Što smo mjerili i kako?


Objavljeno: 07.12.2016 — Pregledano: 76 puta

Procedura za dobivanje ISO 37120 certifikata započela je samom prijavom za ishođenje certifikata. GKP Komunalac, Sektor za strateško planiranje, razvoj i EU projekte bio je zadužen za prikupljanjem podataka koji su bili potrebni verifikacijskoj komisiji za provjeru istih. U travnju 2016. godine krenulo se u postupno skupljanje podataka od nadležnih institucija. Kategorije potrebnih podataka podijeljene su u 17 kategorija (energetski potencijal, financije, gospodarstvo, obrazovanje, okoliš, otpadne vode, promet, rekreacija, sigurnost, sklonište/zbrinjavanje, telekomunikacije i inovacije, upravljanje (izvršavanje vlasti), urbano planiranje, vatrogasne i hitne/krizne intervencije, vodoopskrba, zdravstvo i zbrinjavanje krutog otpada) unutar kojih se nalaze obavezni i neobavezni indikatori. Svaka kategorija ima svoje obaveze i neobavezne indikatore koji se isporučuju. Prilikom dostave samo obaveznih indikatora stiče se aspiracijski certifikacijski nivo, a svaki dostavljeni neobavezni indikator diže razinu certifikacijskog nivoa.

Sustav mjerenja indikatora univerzalan je za svaki grad koji se prijavi na ishođenje certifikata, jer su formule izračuna prilagođene svim gradovima bez obzira na njegovu veličinu i broj stanovnika. Svi podaci u većini izračuna računaju se u odnosu na 100.000 stanovnika, tako da smo svaki podatak koji smo imali morali izračunati prema toj formuli.

Podaci kojima smo se koristili kod takvih izračuna je broj stanovnika grada Koprivnice zajedno sa prigradskim naseljima kao i broj kućanstava na području grada. Podaci su uzeti iz poslijednjeg popisa stanovništva koji je proveden 2011. godine, gdje se navodi broj stanovnika od 30.872 i broj kućanstava 10.848 (prosječni broj članova kućanstva iznosi 2,84). Dostupnost i točnost statističkih podataka koji su nam bili potrebni kod izračuna, dobili smo od Državnog zavoda za statistiku. Velik broj potrebnih podataka nije bilo moguće dostaviti na lokalnoj razini jer se takva mjerenja nisu provodila, a podaci evidentirali odvojeno za sam grad. Prema preporuci certifikacijskog tijela, takve podatke (pošto je većina bila obavezna) uzimali su se na regionalnoj razini ili u nekim slučajevima na nacionalnoj razini.

U kategoriji energije mjerili su se podaci o ukupnoj potrošnji električne energije u gradu Koprivnici  (potrošnja u kućanstvu i javnim zgradama), ukupna proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije, broj obustava el. energije, kao i prosječno trajanje prekida. Sve podatke koji su nam trebali vezano uz ovu kategoriju dobili smo od HEP-a, Elektre Koprivnica.

Podaci koji su se tražili iz područja financija dobili smo od internih podataka Gradske uprave, kao što je postotak duga u odnosu na prihode i informacije o gradskih nenaplaćenim i naplaćenim porezima.

U kategoriji gospodarstvo mjerili su se podaci kao postotak nezaposlenosti u gradu Koprivnici, postotak ljudi koji žive u siromaštvu (stopa materijalne deprivacije), postotak ljudi zaposlenih na puno radno vrijeme, nezaposlenost mladih, broj poduzeća u gradu Koprivnici, kao i broj novih razvijenih patenata. Većinu ovih podataka dobili smo od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatske gospodarske komore i Zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podatke o obrazovanju sakupili smo od Državnog zavoda za statistiku i Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, a tražili su se podaci o broju ženske i muške djece u osnovnim i srednjim školama, odnos broja učitelja i učenika, kao i broj ljudi sa visokom stručnom spremom u gradu Koprivnici. Okolišne indikatore bilo je najteže prikupiti jer se u Koprivnici ne vode potrebna mjerenja kvalitete zraka i čestica čije su nas vrijednosti tražili u certifikaciji. Podatke smo dobili od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a podaci su se odnosili na koncentraciju lebdećih čestica u zraku (PM2.5, PM10), koncentraciji ozona, NO2, SO2, stakleničkih plinova te razini buke.

