Socijalni program Grada Koprivnice


Prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Koprivnica, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice (GGK br. 4/12., 3/13. i 3/14.)

Korisnici prava iz socijalne skrbi Grada Koprivnice  mogu biti hrvatski  državljani koji imaju prebivalište na području Grada Koprivnice te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada Koprivnice.

  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2019. godinu; GGK 10/18.; GGK 5/19.
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2018. godinu; GGK 4/17.,  1/18.
  • Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2017. godinu; GGK 6/16.3/17.
  • Odluka o socijalnoj skrbi Grada Koprivnice; GGK4/12., 3/13., 3/14., 5/15., 1/16. (pročišćeni tekst)  , 4/16.4/18.11/18.
  • Odluka o osnivanju Socijalnog vijeća Grada Koprivnice; GGK 3/17.
  • Strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine, GGK 3/16.