JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta/osnivanje prava građenja u Poslovnim zonama „Dravska„ i „Radnička“


Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne
novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06.,
146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 6. Odluke o
građevinskom zemljištu u poduzetničkim zonama Dravska i Radnička u Koprivnici („Glasnik
Grada Koprivnice“ broj 6/19.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada
Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada
Koprivnice Mišel Jakšić, dipl. oec. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta/osnivanje prava građenja u Poslovnim zonama „Dravska„ i
„Radnička“

Javnim natječajem, prikupljanjem ponuda, prodaje se zemljište/osnivanje prava
građenja u Poslovnoj zoni „Dravska“ k.o. Koprivnica i to:
– k.č.br. 4150/2, livada na Čardi, površine 4935 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 4169/1, oranica u ul. J.Bukovčana, površine 4720 m², zk.ul. 13514,
– k.č.br. 4169/2, oranica u ul. J.Bukovčana, površine 3431 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 4169/3, oranica u ul. J.Bukovčana, površine 4081 m², zk.ul. 13514,
– k.č.br. 4210/1, oranica u Ivanščaku, površine 3912 m², zk.ul. 10974,
– k.č.br. 4166/3, oranica u ul. Čarda, površine11641 m², zk.ul. 12768, dio površine 4750 m²,
– k.č.br. 4212/8, oranica u Ivanščaku, površine 95 m², zk.ul. 10974, dio površine 30 m²,
– k.č.br. 4212/6, oranica u Ivanščaku, površine 75 m², zk.ul. 10974,
– k.č.br. 4213/4, oranica u Ivanščaku, površine 113 m², zk.ul. 10974,
– k.č.br. 4156, livada u Ivanščaku, površine 1846 m², zk.ul. 13144,
– k.č.br. 4157, livada u Ivanščaku, površine 2479 m², zk.ul. 2747,
– k.č.br. 4728/2, oranica u Ivanščaku, površine 1379 m², zk.ul. 10974,
– k.č.br. 4732/1, livada u ul.I. Đurkana, površine 3299 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 4734, oranica u Ivanščaku, površine 1690 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 4733/5, oranica u ul.P.Miškine, površine 248 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 4735/3, livada u ul.P.Miškine, površine 1216 m², zk.ul. 665,
– k.č.br. 4737/3, livada u Ivanščaku, površine 569 m², zk.ul. 11929,
– k.č.br. 4738/4, livada u ul.P.Miškine, površine 285 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 4740/3, oranica u ul.P.Miškine, površine 4 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 4154/2, oranica u ul.I. Đurkana, površine 1045 m², zk.ul. 14815,
– k.č.br. 4166/4, oranica u Ivanščaku, površine 5123 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 4166/5, oranica u Ivanščaku, površine 4755 m², zk.ul. 10974,
– k.č.br. 4167/1, oranica u Josipa Bukovčana, površine 5102 m², zk.ul. 10974,
– k.č.br. 4163/4, voćnjak u Ivanščaku, površine 1060 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 4163/3, voćnjak u Ivanščaku, površine 3904 m², zk.ul. 10831, dio površine 3192 m²,
– k.č.br. 4164, oranica u u Ivanščaku , površine 2284 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 4743, oranica u ul.P.Miškine, površine 326 m², zk.ul. 10974,
– k.č.br. 4742/2, oranica u ul.P.Miškine, površine 2539 m², zk.ul. 3554, dio površine 856 m²,
– k.č.br. 4740/1, oranica u ul.P.Miškine, površine 1710 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 4738/2, livada u ul.P.Miškine, površine 1662 m2, zk.ul. 3639, dio površine 1284 m²,
– k.č.br. 4737/1, livada u Ivanščaku , površine 1524 m², zk.ul. 11929,
– k.č.br. 4735/1, livada u ul.P.Miškine, površine 3274, zk.ul. 13364, dio površine 2065 m²,
– k.č.br. 4731, voćnjak u Ivanščaku, površine 2268 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 4727/2, oranica u Ivanščaku, površine 5167 m², zk.ul. 10974,
– k.č.br.,4710/18, oranica u Dravskoj ulici, površine 3671 m², zk.ul. 12850,
– k.č.br. 492/3, livada u Dravskoj ulici, površine 11158 m², zk.ul. 12862.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju zemljišta/osnivanje prava građenja u Poslovnoj zoni
„Radnička“, k.o. Koprivnica, i to:
– k.č.br.6870/1, oranica u Farkašiću, površine 3125 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br.6871/1, oranica, površine 3998 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 6872/1, zgrada i oranica površine 3631 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br.6873/1, oranica u Farkašiću, površine 2572 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br.6874/1, oranica u Farkašiću, površine 2805 m², zk.ul.7441,
– k.č.br.6868/1, oranica u Farkašiću, površine 4128 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br.6867/1, oranica na Radničkoj cesti, površine 2181 m², zk.ul. 14487,
– k.č.br.6867/5, livada na Radničkoj cesti, površine 5 m², zk.ul.14487,
– k.č.br.6866/1, livada u Farkašiću, površine 1364 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br. 6863/1, livada u Farkašiću, površine 952 m², zk.ul. 14588,
– k.č.br.6862/1, livada u Farkašiću, površine 1305 m², zk.ul. 2116,
– k.č.br.6863/2, livada u Farkašiću, površine 1540 m², zk.ul. 2,
– k.č.br.6865/1, oranica na Radničkoj cesti, površine 1195 m², zk.ul. 14486,
– k.č.br.6865/2, livada na Radničkoj cesti, površine 34 m², zk.ul. 14486,
– k.č.br.6875/1, oranica u Farkašiću, površina 4467 m², zk.ul. 2116.

