HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Grada Koprivnice

KLASA: 100-01/18-01/0008
URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-1
Koprivnica, 03.04.2018.

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma na stručno osposobljavanje u Gradu Koprivnici od 03.04. 2018.godine,  gradonačelnik Grada Koprivnice objavljuje

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravna tijela Grada Koprivnice

Polaznici se primaju na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na razdoblje od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) i to na radna mjesta kako slijedi:

 1. Upravni odjel za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo:
  1 polaznik – srednja stručna sprema (IV stupanj) upravne, građevinske, ekonomske, prometne, poljoprivredne ili tehničke struke odnosno završena gimnazija
  Radno mjesto: referent – komunalni redar
 2. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove:
  1 polaznik – srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke
  Radno mjesto: referent za vođenje evidencije komunalne naknade

Primanje polaznika u Grad Koprivnicu provodi se u okviru mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod)  „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“  te kandidati pored uvjeta iz ovog javnog poziva moraju ispunjavati i uvjete da se vode u evidenciji Zavoda kao nezaposlene osobe i  da nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovali, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju.

Polaznici nemaju status službenika i ne primaju naknadu za svoj rad osim naknade koju osigurava Zavod. Grad podmiruje troškove polaganja državnog stručnog ispita (prvi puta) za radna mjesta za koja je polaganje državnog stručnog ispita propisano zakonom. Prava i obaveze polaznika i Grada bit će uređeni ugovorom o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Prijavama je potrebno priložiti:

 • kratki životopis
 • dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice, a ukoliko podnositelj prijave ne posjeduje navedene isprave može priložiti domovnicu)
 • presliku diplome/svjedodžbe o završenom školovanju
 • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (članak 15. Zakona) ne starije od 6 mjeseci
 • presliku vozačke dozvole B kategorije za radno mjesto pod rednim brojem 1.

Na prijam polaznika ne primjenjuju se odredbe Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) a koje se odnose na postupak  prijma u službu.

Pročelnik svakog od Upravnih tijela u koje se polaznici primaju odlučit će o izboru kandidata nakon provedenog intervjua kojem mogu pristupiti kandidati čije su prijave pravodobne, koji prilože svu potrebnu dokumentaciju i ispunjavaju sve formalne uvjete iz ovog poziva. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koje odabere Grad bit će predloženi Zavodu, a ugovor će biti sklopljen sa onim kandidatima čije uključenje u Program odobri Zavod sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Grad Koprivnica (stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa te naziv radnog mjesta za koje se kandidat/kandidatkinja prijavljuju) Zrinski trg 1., u roku 8 dana od dana objave ovog poziva na web stranici Zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Koprivnice.

GRAD KOPRIVNICA

Gradonačelnik:
Mišel Jakšić, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice