Propisi


Temeljem članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.) objavljuje se pregled zakona i ostalih propisa koji se odnose na područje rada upravnih tijela Grada Koprivnice:

 Opći dio

 1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi broj “Narodne novine” – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
 2. Ustav Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10,  85/10 – pročišćeni tekst i 05/14)
 3. Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155/02.,  80/10. i 93/11)
 4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07.,125/0836/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15)
 5. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08. i 61/11.)
 6. Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 28/10.)
 7. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12. 147/14., 100/15.)
 8. Zakon o područjima županija, gradova i općina u republici hrvatskoj (“Narodne novine” broj 86/06., 125/06., 16/07., 95/08.46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.)
 9. Zakon o lokalnim izborima (“Narodne novine” broj 144/12..)
 10. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11., 61/11., 27/13., 48/13. – pročišćeni tekst i 02/14.)
 11. Zakon o sprječavanju sukoba interesa (“Narodne novine” broj 26/11., 12/12.,  48/13. – pročišćeni tekst i 57/15.)
 12. Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13. i 85/15.)
 13. Zakon o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12. – pročišćeni tekst)
 14. Zakon o tajnosti podataka («Narodne novine» broj 79/07. i 86/12.)
 15. Zakon o elektroničkoj ispravi («Narodne novine» broj 105/05.)
 16. Zakon  o radu (“Narodne novine” broj 149/09., 61/11., 82/12., 73/13. i 93/14.)
 17. Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine” broj 59/96., 94/96., 114/03., 86/08., 75/09. i 143/12.)
 18. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14., 81/15.)
 19. Zakon o izvlaštenju (“Narodne novine” broj 9/94., 35/94., 112/00., 114/01., 79/06., 45/11. i 34/12.)
 20. Zakon obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.)
 21. Zakon o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14.)
 22. Zakon o trgovačkim društvima (111/93., 34/99.,121/99.,52/00.118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11.111/12., 68/13. i 110/15.)
 23. Zakon o trgovini (“Narodne novine” broj 87/08., 96/08.116/08., 76/09., 114/11., 68/13. i 30/14.)
 24. Zakon o općem upravnom postupku (“Narodne novine” broj 47/09.)
 25. Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11., 83/13., 143/13., 13/14.)
 26. Prekršajni zakon (“Narodne novine” broj 107/07., 39/13., 157/13., 110/15.)
 27. Zakon o vatrogastvu (“Narodne novine” broj 106/99., 117/01., 36/02., 96/03., 139/04. – pročišćeni tekst174/04.,38/09. i 80/10.),
 28. Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine” broj 92/10.)
 29. Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15.)
 30. Zakon o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14. i 110/15.)
 31. Zakon o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 8/96., 77/96., 95/97., 131/97.,68/98., 66/99., 30/00. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-747/96, 744/98. od 1. ožujka 2000., 116/00., 163/03., 17/04., 110/04., 141/04., 150/05., 153/05.,129/06., 117/07., 25/08., 60/08., 20/10., 69/10., 126/11., 112/12., 19/13., 80/13., 40/14., 69/14.,  87/14. i  94/14. )
 32. Zakon o sudskim pristojbama (“Narodne novine” broj 74/95., 57/96., 137/02.,  26/03., 125/11., 112/12., 157/13. i 110/15.)
 33. Zakon o obveznim odnosima (“Narodne novine” broj 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.)
 34. Uredba o uredskom poslovanju (“Narodne novine” broj 7/09.)
 35. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija („Narodne novine“ broj 83/14.)
 36. Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09.)

