JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 3. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2018. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13.,  3/13. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Koprivnice,  raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina javnom dražbom

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice, i to:

  1. Kuća, gospodarske zgrade i neizgrađeno građevinsko zemljište u Reki, Starogradska 63, sve na k.č.br. 201/1, gospodarske zgrade, stambena zgrada i dvorište, Starogradska,  ukupne površine 3959 m2, zk.ul. 1817,  o. Reka. U zemljišnim knjigama, za kuću upisana je zabilježba da je ista evidentirana u katastarskom elaboratu prije 15. 02. 1968. godine. Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13.)  za kuću nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 50.405,00 kuna. Jamčevina iznosi 5.000,00 kuna.
  2. dio dvorišne zgrade površine 25,45 m2 koja se nalazi u Koprivnici, Varaždinska cesta 35, sa pripadajućim zemljištem, vanknjižno vlasništvo Grada Koprivnice, izgrađeno na k.č.br. 49, ukupne površine 598 m2, zk.ul. 2624, k.o. Koprivnica. Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13.) za prostor koji je predmet prodaje nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Dvorišna zgrada dio koje je predmet prodaje nema akt o legalnosti gradnje, niti je podnesen zahtjev za legalizaciju. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 16.065,00 kuna. Jamčevina iznosi 1.600,00 kuna.
  3. kuća, dvorišne zgrade i dvor u Koprivnici, Čarda 47A, sve na k.č.br. 4129/4, kuća, dvorišna zgrada i dvor, Ulica Čarda , ukupne površine 745  m2, zk.ul. 5646, k.o. Koprivnica. Za dio stambene zgrade izdano je Odobrenje za građenje broj: UP-I 6-2937-1970 čime su građevine djelomično legalne. Za nelegalni dio građevine podnesen je zahtjev za legalizaciju.  Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13.) za prostor koji je predmet prodaje nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 385.900,00 kuna. Jamčevina iznosi 38.000,00 kuna.
  4. kuća i dvor u Koprivnici, Ulica Miklinovec 102, sve na k.č.br. 6268, kuća, zgrada i dvor u Miklinovcu, ukupne površine  648  m2, zk.ul. 12475, k.o. Koprivnica. Za navedenu kuću u zemljišnim knjigama upisana je zabilježba o evidentiranju građevina u katastarski operat  prije 15. 02. 1968. godine. Energetskim certifikatom kuća  je razvrstana  u G energetski razred. Nekretnina se prodaje po početnoj cijeni od 196.350,00 kuna. Jamčevina iznosi 19.000,00 kuna.

Nekretnine se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

Zainteresirani natjecatelji nekretnine mogu uz prethodnu najavu razgledati svakog radnog dana od 08.00 sati do 12,00 sati.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na stjecanje nekretnina.

Početne cijene za nekretnine utvrđene su na temelju procjene prometne vrijednosti nekretnina utvrđene procjembenim elaboratom izrađenim od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina.

Nekretnine se prodaju javnom dražbom.

Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih nekretnina.

Prva javna dražba održat će se 28. svibnja 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Za nekretnine koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavati će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, počevši od mjeseca lipnja 2018. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • presliku rješenja o registraciji  (za pravne osobe), ili osobne podatke za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine (ime i prezime, adresa i OIB).

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun   Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja.

Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora ili iznimno kreditom banke u roku 90 dana. U slučaju zakašnjenja kupac plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti, a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Kupac stječe pravo posjeda kupljene nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može  odustati od prodaje i poništi javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu, a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor  gubi pravo na povrat jamčevine.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama  i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

 

KLASA: 944-01/14-01/0026
URBROJ: 2137/01-08-02/2-18-19
Koprivnica, 15.05.2018.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

.