Statut Grada Koprivnice


Statut Grada Koprivnice je najviši pravni akt Grada Koprivnice, kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 2. sjednici održanoj 03. srpnja 2009. godine. Statut Grada Koprivnice objavljen je u „Glasniku Grada Koprivnice“ broj 4/09.  od 6. srpnja 2009. godine,  Statutarna odluka  o izmjeni Statuta Grada Koprivnice u „Glasniku Grada Koprivnice“ broj 1/12. od 28. veljače 2012. godine,  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Koprivnice u „Glasniku Grada Koprivnice“ broj 1/13. od 20. ožujka 2013. godine. i Statut Grada Koprivnice (pročišćeni tekst) u “Glasniku Grada Koprivnice” broj 3/13. od 25. listopada 2013. godine.

Prilog:

Statut Grada Koprivnice; GGK 4/09., GGK 1/12., GGK 1/13., GGK 3/13., GGK 1/18.