Zemljišta u Poduzetničkim zonama prodaju se ili se osniva pravo građenja za izgradnju građevina radi obavljanja djelatnosti industrijsko proizvodnih sadržaja, obrtničko proizvodnog sadržaja, uslužno servisnog sadržaja, skladišno distribucijskog sadržaja, izložbenog i trgovačkog sadržaja. Na zemljištu koje je predmet natječaja kupci mogu graditi poslovne građevine sukladno važećim prostornim planovima.

Zemljišta se prodaju (osniva pravo građenja) u cijelosti ili u dijelu prema potrebama kupca (investitora) s time da će se u tom slučaju stvarna površina zemljišta utvrditi parcelacijom zemljišta koju provodi kupac.

Natjecatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji trebaju u ponudi obavezno naznačiti ime, prezime ili naziv tvrtke i adresu, oznaku čestice za koju se koju se podnosi ponuda s naznačenom površinom zemljišta koju kupuju (osnivaju pravo građenja), novčani iznos povrh početnog iznosa po m² cijene građevinskog zemljišta iz ovog natječaja, rok i način plaćanja, kratki opis dosadašnjeg poslovanja, razlozi ulaska u zonu i planirani razvoj, djelatnost koju će obavljati u zoni, procjenu potrebne električne snage te izvore financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja.

Kod osnivanja prava građenja obvezni dokument je idejno rješenje te poslovni i financijski plan s osiguranim izvorima financiranja.

Uz ponudu natjecatelji su dužni priložiti:

 • dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslika uplatnice) u iznosu od 10.000,00 kuna koja se
  uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice broj: HR5523860021820100005 s pozivom
  na broj 68 7706-OIB (preslika uplatnice),
 • izvadak iz sudskog registra, odnosno izvadak iz obrtnog registra ili iz drugog
  odgovarajućeg registra ne stariji od 6 (šest) mjeseci od dana oglašavanja poziva za
  javno nadmetanje,
 •  BON2 ili SOL2 ponuditelja,
 • broj IBAN-a radi eventualnog povratka jamčevine,

Ako se koristi poticaj umanjenja kupoprodajne cijene prema broju novozaposlenih:

 • izjavu ovjerenu od javnog bilježnika o broju trenutno zaposlenih djelatnika na
  neodređeno vrijeme i
 •  izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o namjeravanom broju novozaposlenih djelatnika na neodređeno u roku godine dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji zadovoljava uvjete iz natječaja i ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.
Kupac je oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa u visini i uvjetima propisanim posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Kupac snosi sva porezna davanja propisana posebnim propisima.

Natjecatelju koji uspije u natječaju uplaćena jamčevina uračunava se u ukupan iznos kupoprodajne cijene, odnosno naknade za osnovano pravo građenja. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na zateznu kamatu. Pravo na povrat jamčevine nema natjecatelj koji odustane od ponude ili ne zaključi ugovor u roku 60 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ugovor se neće zaključiti ako najpovoljniji ponuditelj ima nepodmireni dug prema Gradu Koprivnica.

