JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za: građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – izgradnju 10(20)kV kabelskog voda od ZDV Sokolovac do TS 10(20)/0,4 kV Reka 1, Koprivnica, 2. skupine


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000073
URBROJ: 2137/01-07-01/3-18-0005
Koprivnica, 03.12.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za:

  • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – izgradnju 10(20)kV kabelskog voda od ZDV Sokolovac do TS 10(20)/0,4 kV Reka 1, Koprivnica, 2. skupine,

na katastarskim česticama k.č.br. 1184/1, 1182 k.o. Reka, Reka.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.12.2018. u vremenu od 08:00-10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje, soba 5C.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Dodatne usmene informacije o predmetnom zahvatu mogu se dobiti u toku radnog vremena na tel: 048/654-856, Dejana Stanić.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.