Odluka o djelomičnom poništenju javnog natječaja


KLASA: 112-01/18-02/0001
URBROJ: 2137/01-04-01/2-18-7
Koprivnica, 14.02.2018.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.) u postupku javnog natječaja za imenovanje pročelnika,  gradonačelnik Grada Koprivnice donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOM PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Članak 1.

Poništava se dio natječaja (klasa:112-01/18-02/0001, urbroj:2137/01-04-1/2-18-1 od 08.01.2018. godine) koji je objavljen u Narodnim novinama broj 3/2018  od 10.01.2018. godine i na web-stranici Grada Koprivnice u dijelu koji se odnosi na imenovanje pročelnika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice:

„6. Pročelnik Upravnog odjela za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno vrijeme“.

Članak 2.

Ova Odluka će se objaviti u Narodnim novinama i na web-stranici Grada Koprivnice.

 

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl.oec.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8241365.html