ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA


KLASA: 112-01/19-02/0004
URBROJ: 2137/01-04-01/2-19-4
Koprivnica, 30.01.2019.

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice dana 30.01.2019. godine donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Poništava se javni natječaj KLASA:112-01/19-02/0004, URBROJ:2137/01-04-1/2-19-1 od 10.01.2019. godine,  za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj/-ica,  na radnom mjestu referenta za održavanje i upravljanje nekretninama u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo Grada Koprivnice, a koji je objavljen u Narodnim novinama broj 5/2019  od 16.01.2019. godine i na web-stranici Grada Koprivnice.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka dostaviti će se svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj i objaviti u Narodnim novinama i na web-stranici Grada Koprivnice.

 

PROČELNIK:
Tomislav Golubić, dipl.ing.geot.