom u dva mjeseca, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 0,10 kuna po litri ugovorenog spremnika;
  2. ne omogući davatelju javne usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje otpada kad to mjesto nije na javnoj površini, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 100,00 kuna po svakom takvom nerealiziranom odvozu;
  3. postupa s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način koji dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i/ili dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i/ili uzrokuje pojavu neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 100,00 kuna za svako takvo postupanje s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge;
  4. neodgovorno postupa sa spremnikom (oštećenje ili uništenje spremnika) na obračunskom mjestu korisnika usluge, ugovorna kazna naplaćuje se ovisno o volumenu spremnika kako slijedi: za spremnik od 80 l i 120 l u iznosu od 350,00 kuna; za spremnik od 240 l u iznosu od 400,00 kuna; za spremnik od 360 l u iznosu od 750,00 kuna; za spremnik od 1.100 l u iznosu od 2.100,00 kuna;
  5. ne predaje odvojeno opasni komunalni otpad u reciklažno dvorište ili mobilno reciklažno dvorište odnosno ne postupa s istim u skladu s propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, osim korisnika koji nije kućanstvo, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 500,00 kuna po svakom takvom slučaju;
  6. ne predaje na mjestu nastanka odvojeno miješani komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, glomazni otpad ili biootpad, odnosno ne razvrstava predmetni otpad u spremnike sukladno njihovoj namjeni, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 250,00 kuna za svaki slučaj nepravilnog razvrstavanja otpada;
  7. ne kompostira biootpad na mjestu nastanka, a izjavio je da kompostira, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 250,00 kuna;
  8. ne dostavi davatelju usluge ispunjenu Izjavu o načinu korištenja javne usluge, a nije preuzeo zaduženi spremnik od davatelja javne usluge, ugovorna kazna naplaćuje se u iznosu od 450,00 kuna jednokratno po slučaju.

Iznos određene ugovorne kazne iskazuje se na zasebnoj stavci na računu za javnu uslugu.

Kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, nastalu obvezu plaćanja ugovorne kazne, u slučaju kad se ne utvrdi odgovornost pojedinog korisnika, snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik sukladno udjelima u korištenju spremnika.

Ukoliko se utvrdi da je korisnik usluge počinio više radnji za koje je prema ovom članku propisana obveza plaćanja ugovorne kazne, davatelj usluge će mu za svaku od navedenih radnji obračunati i naplatiti ugovornu kaznu.

Davatelj javne usluge može umjesto obračuna ugovorne kazne iz stavka 1. ovog članka izdati korisniku usluge pisano upozorenje, ali samo za slučaj prvog neispunjenja odnosno neurednog ispunjenja obveze za koju je zapriječena ugovorna kazna ili u slučaju da postoje okolnosti koje ispričavaju takav propust, a koje okolnosti korisnik usluge mora dokazati.

Za slučaj iz stavka 1. točke 7. ovog članka, davatelj usluge je ovlašten provjeriti kompostira li korisnik usluge biootpad na mjestu nastanka.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja  komunalnog otpada na području Grada Koprivnice objaviti će se u „Glasniku Grada Koprivnice“, a  primjenjuje se od 1. kolovoza 2022. godine.

 

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice