JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom


Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj 3/16, 1/17 i 2/17),  članka 3. i 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2019. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Koprivnice, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina javnom dražbom

 Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice, i to:

  1. Suvlasnički udio ½ kuće i dvora u Koprivnici, Varaždinska cesta 113B, k.č.br. 10867/3, ukupne površine  649 m2, zk.ul. 4585, k.o. Koprivnica. Nekretnina nema akt legalnosti  odnosno uporabljivosti niti je podnesen zahtjev za legalizaciju Temeljem članka 23. stavak 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13.)  za kuću nije potrebno pribaviti energetski certifikat. Nekretnina se prodaje po po početnoj cijeni od 91.500,00 kuna. Jamčevina iznosi 9.150,00 kuna.
  2. Građevinsko zemljište u Koprivnici, Trg Zlate Bartl, č.br. 6064/3, oranica u Miklinovcu, površine 2863 m2, zk.ul. 10974, k.o. Koprivnica. Izmjenama i dopunama Detaljnog plana uređenje „Lenišće-Zona-B5“ građevinsko zemljište označeno je brojem parcele 50 i predviđeno za višestambenu namjenu (S2). Građevinsko zemljište se prodaje po početnoj cijeni od   2.060,000,00 kuna.  Jamčevina iznosi 206.000,00 kuna.

Nekretnine se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

Zainteresirani natjecatelji nekretnine mogu uz prethodnu najavu razgledati svakog radnog dana od 08.00 sati do 12,00 sati.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na stjecanje nekretnina.

Početne cijene za nekretnine utvrđene su na temelju procjene prometne vrijednosti nekretnina utvrđene procjembenim elaboratom izrađenim od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina.

Nekretnine se prodaju javnom dražbom.

Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih nekretnina.

Prva javna dražba održat će se 24. travnja 2019. godine (srijeda) s početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Za nekretnine koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavati će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, počevši od mjeseca svibnja 2019.  godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

  • dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  • presliku rješenja o registraciji  (za pravne osobe), ili osobne podatke za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine (ime i prezime, adresa i OIB).

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun   Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja.

Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora ili iznimno kreditom banke u roku 90 dana. U slučaju zakašnjenja kupac plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti, a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Kupac stječe pravo posjeda kupljene nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može  odustati od prodaje i poništi javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu, a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor  gubi pravo na povrat jamčevine.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama  i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

Objavom ovog javnog natječaja poništava se javni natječaj za prodaju nekretnina, javnom dražbom KLASA: 944-01/18-01/0071, URBROJ: 2137/01-08-02/2-18-5, objavljen u Glasu Podravine i prigorja 27. 07. 2018 godine,

KLASA: 944-01/19-01/0010
URBROJ: 2137/01-08-02/2-19-6
Koprivnica,9.4.2019.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.