Vijeće srpske nacionalne manjine


Na izborima održanim 05.05.2019. godine, izabrano je 14 članova Vijeća srpske nacionalne manjine:

 1. DUŠAN BRNICA
 2. DRAGICA MAMULA
 3. SANJIN SRDIĆ
 4. GORDANA BOJANIĆ
 5. SAVO BOJANIĆ
 6. BOJAN BRNICA
 7. BILJANA LATKOVIĆ
 8. TIHOMIR LATKOVIĆ
 9. GORANKA MAMULA
 10. IGOR PETROVIĆ
 11. MILENA PRIJIĆ
 12. NENAD PRIJIĆ
 13. DEJAN RANILOVIĆ
 14. SAŠA SRDIĆ

Na konstituirajućoj sjednici održanoj, 18. lipnja 2019. godine, za predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici izabran je Nenad Prijić, a za njegovog zamjenika Bojan Brnica.

Sjedište Vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Koprivnici:
Frana Galovića 6/I kat, Koprivnica
tel: 626 633

Temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Vijeće nacionalne manjine pravna je osoba koju nacionalna manjina osniva radi ostvarivanja prava svojih pripadnika na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje svojih interesa na razini jedinice lokalne samouprave za koju je osnovana.

Vijeće nacionalne manjine ima savjetodavnu ulogu u odnosu na poduzimanje aktivnosti i donošenje općih akata Gradskog vijeća u oblastima koje se odnose na unapređivanje, ostvarivanje i zaštitu prava nacionalnih manjina.