Grad Koprivnica – prijatelj djece


Grad Kc-prijatelj djecePovodom desete godišnjice Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, a sukladno Nacionalnom programu djelovanja za djecu u Republici Hrvatskoj, Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, pod pokroviteljstvom UNICEF-a, Ureda za Hrvatsku, pokrenuli su akciju pod nazivom “Gradovi i općine – prijatelji djece “, koja je službeno prihvaćena 20. studenog 1999. godine.

Zbog svojeg značaja u ostvarivanju nacionalnih mjera djelovanja za djecu u Hrvatskoj, ova je Akcija uvrštena u Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece za razdoblje od 2006.-2012. godine, a od kraja 2008. godine Središnji kooridnacijski odbor za vođenje Akcije se uključio i u rad Mreže europskih gradova prijatelja djece. Akcija se ističe i kao primjer dobre prakse u izvještajima Vijeća za djecu Vlade Republike Hrvatske. Kako je u tijeku izrada nove strategije za djecu u Hrvatskoj, ova će Akcija zasigurno imati još jači utjecaj među državnim i lokalnim tijelima.

Cilj Akcije je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana, te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama, da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

Program Akcije obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. Tako je hrvatski program razrađen u 10 područja važnih za život djece:

  1. Programiranje i planiranje za djecu,
  2. Financijska sredstva za djecu,
  3. Podrška i potpora udrugama za djecu,
  4. Dijete u sigurnom i zdravom gradu,
  5. Zdravlje djece,
  6. Odgoj i obrazovanje djece,
  7. Socijalna skrb za djecu,
  8. Kultura i šport za djecu,
  9. Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i
  10. Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.

Odluka o uključivanju Grada Koprivnice u Akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece” donesena je 12. travnja 2005. godine, a 30. siječnja 2006. godine osnovan je Koordinacijski odbor Grada Koprivnice za vođenje Akcije, kao neposredno radno tijelo gradonačelnika koje vodi Akciju u gradu, a čine ga predstavnici svih ustanova, udruga i inicijativa građana čijim se aktivnostima i djelovanjem postiže cilj ove Akcije.

Zadaće Gradskog koordinacijskog odbora su: utvrđivanje početnog stanja o cjelokupnoj brizi za djecu i mlade u Gradu Koprivnici, predlaganje godišnjeg programa ukupnih aktivnosti svih sudionika akcije, donošenje izvedbenog plana za svaku tekuću godinu, praćenje izvršavanja plana, analiziranje stanja i problema u ostvarivanju akcije, etapno evidentiranje postignutih rezultata, suradnja sa Središnjim koordinacijskim odborom akcije i izvještavanje o stanju, napretku i rezultatima, dostavljanje prijedloga od općeg i zajedničkog interesa za kakvoću i učinkovitost akcije Središnjem koordinacijskom odboru i promicanje Akcije i njenih rezultata u lokalnim medijima i na druge načine.

smjesko Sretno dijetePrva sjednica Koordinacijskog odbora Grada Koprivnice održana je dana 3. veljače 2006. godine u Gradskoj vijećnici. Na sjednici je razmatrano početno stanje o cjelokupnoj brizi za djecu i mlade u Gradu Koprivnici, te je zaključeno da Grad Koprivnica zaista već ima sve značajke “Grada-prijatelja djece” radi provođenja brojnih aktivnosti za dobrobit djece, njihov rast i razvoj, zdravlje, odgoj i obrazovanje, njihovu obiteljsku, materijalnu i emocionalnu sigurnost, rekreaciju i zabavu, koje će se u okviru ove akcije i formalno objediniti, te nadograđivati i usavršavati. Na ovoj sjednici također je odlučeno da će ova Akcija u Gradu Koprivnici nositi naziv: “Sretno dijete – sretan grad – Koprivnica”.

Dana 14. studenog 2007. godine Središnji koordinacijski odbor za vođenje Akcije je Gradu Koprivnici dodijelo počasni naziv „Grad prijatelj djece“, a ovo javno društveno prizanje obilježeno je i postavljanjem velike natpisne ploče na ulazu u grad.

Ovaj prestižan naziv danas nosi 51 gradova/općina, a u samoj Akciji trenutno sudjeluje ukupno 108 grad/općina.

Gradsko vijeće Grada Koprivnice je na 14. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2017. godine prihvatilo Izvješće o provedbi Akcije „Sretno dijete – sretan grad – Koprivnica“ u 2016. godini i plan provedbe za 2017. godinu.

Analizu stanja i mogućnosti za djecu sastavljenu u okviru izvješća za 2016. godinu, a povodom obilježavanja 10. godišnjice stjecanja počasnog naziva „Grad Koprivnica – prijatelj djece“ Upravni odjel za društvene djelatnosti i europske poslove ubuduće će revidirati i ažurirati na godišnjoj razini čime će se doprinijeti transparentnom pregledu aktivnosti za djecu. Ujedno, ona će omogućiti relevantnim dionicima da imaju bolji uvid u ovo područje te samim time razvijaju nove ideje i osmišljavaju nove aktivnosti koje će voditi napretku brige za djecu. Također, analiza će se koristiti i kod reevaluacije statusa od strane Središnjeg koordinacijskog odbora za vođenje Akcije koja je najavljena da će biti obavljena u vremenu od četiri godine od stjecanja statusa, no još nijednom nije izvršena. Bit će dostupna na gradskoj web stranici u izborniku „Odgoj i obrazovanje“, podizborniku „Grad Koprivnica prijatelj djece“.

