JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine (dogradnja) poljoprivredne namjene, 2. skupine – klijet, na novoformiranoj građevnoj čestici označenoj kao 11931 k.o. Koprivnica, formiranoj iz sadašnjih k.č.br. 11931, 11932, 11933/1 i 11936/1 sve k.o. Koprivnica


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000065
URBROJ: 2137/01-07-01/6-19-0007
Koprivnica, 23.07.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
JADRANKA LAKUŠ, HR-48000 KOPRIVNICA, I VINODOLSKI ODVOJAK 18

 

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) poljoprivredne namjene, 2 skupine – klijet,

na novoformiranoj građevnoj čestici označenoj kao 11931 k.o. Koprivnica, formiranoj iz sadašnjih k.č.br. 11931, 11932, 11933/1 i 11936/1 sve k.o. Koprivnica (Koprivnica, van granica građevinskog područja).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 2.8.2019. u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Koprivnica, Zrinski trg 1 (prostorije nadležnog Upravnog odjela, prizemlje – soba 7).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke, a dodatne usmene informacije o predmetnom zahvatu mogu se dobiti na broj telefona: 048/654-854 (Z. Jagar).

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Zdravko Jagar, ing.građ.