PRODAJA ZEMLJIŠTA

Zemljišta u Poduzetničkoj zoni Dravska prodaju se po početnoj cijeni od 130,00 kuna po m².
Zemljišta u Poduzetničkoj zoni Radnička prodaju se po početnoj cijeni od 200,00 kuna po m².
Pravo upisa vlasništva kupljenog zemljišta kupac stječe odmah po potpisu kupoprodajnog ugovora s tim da se u zemljišne knjige upisuje zabrana raspolaganja nekretninom bez suglasnosti Grada sve do isplate ugovorene kupoprodajne cijene.
Kupoprodajna cijena isplaćuje se prema interesu kupca i to:

1. u roku 30 dana po potpisu kupoprodajnog ugovora ili u roku od 90 dana po potpisu
kupoprodajnog ugovora, ako se cijena isplaćuje kreditom banke, u kojem slučaju se
kupoprodajna cijena umanjuje za 15 %.

2. u obrocima do 4 godine, kada se kupoprodajna cijena i obroci obračunavaju u EURima po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

Kupoprodajna cijena dodatno se umanjuje se ovisno o broju novozaposlenih djelatnika i to:
– 15 % do 5 novozaposlenih djelatnika,
– 30 % za 6 do 10 novozaposlenih djelatnika,
– 40 % za 11 do 20 novozaposlenih djelatnika,
– 60 % za 21 do 50 novozaposlenih djelatnika,
– 80 % za 51 do 100 novozaposlenih djelatnika,
– 95 % za više od 100 novozaposlenih.

U slučaju umanjenja kupoprodajne cijene po osnovi novozaposlenih djelatnika u zemljišne knjige upisuje se zabrana raspolaganja nekretninom bez suglasnosti Grada na rok od 3 godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Najmanje 70% novozaposlenih radnika mora biti sa prebivalištem na području Grada Koprivnice, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Grada Koprivnice, a prema evidenciji HZZ-a, Područni ured Križevci, Ispostava Koprivnica.

Kupac koji zakasni s plaćanjem plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor se može raskinuti ako kupac dulje od 90 dana kasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, ako u roku dvije godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora ne ishodi građevinsku dozvolu ili ako u roku tri godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora ne ishodi uporabnu dozvolu za poslovnu građevinu. U slučaju raskida kupoprodajnog ugovora Grad kupcu vraća uplaćena sredstva umanjena za iznos jamčevine, a kupac Gradu zemljište i iznose svih ostvarenih poticaja, s tim da kupac nama pravo na kamatu.

PRAVO GRAĐENJA

Pravo građenja u Poduzetničkoj zoni Dravska se za prvih 48 mjeseci osniva uz godišnju naknadu od 1,00 kn/m2, nakon 48 mjeseci od dana zaključenja ugovora plaćati će se tržišna vrijednost za osnovano pravo građenja od 3,00 kn/m2 godišnje.

Nositelj prava građenja može otkupiti zemljište uz umanjenje cijene prema vremenu izgradnje gospodarskog objekta i to:

1. umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 100% ako je gospodarski objekt sagrađen
prije isteka roka od 24 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do
5.000 m2),

2. umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 75% ako je gospodarski objekt sagrađen
prije isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do
5.000 m2),

3. umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 50% ako je gospodarski objekt sagrađen
prije isteka roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do
5.000 m2).

Pravo građenja u Poduzetničkoj zoni Radnička se za prvih 48 mjeseci osniva uz godišnju naknadu od 1,00 kn/m2 , nakon isteka 48 mjeseci od dana zaključenja ugovora plaćati će se tržišna vrijednost za osnovano pravo građenja od 5,00 kn/m2 godišnje.

Nositelj prava građenja može otkupiti zemljište uz umanjenje cijene prema vremenu izgradnje gospodarskog objekta i to:

1. umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta za 50% ako je gospodarski objekt sagrađen
prije isteka roka od 24 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja (za parcele do
5.000 m2),

2. umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 25% ako je gospodarski
objekt sagrađen prije isteka roka od 36 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu građenja
(za parcele do 5.000 m2),

3. umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za 10% ako je gospodarski
objekt sagrađen prije isteka roka od 48 mjeseci od sklapanja ugovora o pravu
građenja (za parcele do 5.000 m2).

Pravo građenja osniva se na vrijeme od 25 godina.

