JAVNI NATJEČAJ za zakup garaža na Trgu podravskih heroja u Koprivnici


JAVNI NATJEČAJ
za zakup garaža

Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, daju se u zakup garaže na Trgu podravskih heroja u Koprivnici i to:
garaže u  nizu III, i to: garaže broj: 1.,2., 3., 5., 8., i 10,
Garaže se daju u zakup sa početnim iznosom zakupnine od 202,50 kuna mjesečno za pojedinu garažu.
Sudionici javne dražbe mogu biti sve fizičke i pravne osobe.
Prije početka javne dražbe, sudionici javne dražbe, Povjerenstvu za provođenje javne dražbe moraju predati:
– presliku osobne iskaznice, OIB, presliku rješenja iz sudskog registra, odnosno rješenja o obrtu,
– presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini,
– preslika dokumentacije kojom se dokazuje status osoba koje se pozivaju na prvenstveno pravo zakupa,
– dokaz da ponuditelj na dan raspisivanja ovog javnog natječaja nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i Gradu Koprivnica, a što se dokazuje potvrdom nadležne ispostave porezne uprave, odnosno nadležnog upravnog odjela Grada Koprivnice.
Jamčevina u iznosu od 1.000,00 kuna se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice, broj: 2386002-1820100005, poziv na broj: 68 -7706 – OIB ( preslika uplatnice).
Pravo prvenstva za sklapanje ugovora o zakupu garaže imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i dosadašnji zakupoprimci, ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši iznos izlicitirane zakupnine. Pravo prvenstva ostvaruje se pod uvjetom sudjelovanja u javnoj dražbi. U ostvarivanju prava prvenstva osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju prednost u odnosu na dosadašnje zakupnike.
Uvid u garaže može se izvršiti svakog radnog dana do zaključenja ovog natječaja.
U posjed garaža zakupnik može stupiti nakon zaključenja ugovora o zakupu garaže.
Garaže se daju u zakup do 31.10.2017.  s tim da svaka ugovorna strana, ugovor može otkazati sa otkaznim rokom od tri mjeseca.
Zakupnik je dužan plaćati zakupninu od dana stupanja u posjeda što se utvrđuje zapisnikom o primopredaji.
Sudionicima javne dražbe koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, a sudionici javne dražbe koji ne zaključe ugovor gube pravo na povrat jamčevine.
Javna dražba će se održavati svakog 10. u mjesecu u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave, Koprivnica, Zrinski trg 1, I kat, (soba br. 12). Ukoliko 10. u mjesecu je neradni dan javna dražba će se održati prvog radnog dana.
Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada i upravljanje nekretninama, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.