JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 3. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2018. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice,  raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina javnom dražbom

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice, i to:

  1. suvlasnički udio 1/3 gospodarske zgrade i livade u Jagnjedovcu br. 82., k.č.br. 2504, ukupne površine 652 m2, zk.ul. 62, k.o. Jagnjedovec-Grad. Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13.) za gospodarsku zgradu nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 3.700,00 kuna. Jamčevina iznosi 370,00 kuna.
  2. suvlasnički udio 1/2 stambene i gospodarske zgrade i dvorište  u Jagnjedovcu br. 113.,  č.br. 3034 ukupne površine 2884 m2, zk.ul. 2992, k.o. Jagnjedovec-Grad. Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13.)  za zgrade nije potrebno pribaviti energetski certifikat.  Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 40.350,00 kuna. Jamčevina iznosi 4.000,00 kuna.
  3. suvlasnički udio 3/10 livada, šuma i oranica u Jagnjedovcu, k.č.br. 2392, ukupne površine 27080 m2, zk.ul. 66, k.o. Jagnjedovec-Grad. Nekretnina se prodaje  po početnoj cijeni od 11.550,00 kuna. Jamčevina iznosi 1.155,00 kuna.
  4. suvlasnički udio 1/2 vinograda i livade u Močilama, k.č.br. 12811/1, k.č.br.  12811/2, k.č.br.  12812/1 i k.č.br.  12812/2,  ukupne površine 1915 m2, zk.ul. 4674,  o. Koprivnica. Nekretnina se prodaje  po početnoj cijeni od 6.650,00 kuna. Jamčevina iznosi 665,00 kuna.
  5. suvlasnički udio 1/2 šume-šikare u Močilama, k.č.br. 12846/2, površine 1843 m2, zk.ul. 4674,  o. Koprivnica. Nekretnina se prodaje  po početnoj cijeni od 46.400,00 kuna. Jamčevina iznosi 4.640,00 kuna
  6. suvlasnički udio 2/4 voćnjak i vinograd, sve na k.č.br. 12202 i k.č.br. 12203, ukupne površine 1677 m2, zk.ul. 10499,  o. Koprivnica. Nekretnina se prodaje  po početnoj cijeni od 3.700,00 kuna. Jamčevina iznosi 370,00 kuna.

Nekretnine se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

Zainteresirani natjecatelji nekretnine mogu uz prethodnu najavu razgledati svakog radnog dana od 08.00 sati do 12,00 sati.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na stjecanje nekretnina.

Početne cijene za nekretnine utvrđene su na temelju procjene prometne vrijednosti nekretnina utvrđene procjembenim elaboratom izrađenim od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina.

Nekretnine se prodaju javnom dražbom.

Ponude za kupnju izjavljuju se za svaku nekretninu navedenu u natječaju zasebno, prema početnoj cijeni navedenoj u natječaju.

Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih nekretnina.

Prva javna dražba održat će se 19. veljače 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Za nekretnine koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavati će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, počevši od mjeseca ožujka 2018. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • ovjerenu presliku rješenja o registraciji  (za pravne osobe), ili presliku osobne iskaznice za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun   Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja.

Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora. U slučaju zakašnjenja kupac plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti, a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Kupac stječe pravo posjeda kupljene nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može  odustati od prodaje i poništi javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu, a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor  gubi pravo na povrat jamčevine.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama  i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

KLASA: 944-01/14-01/0026
URBROJ: 2137/01-08-02/2-18-14
Koprivnica, 31.01.2018.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

.

 

 

.