Izgradnja grada

 1. Zakon o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13.)
 2. Zakon o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13.)
 3. Zakon o građevinskoj inspekciji (“Narodne novine” broj 153/13.)
 4. Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja  (“Narodne novine” broj 69/09., 128/10., 136/12. i76/13.)
 5. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj 80/11.)
 6. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (“Narodne novine” broj 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12. i 7/13. i 26/15. )
 7. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (“Narodne novine” broj 125/11. i 64/15. ),
 8. Zakon o građevnim proizvodima (“Narodne novine” broj 76/13. i 30/14.)
 9. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine” broj 86/12. i 143/13.)
 10. Zakon o javno privatnom partnerstvu (“Narodne novine” broj 78/12. i 152/14.)
 11. Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (“Narodne novine” broj 116/07. i56/11.)
 12. Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (“Narodne novine” broj 46/13.)
 13. Uredba o provedbi projekata javno privatnog partnerstva (“Narodne novine” broj 88/12. i 15/15.)
 14. Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika (“Narodne novine” broj 6/00.)
 15. Pravilnik o kontroli projekata (“Narodne novine” broj 32/14. )
 16. Pravilnik o nostrifikaciji projekata  (“Narodne novine” broj 98/99. i29/03.)
 17. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (“Narodne novine” broj 108/04.)
 18. Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (“Narodne novine” broj 42/14.)
 19. Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije (“Narodne novine” broj 1/98.)
 20. Pravilnik o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije (“Narodne novine” broj9/00.)
 21. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (“Narodne novine” broj  32/14., 69/14. i 27/15. )
 22. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (“Narodne novine” broj 53/02.)
 23. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14., 41/15. i 75/15.)
 24. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (“Narodne novine” broj 110/01.)
 25. Pravilnik o autobusnim stajalištima (“Narodne novine” broj 119/07.)
 26. Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnoj cesti(“Narodne novine” broj 78/14.)
 27. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (“Narodne novine” broj 78/13.)
 28. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (“Narodne novine” broj 56/12., 61/12.)
 29. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (“Narodne novine” broj 89/06. i 139/06.)
 30. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe  (“Narodne novine” broj 35/94., 55/94. i142/03.)
 31. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole („Narodne novine“ broj 115/11.)
 32. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata  (“Narodne novine” broj 48/97.)
 33. Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (“Narodne novine” broj 47/02.)
 34. Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (“Narodne novine” broj 106/04., 25/06. i 121/11.)
 35. Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (“Narodne novine” broj90/10., 111/10. i 55/12.)
 36. Tehnički propis za betonske konstrukcije (“Narodne novine” broj 139/09., 14/10., 125/10. i136/12.)
 37. Tehnički propis za čelične konstrukcije (“Narodne novine” broj 112/08., 125/10., 73/12. i 136/12.)
 38. Tehnički propis za zidane konstrukcije (“Narodne novine” broj 1/07.)
 39. Tehnički propis za drvene konstrukcije (“Narodne novine” broj 121/07., 58/09., 125/10., i136/12.)
 40. Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (“Narodne novine” broj 119/09., 125/10. i 136/12.)
 41. Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (“Narodne novine” broj 80/13.)
 42. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (“Narodne novine” broj103/08.)
 43. Tehnički propis za dimnjake u građevinama (“Narodne novine” broj 3/07.)
 44. Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (“Narodne novine” broj 110/08.)
 45. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama(“Narodne novine” broj 87/08. i 33/10.)
 46. Tehnički propis za prozore i vrata (“Narodne novine” broj 69/06.)
 47. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (“Narodne novine” broj 5/10.)
 48. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (“Narodne novine” broj 128/15.)
 49. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (“Narodne novine” broj 3/07.)
 50. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15.)
 51. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99., 151/03.,157/03., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14. i 98/15. )
 52. Pravilnik o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru  (“Narodne novine” broj 48/14. i 19/15.)
 53. Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (“Narodne novine” broj 101/98.)
 54. Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola (“Narodne novine” broj 86/04. i 138/04.)
 55. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (“Narodne novine” broj 106/98.,39/04., 45/04. i 163/04.)

Energetska učinkovitost

 1. Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14.)
 2. Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (“Narodne novine” broj  11/15.)
 3. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14., 150/14., 133/15. i 22/16.)
 4. Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15.)
 5. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije – fotonaponskih sustava (“Narodne novine” broj 56/15.)

Zaštita okoliša i prirode

 1. Zakon o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13. i 78/15.)
 2. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14.)
 3. Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08.)
 4. Zakon o zaštiti zraka (“Narodne novine” broj 130/11. i 47/14.)
 5. Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (“Narodne novine” broj 3/13.)
 6. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13.)
 7. Pravilnik o gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 23/14., 51/14., 121/15 i 132/15.)
 8. Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13.)
 9. Zakon o zaštiti od buke („Narodne novine“ broj 30/09., 55/13. i 153/13.)
 10. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave („Narodne novine“ broj 145/04.)

