8. sjednica Gradskog vijeća


Dana 20. ožujka 2018. godine održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Pregled stanja sigurnosti na području Grada Koprivnice za 2017. godinu
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2017. godinu:
  a) Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ Koprivnica
  b) Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica
  c) Muzeja grada Koprivnice
  d) Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2017. godinu.
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 01.07.2017. do 31.12.2017. godine
 6. Donošenje Rješenja o razrješenju i izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Koprivnice
 7. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Koprivnice
 8. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Koprivnice od 22.10.2012.godine
 10. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Koprivnice od 15.09.2014.godine
 11. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Koprivnice
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Akcije „Sretno dijete-sretan grad-Koprivnica“ u 2017. godini
 13. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provođenju Strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom Grada Koprivnice za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za 2016. i 2017. godinu
 14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2017. godinu
 15. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2017.godinu
 16. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2017. godinu
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa javnih potreba u:
  a) kulturi Grada Koprivnice za 2017. godinu
  b) obrazovanju Grada Koprivnice za 2017. godinu
  c) području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice
  d) području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2017. godinu
  e) socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Koprivnice za 2017. godinu
  f) sportu Grada Koprivnice za 2017. godinu
  g) tehničkoj kulturi Grada Koprivnice za 2017. godinu
 18. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju predsjednika Mandatnog povjerenstva
  b) imenovanju predsjednice Mandatnog povjerenstva
  c) razrješenju člana Odbora za izbor i imenovanja
  d) imenovanju članice Odbora za izbor i imenovanja
  e) razrješenju predsjednice Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
  f) imenovanju predsjednice Odbora za gospodarstvo, razvoj grada i zaštitu okoliša
  g) razrješenju članice Odbora za statutarno-pravna pitanja
  h) imenovanju članice Odbora za statutarno pravna pitanja

Materijale sa 8. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje

Video 8. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje