Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000046
URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0005
Koprivnica, 03.05.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Investitor: KOPRIVNICA PLIN, d.o.o.,
HR-48000 Koprivnica, Mosna ulica 15

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • izgradnju niskotlačnog plinovoda dužine 123 m, za zgrade „Uglovnica“ na Trgu kralja Tomislava k.br. 8, 9, 10, 11 i 12 (dilatacije 3, 4 i 5) i Ulice Ante Starčevića k.br. 45, 47 i 49 (dilatacije 1 i 2) – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 887, 892, 893 k.o. Koprivnica, „Uglovnica“ na Trgu kralja Tomislava k.br. 8, 9, 10, 11 i 12 i Ulice Ante Starčevića k.br. 45, 47 i 49.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.5.2019 u 8:00 sati, na lokaciji – Zrinski trg 1, Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, soba 5C.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Dodatne usmene informacije o predmetnom zahvatu mogu se dobiti u toku radnog vremena na tel: 048/654-856, Dejana Stanić.

IV.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO                                                                                                                 UREĐENJE
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.