KOMPARATIVNA TJEDNA ANALIZA: Haiphong– Koprivnica


Objavljeno: 10.02.2017 — Pregledano: 95 puta

WCCD je u fokus svoje analize stavio grad Haiphong, treći najveći grad u Vijetnamu. Grad zauzima površinu od 1.527,4 km², a broj stanovnika kreće se oko dva milijuna. Haiphong je lučki grad i predstavlja najveću luka u Vijetnamu. Ujedno, služi kao glavna morska luka za sve pomorske aktivnosti jugoistočne Azije. Grad je i glavno središte za industriju, trgovinu, turizam, obrazovanje i osposobljavanje u području sjevernog Vijetnama.

U 2012. godini, Vlada u Vijetnamu donijela je Strategiju zelenog rasta 2011.- 2020. sa vizijom do 2050. godine. Grad Haiphong preuzeo je vodeću ulogu u provedbi iste u cilju da postane prvi „zeleni lučki grad“ u Vijetnamu do 2020. godine. U suradnji sa još jednim gradom u Vijetnamu, izradio je Plan za poticanje zelenog rasta koji je odobren 2014. godine. U sklopu Plana želi se osigurati održivost ekonomije, društva i okoliša. Veliki naglasak cijele Strategije i Plana je na očuvanju i održivosti okoliša. Stjecanjem ISO 37120 certifikata omogućeni su vrijedni izvori informacija koji su utjecali na rješenja okolišne politike grada.

Iz analize WCCD-a izdvojili su jedan indikator po kojem je grad Haiphong primjer ostalim gradovima koji su dio zajedničke analize. Haiphong prednjači u najmanjoj potrošnji električne energije po glavi stanovnika u godini dana, točnije, mjeri 1.626 kWh/godini. S druge strane, grad Koprivnica mjeri potrošnju od 6.530,7 kWh/godini, što je četiri puta veća potrošnja električne energije građana Koprivnice u odnosu na građane Haiphonga. Ovako mala potrošnja električne energije utječe na bolju kvalitetu zraka grada, kao i male troškove građana za potrošnju električne energije. U analizi grada Haiphonga, od strane WCCD-a, nije naveden i dostupan razlog ovako male potrošnje električne energije u gradu.

 

 

 

 

 


Gradske vlasti u Haiphongu pokrenule su akcijski plan za smanjenje emisije stakleničkih plinova u suradnji s vodećim japanskim stručnjakom za zaštitu okoliša. Izvješće je pokazalo da emisije stakleničkih plinova iz prometa u gradu čine 21,2 % ukupne emisije stakleničkih plinova. U sklopu plana je smanjenje emisije stakleničkih plinova dobivenim iz prometa za 8,6 % do 2020. godine. Što je razlog ovako velikom postotku emisije stakleničkih plinova dobivenom iz gradskog prometa? Haiphong ima zračnu luku, morsku luku i 10 autocesta kojima prođe tisuće automobila i milijuni motociklista. Upravo iz tog razloga gradske agencije sastavile su plan o razvoju eco-friendly autobusa. Oni planiraju staviti u funkciju 220 eko-friendly autobusa do 2020. godine i time se nadaju smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 16.600 tona CO2 godišnje.

Grad Koprivnica u sklopu svog Akcijskog plana održivog energetskog razvitka (SEAP), također ima u planu smanjenje emisije CO2 do 2020. godine. Koprivnica strategiju smanjenja emisija CO2 usmjerava prema sektorima koji su i najveći zagađivači, a među njima je i područje  javnog transporta. Nekoliko aktivnosti iz ovih mjera je i realizirano: uveli električni minibus u javni prijevoz, nabavili 70 bicikala i 30 električnih bicikala u sustavu javnog prijevoza za građane te uveli sustav „car sharinga“ koji čini koncept zajedničkog korištenja vozila gradske uprave, ustanova i gradskih poduzeća. Za razliku od Haiphonga koji ima u cilju smanjenje emisija stakleničkih plinova iz transporta od 8,6%, grad Koprivnica u planu ima smanjenje emisije stakleničkih plinova iz sektora transporta od 13,06%.

Ostali indikatori koji su uzeti u obzir tjedne analize WCCD-a:

Br. Mjerljivi pokazatelj Rezultat – KOPRIVNICA Rezultat – HAIPHONG
1. Ukupna potrošnja el. energije po stanovniku u godini dana 1.462,98 kWh/god/stan. 609,26  kWh/god/stan.
2. Kilometri javnog prijevoza (manjeg kapaciteta –autobus, tramvaj..) na 100.000 stanovnika 25.91 km /100.000 stan. 165,9  km /100.000 stan
3. Zelene površine u hektrima na 100.000 stanovnika 140 ha/100.000 stan. 34  ha/100.000 stan.
4. Ukupno sakupljena količina komunalnog otpada po stanovniku

(u tonama-kućanstva i gospodarstva)

0,29 t/stan. 0,3  t/stan.
5. Ukupna potrošnja vode po stanovniku (l/dan) – uključujući poslovne subjekte 193,44 l/dan/stan. 116,4  l/dan/stan.
6. Potrošnja vode u kućanstvima po stanovniku (l/po danu) 110,05 l/dan/stan. 100.88 l/dan/stan.
7. Postotak gubitka vode 12,07% 13%
8. Prosječna životna dob građana 77,2 godine 74,4 godina
9. Emisija stakleničkih plinova (t/po stanovniku) 3,08 t/po stanovniku 10,45 t/po stanovniku
10. Koncentracija NO2 13,6 µg/m3 32,6  µg/m3