Provedba Akcije ubuduće će kroz izvještaj biti prikazana kroz suradnju sa Savezom društava Naša djeca Hrvatske, idejnim začetnikom Akcije i nositeljem projekta „Grad prijatelj djece“.

Ubuduće će se kroz izvješće prikazati aktivnosti koje u lokalnoj zajednici provodi Društvo Naša djeca Koprivnica kao lokalna organizacija koja je dio Saveza, te će obuhvatiti izvještavanje o sudjelovanju članova Koordinacijskog odbora za vođenje Akcije u gradu Koprivnici i djece članova Dječjeg gradskog vijeća u aktivnostima u organizaciji Saveza: susreti na godišnjoj razini, savjetovanja, natječaji za dodjelu nagrada dječjim vijećima i lokalnim akcijama za djecu. Dokumentom će se također izvijestiti i o aktivnostima koje provodi Odbor, a koje se odnose na organizaciju učeničke debate i organizaciju Dječjeg tjedna.

Pojedinačni planovi i izvješća koje su ustanove, kao i aktivne organizacije civilnog društva dužne izrađivati na godišnjoj razini mimo ove Akcije, bit će dostupni u matičnim sjedištima ustanova/organizacija.

Svakodnevni trud, briga i kreativnost odraslih, kao i aktivna participacija djece u osmišljavanju raznoraznih aktivnosti za njihov boljitak, prepoznati su u široj društvenoj zajednici i naišli su na brojna državna priznanja.

Tako je Grad Koprivnica za aktivnosti i mjere poduzete prema djeci i obiteljima dana 15. svibnja 2008. godine povodom Dana obitelji dobio nagradu  „Lokalna zajednica – prijatelj obitelji“.

Tijekom godina sudjelovanja u Akciji dobili smo i niz Pohvala za Naj akciju Središnjeg koordinacijskog odbora za vođenje Akcije:

2009. godine –projekt integracije romske djece u školsku sredinu OŠ „Braća Radić“ – „Živimo različito, govorimo različito – želimo istu šansu“

2010. godine – projekt  PU Koprivničko-križevačke i Društva Naša djeca Koprivnica – „Sajam mogućnosti“ i projekt Društva Naša djeca Koprivnica – „Igrajmo se i u bolnici“

– iste godine predstavnici Grada Koprivnice održali su zapažene prezentacije Akcije u bugarskoj Albeni na godišnjoj Konferenciji gradonačelnika i načelnika općina, te na konferenciji u Zagrebu „Djeca u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti“

2011. godine – projekt Grada Koprivnice – „Koprivnički klimatski tjedan“  i projekti Dječjeg vrtića „Tratinčica“ – „Miceki za Patrika“, „Djeca prijatelji u prometu“ i „I ja sam olimpijac – mala olimpijada“

2012. godine – projekt učenika 2.a razreda OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ – „Obitelj u srcu djeteta – dijete u srcu škole“

2013. godineprva Povelja gradu Koprivnici za uspješno provedenu Naj – akciju 2013. – projekt “Male knjižnice u pedijatrijskim ordinacijama” Knjižnice i čitaonice “Fran Galović”, pedijatrijske ordinacije dr. Zorice Valentić i dr. Ranka Vondračeka, te Odjela pedijatrije Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek”

2014. godine – nova Povelja gradu Koprivnici, najviši rang nagrade, pod nazivom “Naj akcija 2014.”, za projekt “Dan za znanost” osmišljen i proveden od strane Gimnazije “Fran Galović” Koprivnica

2015. godine – Pohvala za projekt “Naj dječje djelo – Veliko srce koprivničkog djeteta” Dječjeg gradskog vijeća i Društva Naša djeca Koprivnice“ kojim su po prvi puta akciju  potaknula i organizirala djeca, a nikada u povijesti grada Koprivnice nije se dodjeljivalo takvo priznanje ili pohvala za djecu, te se na taj način promiču humanitarne aktivnosti, solidarnost, promicanje dječjih prava, aktivna participacija djece u društvu, uopće, a osobito afirmativna dječja djela.

2016. godine – Povelja za projekt „Dječje renesansno kraljevstvo“ najviši oblik priznanja – radi se o projektu Društva Naša djeca, Turističke zajednice grada Koprivnice i dviju osnovnih škola – Braća Radić i Antun Nemčić Gostovinski

Potrebe djece se mijenjaju, stoga je bitna kontinuirana i sustavna briga i skrb o zaštiti djece i njihovih prava i potreba, a postignuti naziv obvezuje lokalnu zajednicu da i dalje povećava standarde dobrog socijalnog, gospodarskog, zdravog, ekološkog, obrazovnog i kulturnog mjesta za život sve djece, čime se doprinosi stvaranju dugoročno sigurnog i poticajnog okruženja za rast i razvoj djeteta.

Letak – Dječja participacija, Aktivno sudjelovanje djece

Izvješće o provedbi adcije “Sretno dijete – sretan Grad – Koprivnica” u 2016. godini i Plan provedbe za 2017. godinu  možete skinuti ovdje.