10. sjednica Gradskog vijeća


Dana 17. srpnja 2018. godine održana je 10. sjednica Gradskog vijeća sa sljedećim dnevnim redom:

 1. Pitanja i prijedlozi,
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2017. godinu:
  a) GD Crvenog križa Koprivnica
  b) Vatrogasne zajednice Grada Koprivnice
  c) Zajednice tehničke kulture Grada Koprivnice
  d) Zajednice športskih udruga Grada Koprivnice
 3. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva „Komunalac“ d.o.o. gradsko komunalno poduzeće Koprivnica.
 4. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima i mjerilima za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica na:
  a) godišnji otpis knjižnične građe svih odjela
  b) Odluku o odabiru najpovoljnije ponude za zamjenu vanjske stolarije
 6. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Koprivnica
 7. Donošenje Odluke o davanju na korištenje zgrade na Trgu dr. Žarka Dolinara 7 u Koprivnici
 8. Donošenje:
  a) Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Koprivnice za 2017. godinu
  b) Zaključka o usvajanju Izvještaja o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Koprivnice za razdoblje od 1.1. do 31.12.2017.
 9. Donošenje:
  a) I Izmjena i dopuna Proračuna Grada Koprivnice za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu
  b) Programa o  izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2018. godinu
  c) Programa o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Koprivnici za 2018. godinu.
  d) Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2018. godinu
  e) Programa o izmjenama i dopuni Programa javnih potreba u obrazovanju Grada Koprivnice za 2018. godinu
  f) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Grada Koprivnice za 2018. godinu
  g) Programa o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Grada Koprivnice za 2018. godinu
  h) Programa o izmjenama Programa javnih potreba u području djelovanja udruga građana Grada Koprivnice za 2018. godinu
 10. Donošenje Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Koprivnica na području grada Koprivnice u 2018. godini.
 11. Donošenje Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Koprivnicu
 12. Donošenje Plana o izmjenama i dopunama Plana zaštite od požara za Grad Koprivnicu
 13. Donošenje Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2018. godinu
 14. Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama na području Grada Koprivnice
 15. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva na području Grada Koprivnice u 2018.godini.
 16. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice u 2018.godini.
 17. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Koprivnice
 18. Donošenje Odluke o dodjeljivanju školarina izvanrednim studentima Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica za akademsku godinu 2018./2019.
 19. Donošenje Odluke o ostvarivanju prava na (su)financiranje troškova nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za učenike osnovne škole s prebivalištem  na području Grada Koprivnice u školskoj godini 2018./2019.
 20. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika za obrazovanje učenika u umjetničkim programima Umjetničke škole Fortunat Pintarić u školskoj godini 2018./2019.
 21. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine u Koprivnici, Dravska ulica 18 (k.č.br. 4710/1 i druge, k.o. Koprivnica)
 22. Donošenje Rješenja o razrješenju članice i zamjenice članice Savjeta mladih Grada Koprivnice.
 23. Donošenje Rješenja o:
  a) razrješenju člana Odbora za branitelje
  b) imenovanju člana Odbora za branitelje

Materijale sa 10. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti ovdje.

Video 10. sjednice Gradskog vijeća možete pogledati ovdje