PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice KLASA:021-01/17-01/0030, URBROJ: 2137/01-03-01/2-17-2, od 20. srpnja 2017. godine


KLASA: 021-01/17-01/0030
URBROJ: 2137/01-03-01/2-17-3
U Koprivnici, 13. rujna 2017.

 

Grad Koprivnica objavljuje PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice KLASA:021-01/17-01/0030, URBROJ: 2137/01-03-01/2-17-2, od 20. srpnja 2017. godine, objavljenog 25. kolovoza  2017. godine, u „Glasu Podravine i prigorja“ i na web stranici Grada Koprivnice (www.koprivnica.hr).

 

GRAD KOPRIVNICA