Podatke o otpadnim vodama i vodoopskrbi, dostavile su nam putem izvješća Koprivničke vode d.o.o., u kojem se navodi postotak gradskog stanovništva koji imaju pristup pitkoj vodi, priključenju na vodu, vrsti tretmana koji otpadne vode prolaze, ukupnoj potrošnji vode po kućanstvu i postotak gubitka vode.

Policijska postaja Koprivnica dala nam je u obliku izvješća podatke potrebne za kategoriju sigurnosti u Koprivnici. U izvješću su nam bili potrebni podaci o broju policajaca u gradu, broju ubojstava i samoubojstava, uništavanje imovine, stopa kriminaliteta i vremenski period izlaska na intervencije. Pokazatelji kategorije prometa, odnose se na podatke o kilometrima javnog prijevoza, broju biciklističkih staza, broju automobila, motora i prometnih nesreća u gradu Koprivnici.

U kategoriji rekreacije građana, dostavili smo podatak o površini vanjskog i unutarnjeg prostora za rekreaciju građana, gdje se uzimao podatak o broju i površini dječjih i nogometnih igrališta, kao i broj dvorana i prostora dostupnih za rekreaciju.

U vezi zbrinjavanja (skloništa), tražili su nas broj beskućnika, broj  ilegalno napravljenih objekata i broj objekata koji spadaju pod pojam „stračara“.  Podatke vezano uz ovaj indikator dobili smo iz Centra za socijalnu skrb i Državnog zavoda za statistiku.

Podaci o  telekomunikacijama i  inovacijama odnosili su se na broj fiksnih i mobilnih linija u gradu i broju internetskih priključaka.

Kategorija izvršavanja vlasti  odnosi se najviše na podatke izlaznosti na izborima,  broju registriranih birača, broj žena koji rade u gradskoj Upravi, kao i broj žena koje su izabrane za obnašanje dužnosti gradskih vijećnica.

Urbano planiranje uključuje podatke o broju zelenih površina u Koprivnici (u hektrima), kao i broju posađenih stabala protekle godine.

Javna vatrogasna postrojba grada Koprivnice ustupila nam je podatke vezane uz indikatore vatrogasne i krizne intervencije. Isporučili smo broj vatrogasnih intervencija u gradu Koprivnici za proteklu godinu, broju vatrogasaca i broju dobrovoljnih volontera (DVD-a), vremenu odaziva na intervencije i broju  vatrogasnih i kriznih situacija koje su završile smrću.

Podaci iz kategorije zdravstva vezani su uz prosječnu životnu dob građana, broj pacijenata u bolnici, broj bolničkih kreveta, broj liječnika (posebno broj psihijatara), broj medicinskih sestara, smrtnost ispod 5 godina života i broj samoubojstava i pokušaja istih.

Poslijednja kategorija je vezana uz zbrinjavanje krutog otpada i podatke koje smo prikupili su iz interne baze GKP-a Komunalac. Dostavili smo podatke o broju ljudi koji imaju mogućnost korištenja usluge odvoza otpada, postotak otpada koji se reciklira, ukupno sakupljen otpad u godini dana  po glavi stanovnika  te opasni otpad i postotak koji se reciklira i kako.

Neki podaci bili su javno dostupni, dok je za neke podatke bilo potrebno tražiti suglasnost za njihovu objavu. Indikatori su se prikupljali iz ovih navedenih područja i iziskivalo je velik trud uskladiti u kratkom roku, ne samo prikupljene podatke već i provjeriti točnost istih. Nakon što su podaci poslani na uvid, revidirani su od strane ovlaštene treće strane, kao što je slučaj sa svim standardnim specifikacijama.

Bitno je napomenuti kako ovaj certifikat vrijedi godinu dana i kako ga je svake godine nužno obnavljati, s toga je i bilo preporučljivo da svi podaci koji su dostaljeni budu ažurirani sa 2015. godinom (naravno, oni podaci za koje je bilo moguće provjeriti njihovu točnost za tu godinu.