JAVNI NATJEČAJ o zakupu poslovnog prostora društvenog doma Miklinovec


Na temelju članka 10. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/11 i 3/18), gradonačelnik  Grada Koprivnice 30.01.2019. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
o zakupu poslovnog prostora

 

Javnim natječajem daje se u zakup poslovni prostori društvenog doma Miklinovec  izgrađenog na k.č.br. 5924, zgrada i dvorište u Miklinovcu, ukupne površine 1417 m2, k.o. Koprivnica i to:

  •  trgovina površine 24,69 m2, trgovina-spremište površine 14,82 m2 i spremište površine 13,75 m2 i WC površine 7,08 m2, sveukupne površine 60,34 m2 po početnoj cijeni mjesečne zakupnine od 2.200,00 kuna.

Poslovni prostor se se daje u zakup na neodređeno vrijeme i svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti.

Za građevinu u kojoj su smješteni poslovni prostori izdan je energetski certifikat broj P -59-2010-474-NSZ5 izdani od trgovačkog društva ELEKTRON d.o.o. Varšavska 25, Krk, kojim su poslovni prostori svrstani u B energetski razred.

Prostor se uzima u zakup u zatečenom stanju. Troškove investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora kao i eventualne troškove investicijskih radova potrebnih za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru kao i ishođenje potrebne dokumentacije i dozvola, snosi zakupac. Zakupac nema pravo na povrat navedenih uloženih sredstava, niti po toj osnovi na umanjenje zakupnine.

Zakupnik poslovni prostor može dati u podzakup samo na osnovi posebnog odobrenja Grada Koprivnice.

Zakupnik snosi sve režijske troškove kao što je potrošnja električne energije, plina i vode, odvoz smeća, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda te sve ostale pripadajuće troškove vezane za korištenje poslovnog prostora.

Zakupnina se plaća mjesečno do 10-og u mjesecu za tekući mjesec. Zakupnik je dužan plaćati zakupninu  od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Natjecatelji mogu biti sve pravne osobe i obrti.

Ponuda mora obavezno sadržavati:

  • presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini,
  • dokaz da ponuditelj nema dospjelih nepodmirenih obaveza prema Gradu Koprivnica.

Jamčevina u iznosu od 1.000,00 kuna se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice, broj: HR5523860021820100005, poziv na broj: 68  7706 – OIB (preslika  uplatnice),

Natjecatelj koji uspije u natječaju prije zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora obvezuje se Gradu Koprivnici dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 10.000,00 kuna.

Najpovoljnijim učesnikom u natječaju smatrat će se onaj tko uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, a natjecatelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Grad Koprivnica zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez navođenja razloga, ali ne nakon donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponude se predaju u zapečaćenom omotu s naznakom Grad Koprivnica, Zrinski trg l/I – “ZA NATJEČAJ –POSLOVNI PROSTOR- NE OTVARATI”.

Ponude se predaju u pisarnici Gradske uprave, Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje (soba br. 3) zaključno do 11.02.2019.godine (ponedjeljak) do 08,00 sati kada će se na javnoj sjednici Povjerenstva za provođenje natječaja obaviti otvaranje ponuda. Sjednica povjerenstva održat će se prostorijama Gradske uprave, Koprivnica, Zrinski trg 1, I kat, (soba br. 12)

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

 

KLASA: 372-01/19-01/0001
URBROJ: 2137/01-08-02/2-19-2
Koprivnica, 30.01.2019.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.