U cijelom periodu nositelj prava građenja može Gradu Koprivnici uputiti zahtjev za kupnjom predmetnog zemljišta, a koje će se prodati po uvjetima određenim za kupoprodaju građevinskog zemljišta koji vrijede u trenutku podnošenja zahtjeva. U iznos kupoprodajne cijene ne ulazi do tada plaćena naknada za pravo građenja.

Godišnja naknada za pravo građenja plaća se po sklapanju ugovora, odnosno uplaćivat će s
jednom godišnje, najkasnije do 31. siječnja za tekuću godinu temeljem računa ispostavljenog od Grada Koprivnice.

Revalorizacija tržišne vrijednosti prava građenja provoditi će se svakih 10 godina od dana potpisivanja ugovora o osnivanju prava građenja, automatizmom bez dodatnog ugovaranja.
Investitori koji su iskoristili olakšicu vezanu za umanjenje cijene zemljišta prema vremenu izgradnje gospodarskog objekta, obvezuju se da će djelatnost u poduzetničkim zonama obavljati najmanje pet (5) godina od ishođenja uporabne dozvole. U slučaju prodaje zemljišta tijekom tog perioda, investitori su dužni Gradu vratiti puni iznos poticaja dobivenih za predmetno zemljište.

Nositelj prava građenja dužan je po potpisu ugovora o osnivanju pravu građenja:

1. u roku 24 mjeseca – ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju
gospodarskog objekta na zemljištu na kojemu je osnovano pravo građenja;

2. u roku 48 mjeseci – ishoditi uporabnu dozvolu za gospodarski objekt izgrađen na
zemljištu na kojemu je osnovano pravo građenja.

Ugovor o osnivanju prava građenja može se raskinuti ako nositelj prava građenja dulje od 90 dana kasni s plaćanjem naknade i ako u navedenim rokovima ne ishodi građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu.

Nositelj prava građenja može predmetno pravo građenja zajedno sa svojim pravima i obvezama iz Ugovora prenijeti na treće osobe i/ili ga opteretiti nekim od stvarnih prava, uz prethodnu pisanu suglasnost Osnivača prava građenja s tim da ti tereti ne mogu biti zasnovani na period dulji od perioda na koji je sklopljen Ugovor o osnivanju prava građenja.

Protekom roka na koje je osnovano pravo građenja, nositelj prava građenja dužan je, bez prava na naknadu tržišne vrijednosti, predati Gradu Koprivnici u vlasništvo predmetnu nekretninu s pripadajućim sadržajem, slobodnoj od tereta, osoba i stvari bez obveze naknade tržišne vrijednosti nositelju prava građenja.

Odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je Gradu Koprivnici pri potpisivanju ugovora o osnivanju pravu građenja uručiti bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika u iznosu do 50.000,00 kuna, za eventualne buduće tražbine Grada Koprivnice.

Grad Koprivnica može u svako doba poništiti natječaj i li odustati od prodaje ali prije donošenja odluke o prodaji odnosno odluke o osnivanju prava građenja pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima, kao i troškove sudjelovanja u javnom natječaju.
Kupac stupa u posjed zemljišta odmah po zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ugovora o osnivanju prava građenja u pravilu bez posebne primopredaje.

Natječaj se provodi u krugovima, do „prodaje“ svih parcela. Ponude za prvi krug natječaja predaju se do 10. rujna 2019. godine do 09,00 sati. Ponude za daljnje krugove se predaju do svakog desetog dana u mjesecu do 09,00 sati.

Javno otvaranje ponuda pristiglih do desetog dana u mjesecu je istog dana u 09,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12. Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, rok za predaju i otvaranje ponuda je prvi idući radni dan.
Ponude se predaju u Pisarnici u sobi br. 3. Gradske uprave, Zrinski trg 1 ili se šalju poštom u zapečaćenom omotu s naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ-PRODAJA, PRAVO GRAĐENJA U PODUZETNIČKOJ ZONI – NE OTVARAJ”.

Ostali uvjeti natječaja određeni su Odlukom o građevinskom zemljištu u poduzetničkim zonama Dravska i Radnička u Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/19.)
Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti osobno u Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove, Koprivnica Zrinski trg 1 ili na telefon 048/ 279-506.

Natječaj je objavljen na web stranici Grada www.koprivnica.hr.

KLASA: 944-01/19-01/0076
URBROJ: 2137/01-05-01/1-19-2
Koprivnica, 29.07.2019.

Gradonačelnik:
Mišel Jakšić, dipl. oec.