JAVNI POZIV za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice


Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 3/14.) Gradsko vijeće Grada Koprivnice objavljuje

JAVNI POZIV
za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova
Savjeta mladih Grada Koprivnice

I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Koprivnice i njihovih zamjenika kao savjetodavnog tijela Grada Koprivnice koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu Koprivnici.

II.

 Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

III.

U Savjet mladih Grada Koprivnice Gradsko vijeće bira 9 članova i njihove zamjenike, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri godine.

IV.

Članovi Savjeta mladih mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Koprivnice koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života.

V.

Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Koprivnice i njihove zamjenike imaju:

  • udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade,
  • učenička vijeća,
  • studentski zborovi,
  • pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i
  • neformalne skupine mladih od najmanje 40 mladih.

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

VI.

Kandidature za članove Savjeta mladih Grada Koprivnice podnose se na propisanom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Grada Koprivnice: www.koprivnica.hr.

Kandidatura obavezno sadrži slijedeće podatke:

  • naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, odnosno popis mladih koji čine neformalnu skupinu mladih,
  • podatke o kandidatu i njegovom zamjeniku (ime i prezime, dan mjesec, godina i mjesto rođenja, adresa prebivališta ili boravišta na području Grada Koprivnice)
  • obrazloženje prijedloga iz kojeg je vidljivo zbog čega se kandidat predlaže
  • potpis ovlaštene osobe predlagatelja, a ukoliko se radi o neformalnoj skupini mladih prijedlog potpisuje najmanje 40 mladih,

Uz prijedlog kandidatura ovlašteni predlagatelj je dužan priložiti i vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju kandidature za člana/zamjenika člana Savjeta mladih.

Nepravodobni i nepotpuni prijedlozi kandidatura ne razmatraju se.

VII.

Odbor za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje popis važećih kandidatura.

Izvješće i popis kandidatura iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju se Gradskom vijeću i objavljuju na web stranici Grada Koprivnice te u sredstvima javnog priopćavanja.

Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih na način utvrđen ovom Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Koprivnice.

VIII.

Prijedlozi kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Koprivnice i njihove zamjenike, dostavljaju se Odboru za izbor i imenovanja, Zrinski trg 1/I. s naznakom «Prijedlog kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Koprivnice», u roku 10 dana od dana objave poziva u lokalnom tisku.

 

KLASA: 021-01/17-01/0030
UR BROJ: 2137/01-03-01/2-17-2
Koprivnica, 20. srpnja 2017.

PREDSJEDNIK:
Ivan Pal, prof.

Obrazac za podnošenje kandidature

Izjava o prihvaćanju kandidature