JAVNI  NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“


Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj- 3/16, 1/17 i 2/17),,),  članka 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2018. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/17.), Odluke  o uvjetima prodaje po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18.,)  i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Koprivnice, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“

Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Koprivnica, u vlasništvu Grada Koprivnice, namijenjenog individualnoj stambenoj izgradnji i to:

Red. br.

iz DPU

k.č.br. Lokacija  

 

Površina u m²

 

Početna cijena u kunama
1. 1985/4 Koprivnica, Cvjetna ulica 610 139.998,00
2. 1985/5 Koprivnica, Cvjetna ulica 573 132.348,00
3. 1985/6 Koprivnica, Cvjetna ulica 565 130.648,00
4. 1985/7 Koprivnica, Cvjetna ulica 583 134.048,00
5. 1984/5 Koprivnica, Ruđera Boškovića 623 142.548,00
6. 1984/4 Koprivnica, Ruđera Boškovića 547 126.398,00
7. 1984/3 Koprivnica, Ruđera Boškovića 549 127.248,00
8. 1984/2 Koprivnica, Ruđera Boškovića 564 129.798.00
11. 1962/7 Koprivnica, Ruđera Boškovića 650 148.498,00
12. 1962/8 Koprivnica, Ruđera Boškovića 673 153.598,00

Početne cijene iz ovog javnog natječaja umanjuju se ovisno o ostvarenom broju bodova sukladno Odluci  o uvjetima prodaje po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18.,)  s tim da se pravo umanjenja kupoprodajne cijene ostvaruje pod uvjetom da podnositelj zahtjeva  odnosno kupac ostvari najmanje 10 bodova.

Na građevinskom zemljištu moguća je izgradnja građevina u skladu s odredbama Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“. Uvjeti gradnje navedeni su u Podacima iz prostorno planske dokumentacije i grafičkom izvodu iz Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“ objavljenim na službenoj stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr, kao prilog ovom natječaju.

Građevinsko zemljište pod rednim brojevima iz DPU-a 5., 6., 7., 8., 11. i 12. je  komunalno opremljeno s izvodima komunalne infrastrukture vode, plina, fekalne i oborinske kanalizacije, te distributivne telekomunikacijske kanalizacije u građevinske parcele, sa mogućim priključkom na niskonaponsku mrežu. Građevinsko zemljište pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 4. ima mogućnost priključenja na vodovodnu, plinsku i kanalizacijsku te niskonaponsku mrežu koje su položene unutar javnog koridora Cvjetne ulice, ali za iste nisu izgrađeni izvodi za priključke u građevinske parcele. Sve detaljnije informacije oko načina priključenja na vodovodnu, plinsku, kanalizacijsku mrežu, distributivnu telekomunikacijsku mrežu i niskonaponsku mrežu potrebno je pribaviti kod nadležnih opskrbljivača (distributera), odnosno javnih isporučitelja.

Kupci snose sve troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu vodovodne, plinske, fekalne i oborinske kanalizacije te distributivne telekomunikacijske kanalizacije.

Cijena građevinskog zemljišta sadrži naknadu za angažiranu električnu snagu od 5,75 kW, tako da kupac kupnjom građevinske parcele kupuje i 5,75 kW angažirane snage.

Građevinsko zemljište je opremljeno asfaltiranom prometnicom, a što je u naravi postojeći kolnik u Cvjetnoj ulici odnosno ulica Ruđera Boškovića.

Građevinsko zemljište se prodaje u stanju viđeno-kupljeno.

Građevinsko zemljište se može uz prethodnu najavu razgledati svakog radnog dana od 08.00 sati do 12,00 sati.

Građevinsko zemljište prodaje se javnim prikupljanjem pisanih zahtjeva u zatvorenim kovertama, u krugovima, svakog mjeseca, sve do prodaje svog građevinskog zemljišta iz javnog natječaja.

Na osnovi podnesenih zahtjeva utvrđuje se lista reda prvenstva skladno kriterijima iz Odluke  o uvjetima prodaje po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 10/18.,).

Podnositelji zahtjeva uvršteni na konačnu listu reda prvenstva kojima je odobren zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta obavljaju neposredan izbor građevinskog zemljišta prema redoslijedu uvrštenosti na konačnoj listi reda prvenstva.

Podnositelj zahtjeva koji temeljem konačne liste reda prvenstva ostvari pravo na kupnju građevinskog zemljišta, a odbije prihvatiti bilo koje raspoloživo građevinsko zemljište iz javnog natječaja, ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor briše se s konačne liste reda prvenstva. U navedenom  slučaju građevinsko zemljište dodjeljuje se podnositelju zahtjeva koji je sljedeći na konačnoj listi reda prvenstva.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na ishođenje građevinske dozvole (komunalni doprinos, porez na promet nekretnina, prenamjena zemljišta, vodni doprinos i sl.).

