Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD KOPRIVNICA, HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000002
URBROJ: 2137/01-07-01/7-18-0006
Koprivnica, 06.04.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD KOPRIVNICA, HR-48000 Koprivnica, Zrinski trg 1

 

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

– formiranje građevne čestice parcelacijom (objedinjavanjem) iz sadašnjih cijelih čestica označenih kao:

k.č.br. 11252/7, 11252/8, 11252/9, 11252/10, 11250/2, 11219/2, 11220/2, 11222/2, 11215/8, 11215/7, 11215/6, 11215/5, 11256/2, 11256/3, 11257/4, 11257/5, 11257/6, 11257/2, 11211/3, 11211/4, 11212/6, 11212/8, 11212/9, 11158/4, 11159/2, 11160/2, 11397/3, 11397/4, 11398/2, 11395/4, 11393/3, 11360/2, 11356/3, 11324/2, 11355/3, 11322/3, 11321/4, 11321/5, 11321/6, 11319/2, 11316/2, 11318/2, 11317/4, 11286/13, 11286/14, 11286/16, 11286/17, 11286/18, 11286/19, 11286/20, 11286/21, 11285/3, 11285/4, 11285/5, 11285/6, 11258/2, 11259/3, 11259/4, 11260/2, 11262/2, 11264/2, 11253, 13594, 11286/6, 11215/3, 11252/6, 11393/4, 11371/4, 11212/7, 11286/15 i 11317/3, sve k.o. Koprivnica, te

– građenje građevine infrastrukturne namjene, izgradnja prometnice i sustava oborinske odvodnje, prometnog sustava cestovnog prometa, 2. skupine

u obuhvatu zahvata kojeg čine novoformirana građevna čestica sa spojem u dijelu javno-prometne površine označene kao k.č.br. 13599, k.o. Koprivnica (Varaždinska cesta) u svrhu izgradnje priključka predmetne prometnice na navedenu javno-prometnu površinu.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.04.2018. u 09:00 sati, u prostorijama Upravnog odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice, na lokaciji – Zrinski trg 1, Koprivnica, prizemlje, soba 4B.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga punomoćnika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga Upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid u spis, lokacijska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od osam dana.

V. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Nenad Hunjadi, mag.ing.aedif.