JAVNI  NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ javnom dražbom 


KartaNa temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12.,152/14. i 81/15-pročišćeni tekst), članka 3. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2017. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/16.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst, 1/18.), gradonačelnik Grada Koprivnice,  raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta na području DPU „Cvjetna“ javnom dražbom

I.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Koprivnica, u vlasništvu Grada Koprivnice, namijenjenog individualnoj stambenoj izgradnji i to:

Red. br.

iz DPU

k.č.br. Lokacija  

 

Površina u m²

 

Početna cijena u kunama
44. 1964/11 Koprivnica, Ruđera Boškovića 573 132.348,00
45. 1964/13 Koprivnica, Ruđera Boškovića 628 144.248,00
46. 1970/8 Koprivnica, Ruđera Boškovića 647 147.648,00
47. 1970/9 Koprivnica, Ruđera Boškovića 658 150.198,00

 Na građevinskim parcelama moguća je izgradnja građevina u skladu s odredbama Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“. Uvjeti gradnje navedeni su u Podacima iz prostorno planske dokumentacije i grafičkom izvodu iz Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“ objavljenim na službenoj stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr, kao prilog ovom natječaju.

Građevinske parcele pod rednim brojevima iz DPU-a 5., 6., 7., 8., 11., 12., 44., 45., 46. i 47. su  komunalno opremljene s izvodima komunalne infrastrukture vode, plina, fekalne i oborinske kanalizacije, te distributivne telekomunikacijske kanalizacije u građevinske parcele, sa mogućim priključkom na niskonaponsku mrežu. Građevinske parcele pod rednim brojevima 1., 2., 3. i 4. imaju mogućnost priključenja na vodovodnu, plinsku i kanalizacijsku te niskonaponsku mrežu koje su položene unutar javnog koridora Cvjetne ulice, ali za iste nisu izgrađeni izvodi za priključke u građevinske parcele. Sve detaljnije informacije oko načina priključenja na vodovodnu, plinsku, kanalizacijsku mrežu, distributivnu telekomunikacijsku mrežu i niskonaponsku mrežu potrebno je pribaviti kod nadležnih opskrbljivača (distributera), odnosno javnih isporučitelja.

Kupci snose sve troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu vodovodne, plinske, fekalne i oborinske kanalizacije te distributivne telekomunikacijske kanalizacije.

Cijena svih građevinskih parcela sadrži naknadu za angažiranu električnu snagu od 5,75 kW, tako da kupac kupnjom građevinske parcele kupuje i 5,75 kW angažirane snage.

Građevinske parcele su opremljene asfaltiranom prometnicom, a što je u naravi postojeći kolnik u Cvjetnoj ulici odnosno ulica Ruđera Boškovića.

Građevinske parcele se prodaje u stanju viđeno-kupljeno.

Zainteresirani natjecatelji građevinske parcele mogu uz prethodnu najavu razgledati svakog radnog dana od 08.00 sati do 12,00 sati.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na ishođenje građevinske dozvole (komunalni doprinos, porez na promet nekretnina, prenamjena zemljišta, vodni doprinos i sl.).

Početne cijene za sve parcele utvrđene su na temelju procjene prometne vrijednosti nekretnina utvrđene procjembenim elaboratom izrađenim od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina.

Građevinske parcele prodaju se javnom dražbom.

Ponude za kupnju izjavljuju se za svaku parcelu navedenu u natječaju zasebno, prema početnoj cijeni navedenoj u natječaju.

Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih građevinskih parcela.

Prva javna dražba održat će se 14. svibnja 2018. godine (ponedjeljak) sa početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Za građevinske parcele koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavati će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, počevši od mjeseca lipnja 2018. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 13.000,00 kuna,
  • ovjerenu presliku rješenja o registraciji  (za pravne osobe), ili presliku osobne iskaznice za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun   Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja.

Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora ili iznimno kreditom banke u roku 90 dana. U slučaju zakašnjenja kupac plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupoprodajni ugovor neće se sklopiti ako na dan zaključenja kupac ima nepodmireni dug prema Gradu. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Kupac stječe pravo posjeda kupljene  nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može  odustati od prodaje i poništi javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu,  a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor  gubi pravo na povrat jamčevine.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

 

KLASA: 944-01/14-01/0044
URBROJ: 2137/01-08-02/2-18-19
Koprivnica, 25.04.2018.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

Podaci iz prostorno-planske dokumentacije

Karta