Komunalno gospodarstvo

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03. – pročišćeni tekst,82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13., 147/14. i 36/15.)
 2. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj136/06., 135/10., 14/11. i 55/12.)
 3. Zakon o cestama (“Narodne novine” broj  84/11.,22/13., 54/13., 148/13 i  92/14.)
 4. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (“Narodne novine” broj 82/13.)
 5. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14. i 64/15.)
 6. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (“Narodne novine” broj16/07., 152/08., 124/10. i 56/13.)
 7. Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj19/98. i 50/12.)
 8. Pravilnik o grobljima („Narodne novine“ broj99/02.)
 9. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj135/06.37/13. i 125/13.)
 10. Zakon o vodama (“Narodne novine” broj153/09., 63/11.,130/11., 56/13. i 14/14.)
 11. Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (“Narodne novine” broj153/09., 90/11., 56/13., 154/14. i 119/15.)
 12. Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (“Narodne novine” broj 107/14. )

 Upravljanje nekretninama

 1. Zakon o zemljišnim knjigama  (“Narodne novine” broj91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07.,152/08., 55/13. i 60/13.)
 2. Zakon o najmu stanova (“Narodne novine” broj91/96., 48/98. i 22/06.)
 3. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj39/13., 56/14. i 48/15.)
 4. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (“Narodne novine” broj 74/14. )
 5. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” broj125/11. i 64/15.)
 6. Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (“Narodne novine” broj92/96., 39/99., 42/99., 92/99., 80/02. i 81/02.)
 7. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj94/13. i 18/16. )
 8. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (“Narodne novine” broj80/11.)
 9. Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i o upisu vlasništva posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva)  (“Narodne novine” broj121/13.)

Financije

 1. Zakon o proračunu (“Narodne novine” broj87/08., 136/12. i 15/15.)
 2. Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (“Narodne novine” broj 26/16. )
 3. Zakon o Državnom uredu za reviziju („Narodne novine“ broj 80/11.)
 4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine” broj139/10. i  19/14.)
 5. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15.)
 6. Opći porezni zakon (“Narodne novine” broj147/08., 18/11., 78/12., 136/12., 73/13. i  26/15.)
 7. Zakon o kamatama (“Narodne novine” broj94/04. i 35/05.)
 8. Ovršni zakon (“Narodne novine” broj112/12., 25/13. i 93/14.)
 9. Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine” broj91/10. i 112/12.)
 10. Stečajni zakon (“Narodne novine” broj71/15.)
 11. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (“Narodne novine” broj 108/12.,144/12., 81/13.,112/13. i 71/15.)
 12. Zakon o naplati poreznog duga fizičkih osoba (“Narodne novine” broj55/13.)
 13. Zakon o računovodstvu (“Narodne novine” broj78/15. i 134/15.)
 14. Zakon o porezu na dobit (“Narodne novine” broj177/04., 90/05.57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 143/14.)
 15. Zakon o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj177/04., 73/08., 80/10., 114/11.,22/12., 144/12., 120/13., 125/13., 148/13., 83/14, 143/14 i 136/15.)
 16. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (“Narodne novine” broj73/13., 148/13. i 143/14. )
 17. Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj143/12.)
 18. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj85/15.)
 19. Pravilnik o registru koncesija („Narodne novine“ broj 26/13.)
 20. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  (“Narodne novine” broj3/15., 93/15. i 135/15.)
 21. Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj 128/09.i 142/14.)
 22. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj26/10. i 120/13.)
 23. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj24/13.)
 24. Pravilnik o proračunskom nadzoru (“Narodne novine” broj71/13. i 57/15.)
 25. Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” broj55/09. i 139/10.)
 26. Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj130/11.)
 27. Pravilnik o porezu na dohodak (“Narodne novine” broj95/05., 96/06., 68/07., 146/08.,2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14. i 137/15.)
 28. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (“Narodne novine” broj96/13.)
 29. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu dug te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja  (“Narodne novine” broj52/13. i 94/14.)
 30. Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (“Narodne novine” broj78/11., 106/12., 130/13., 19/15. i 119/15.)
 31. Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (“Narodne novine” broj8/06.)
 32. Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (“Narodne novine” broj12/15., 103/15. i 132/15)
 33. Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj132/11.)
 34. Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (“Narodne novine” broj70/12.)

Društvene djelatnosti

 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst., 94/13. i 152/14.),
 2. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj10/97., 107/07. i  94/13.),
 3. Zakon o sportu (“Narodne novine” broj71/06.,  150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16. ),
 4. Zakon o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj157/13., 152/14 i 99/15.),
 5. Zakon o hrvatskom crvenom križu (“Narodne novine” broj71/10.),
 6. Zakon o knjižnicama (“Narodne novine” broj105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.),
 7. Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj47/90., 27/93. i 38/09.)
 8. Zakon o dadiljama (“Narodne novine” broj37/13.)
 9. Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj96/01.)
 10. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 174/04., 92/05., 2/07.,  107/07.,  65/09.,  137/09.,  146/10. 55/11., 140/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 33/13., 148/13. i 92/14.)
 11. Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga („Narodne novine“ broj16/07.)