JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu


Na temelju članka 9.a. i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst, 1/18), gradonačelnik Grada Koprivnice, objavio je

JAVNI POZIV
za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu

UVJETI PRIJAVE

I.

Iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu sufinancirat će se programi/projekti predlagatelja koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) samostalni umjetnici, građani i ostale pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, a djeluju na području Grada Koprivnice moraju biti upisani u nadležni registar/zajednicu ili drugo udruženje kojim dokazuju svoj status,

b) fizičke i pravne osobe koje obavljajući gospodarsku djelatnost sudjeluju u prometu roba i usluga (potpore za programe/projekte koji se odnose na knjige i nakladništvo),

c) da program/projekt zadovoljava potrebe građana i javne potrebe od interesa Grada Koprivnice,

d) da program/projekt nije na drugi način sufinanciran iz Proračuna Grada Koprivnice za tekuću godinu,

e) da program/projekt nije prijavljen na Javni poziv u drugom području sufinanciranja iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu.

II.

Sredstva će biti odobrena za provođenje programa/projekata predlagatelja koji su u potpunosti izvršili sve ugovorene obveze u okviru ranije sufinanciranih programa/projekata iz Proračuna Grada Koprivnice.

PODRUČJE SUFINANCIRANJA I KRITERIJI BODOVANJA

III.

Na temelju Programa javnih potreba u kulturi i turizmu Grada Koprivnice za 2019. godinu („Glasnik Grada Koprivnice“ 10/18), prijavitelj iz kulture sukladno ovom Javnom pozivu može podnijeti prijavu za sljedeća prioritetna područja:

 • likovna djelatnost,
 • glazbena djelatnost,
 • glazbeno-scenska djelatnost,
 • plesna djelatnost,
 • kazališna djelatnost,
 • filmska i video djelatnost,
 • knjižna i nakladnička djelatnost,
 • nova medijska kultura,
 • znanstveno-istraživačka djelatnost,
 • ostale kulturne djelatnosti.

Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 65.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 10.000,00 kuna.

Prijave se mogu sufinancirati u postotku od 10% do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

Rok za podnošenje prijava je 18.03.2019. godine.

Prijavitelj u kulturi može prijaviti najviše 2 programa/projekta i ugovoriti ih u okviru ovog Javnog poziva, za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

IV.

Osnovni kriteriji za bodovanje programa/projekta su:

 • kvaliteta sadržaja, izvrsnost, kreativnost, inovativnost i edukativnost programa/projekta,
 • stručne i umjetničke reference autora, odnosno voditelja programa/projekta,
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa/projekta predlagatelja,
 • osmišljen plan djelovanja prema publici, a posebno prema djeci i mladima kroz njima primjerene sadržaje,
 • predstavljanje kulture grada Koprivnice u Hrvatskoj i svijetu,
 • usmjerenost sadržaja na njegovanje i očuvanje identiteta grada Koprivnice.

NAČIN PRIJAVE

V.

Prijedlozi programa/projekta prijavljuju se na posebnim obrascima s pripadajućim prilozima:

 1. obrazac opisa prijave,
 2. obrazac proračuna,
 3. dokaz o pravnom statusu predlagatelja programa/projekta – za pravne osobe,
 4. reference predlagatelja programa/projekta – pravne osobe – opis dosadašnje djelatnosti,
 5. reference predlagatelja programa/projekta – fizičke osobe – životopis i potvrda kojom se dokazuju stručne/umjetničke reference znanja za djelatnost koju se prijavljuje.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na Javni poziv ispunjava se na hrvatskom jeziku, mora sadržavati sve podatke koji se traže i mora biti ispunjena na računalu. Svi propisani obrasci moraju biti potpisani od strane prijavitelja.

Nepotpuni obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje. Ukoliko Prijavni obrazac sadrži navedene nedostatke, prijava će se smatrati nevažećom.

Svi troškovi i zatražena financijska sredstva trebaju biti sukladni aktivnostima u opisnom obrascu prijave te planirani s realnim tržišnim cijenama.

Glavne točke i pitanja u obrascima nije dozvoljeno mijenjati, dodavati ili brisati.

Dozvoljeno je dodavati jedino potrebne redove i mjesta za nadopunu sadržaja, tj. teksta koji se odnosi na objašnjavanje točaka i pitanja u obrascima.

Obrasci za prijavu objavljeni su na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

VI.

Prijedloge programa/projekata pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Javnog poziva dostavljaju se osobno ili poštom na adresu:

GRAD KOPRIVNICA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica
s naznakom: „Za Javni poziv – samostalni umjetnici i ostali“

POSTUPAK OCJENJIVANJA PROGRAMA/PROJEKTA

VII.

Ocjenjivati će se samo pravodobno podnesene i u potpunosti ispunjene prijavnice pristigle u propisanom roku na Javni poziv. Uz prijavu je potrebno priložiti svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u Javnom pozivu. Pravovaljane prijave, tijekom godine, ocjenjivati će Povjerenstvo za ocjenjivanje temeljem Obrasca ocjene kvalitete.

Za sufinanciranje programa/projekta isti mora zadovoljiti minimalno 50% ukupne ocjene.

Ukoliko na Javni poziv pristigne Prijavnica kojoj nedostaje neki od traženih dokumenata, isključit će se iz postupka i neće se razmatrati kod ocjenjivanja.

Konačnu odluku o raspodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata, donosi gradonačelnik Grada Koprivnice Zaključkom o odobrenju sredstava za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu.

Prihvaćeni programi/projekti sufinancirat će se prema mogućnostima Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu.

PODNOŠENJE PRIGOVORA

VIII.

Prijavitelj može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva, ocjenjivanja nekog kriterija s ocjenom 0 (nula) (ukoliko prijavitelj smatra da je u prijavi dostavio dovoljno argumenata za drugačije ocjenjivanje) te na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.

Prigovor se podnosi Upravnom odjelu za društvene djelatnosti u roku od 8 dana od objave Zaključka o odobrenju sredstava za sufinanciranje programa/projekata u kulturi samostalnih umjetnika i ostalih iz Proračuna Grada Koprivnice za 2019. godinu, a odgovor na prigovor donosi isti.

OBJAVA REZULTATA JAVNOG POZIVA

IX.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na web stranici Grada Koprivnice, a svim prijaviteljima biti će poslane i pojedinačne obavijesti na elektroničke adrese.

UGOVARANJE

 Po objavi rezultata s prijaviteljima će se sklopiti ugovor u skladu s proračunom programa/projekta, a prethodno usuglašenim s Gradom Koprivnicom.

INFORMIRANJE

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektronskim putem, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: maja.ferlindes@koprivnica.hr ili osobno uz prethodnu najavu na broj telefona 048/279-548 do 13. ožujka 2019. godine

 

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

 

 1. Zaključak gradonačelnik
 2. Obrazac opisa prijave samostalni umjetnici
 3. Obrazac proračuna Samostalni umjetnici
 4. Obrazac opisnog izvještaja Samostalni umjetnici
 5. Obrazac financijskog izvješća Samostalni umjetnici
 6. Obrazac ocjene kvalitete prijava samostalni umjetnici