Kupcu su dužni za kupljeno građevinsko zemljište ishoditi građevinsku dozvolu za  izgradnju stambene građevine u roku od dvije godine a uporabnu dozvolu u roku od devet godina sve od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko kupac u roku od devet godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora ne ishodi uporabnu dozvolu dužan je Gradu platiti  iznos razlike ugovorene kupoprodajne cijene i početne cijene građevinskog zemljišta iz javnog natječaja uvećano za zakonsku zateznu kamatu.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora ili iznimno kreditom banke u roku 90 dana. U slučaju zakašnjenja kupac plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor podnositelj zahtjeva je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupoprodajni ugovor neće se sklopiti ako na dan zaključenja podnositelj zahtjeva  ima nepodmireni dug prema Gradu. Kupac pravo vlasništva kupljenog građevinskog zemljišta  upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Istovremeno sa upisom vlasništva u zemljišnu knjigu kupac upisuje zalog na iznos razlike ugovorene kupoprodajne cijene i početne cijene građevinskog zemljišta iz javnog natječaja. Upisani zalog briše se na temelju brisovnog očitovanja koje je Grad  dužan izdati u roku 15 dana od dana  ishođenja pravomoćne uporabne dozvole ili nakon što kupac Gradu  isplati  razliku ugovorene kupoprodajne cijene i početne cijene građevinskog zemljišta iz javnog natječaja uvećano za zakonsku zateznu kamatu.

Kupac može kupljeno građevinsko zemljište otuđiti u svako doba pod uvjetom da prethodno Gradu isplati  razliku ugovorene kupoprodajne cijene i početne cijene građevinskog zemljišta iz javnog natječaja uvećano za zakonsku zateznu kamatu.

Kupac stječe pravo posjeda kupljene  nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana ili ako u roku od dvije godine ne ishoditi građevinsku dozvolu odnosno uporabnu dozvolu u roku devet godina, a sve od  dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Grad Koprivnica može  odustati od prodaje i poništiti javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnosiocima zahtjeva kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Podnositelji zahtjeva mogu biti fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske  koji  ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Podnositelji zahtjeva obrazac ponude mogu preuzeti na službenoj stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr, kao prilog ovom natječaju.

Uz  popunjeni i potpisani obrazac ponude potrebno je priložiti i to:

  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 14.000,00 kuna,
  • presliku osobne iskaznice i OIB za podnositelje zahtjeva,
  • rodni list za svako dijete,
  • dokaz o statusu invalida (osobe s invaliditetom)/ djeteta s teškoćama u razvoju,
  • dokaz o statusu hrvatskog branitelja/hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata/člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata/člana obitelji zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
  • ugovor o najmu stambenog prostora,
  • izvadak iz zemljišnih knjiga za sve članove obitelji.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun   Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja. Podnositelju zahtjeva  koji uspije u natječaju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Podnositelju zahtjeva  koji ne uspije u natječaju jamčevina se vraća u roku 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji građevinske parcele bez prava na zateznu kamatu. Podnositelj zahtjeva koji ne zaključi kupoprodajni ugovor u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

Ponude se predaju u sobi br. 6.  Gradske uprave, Zrinski trg 1/I,   ili  se šalju poštom u zapečaćenom omotu s naznakom Grad Koprivnica  “Koprivnica , Zrinski trg l/I – “ prodaju građevinskog zemljišta DPU „Cvjetna“ – ne otvaraj”.

Ponude se predaju do 21. 01. 2019. godine (ponedjeljak),  a razmatrat će se na javnoj sjednici Povjerenstva za prodaju građevinskog zemljišta Cvjetna dana 25. 01.  2018. godine (petak) u 8,00 sati  u prostorijama gradske uprave Trg bana Josipa Jelačića 7, II kat (soba 12).

Građevinsko zemljište koje se neće prodati u prvom krugu, prodavat će se svakog mjeseca, sve do prodaje svih građevinskih parcela  iz javnog natječaja. Za ove građevinske parcele rok za predaju ponuda je svaki deseti u mjesecu a otvaranje ponuda je svakog petnaestog u mjesecu, počevši od mjeseca veljače   2019. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Ukoliko je deseti odnosno petnaesti dan u mjesecu neradni dan, predaja ponuda i javno otvaranje je   prvog idućeg radnog dana.

Ponude podnesene izvan utvrđenih rokova predaje razmatrat će se na narednoj sjednici Povjerenstava kao da su podneseni u narednom krugu predaje ponuda.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-527.

KLASA: 944-01/18-01/0123
URBROJ: 2137/01-08-02/2-18-3
Koprivnica, 20.12.2018.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

 

DPU-Cvjetna-karta

Ponuda

Privola – ODRASLI

Privola_DIJETE