JAVNI  NATJEČAJ za prodaju nekretnina, javnom dražbom


Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine»  91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06.,  146/08.,  38/09., 153/09. i 143/12),   članka 5. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2014. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ br. 2/14.)  i članka 55. Statuta Grada Koprivnice (Glasnik Grada Koprivnice br. 04/09., 1/12.,1/13. i 3/13.-pročišćeni tekst), gradonačelnik  Grada Koprivnice objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina, javnom dražbom

 

Javnim natječajem, provođenjem javne dražbe, prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Koprivnice, i to:

  1. suvlasnički udio 3/10 livada, šuma i oranica u Jagnjedovcu, k.č.br. 2392, ukupne površine 27080 m2, zk.ul. 66, k.o. Jagnjedovec-Grad. Nekretnina se prodaje  po početnoj cijeni od 9.818,00 kuna. Jamčevina iznosi 981,00 kuna,
  2. suvlasnički udio 1/2 vinograda i livade u Močilama, k.č.br. 12811/1, k.č.br.  12811/2, k.č.br.  12812/1 i k.č.br.  12812/2,  ukupne površine 1915 m2, zk.ul. 4674,  o. Koprivnica. Nekretnina se prodaje  po početnoj cijeni od 5.653,00 kuna. Jamčevina iznosi 565,00 kuna,
  3. suvlasnički udio 1/2 šume-šikare u Močilama, k.č.br. 12846/2, površine 1843 m2, zk.ul. 4674,  o. Koprivnica. Nekretnina se prodaje  po početnoj cijeni od 39.440,00 kuna. Jamčevina iznosi 3.944,00 kuna.

Nekretnine se prodaju u stanju viđeno-kupljeno.

Natjecatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

-dokaz o uplaćenoj jamčevini koja se namjerava kupiti i koja se uplaćuje na žiro račun   Grada Koprivnice, broj: HR5523860021820100005, poziv na broj za fizičke osobe: 68  7706 – OIB (preslika  uplatnice),

-ovjereni presliku rješenja o registraciji  (za pravne osobe), ili presliku osobne iskaznice za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine.

Najpovoljnijim natjecateljem smatrat će se onaj tko ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene, te će se s njime zaključiti kupoprodajni ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 15dana po popisu ugovora.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana po donošenju Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude.

Porez na promet plaća kupac.

Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, od održavanja javne dražbe,  a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor  gubi pravo na povrat jamčevine.

Javna dražba provodi se u krugovima sve do prodaje nekretnina.

Prva javna dražba održat će se  u roku 12. 11. 2018. godine sa početkom  u 8,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I kat,  soba br. 12.

Javne dražbe za nekretnine  koje se neće prodati u prethodnoj javnoj dražbi održat će se svakog desetog u mjesecu počevši od mjeseca prosinca 2014. godine, sa početkom u  8,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I kat,  soba br. 12.

Ukoliko deseti dan u mjesecu je neradni dan javna dražba će se održati prvog radnog dana.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada i upravljanje nekretninama, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

 

KLASA: 944-01/14-01/0026
URBROJ:2137/01-08-02/2-18-25
Koprivnica, 23.10.2018..

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.