JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:izgradnju svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec – dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog – građevina infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava, 2. skupine


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica

Upravni odjel za prostorno uređenje
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000027
URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0008
Koprivnica, 17.06.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

 

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • izgradnju svjetlovodne mreže za povezivanje crpilišta Ivanščak i Lipovec – dionica u dijelu Ulice Ivana Česmičkog – građevina infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava, 2. skupine,

u obuhvatu zahvata kojeg čine k.č.br. 4641, 4642, 4640, 4636/2, 4637/2, 4231/4, 4231/2, 13553, 4175/1, 4204, 4203, 3605/3, 3647/1, 3605/4, 4181/1, 13554/1, 3605/27, 3647/4, 3647/5, sve k.o. Koprivnica (Koprivnica, dio Ulice Ivana Česmiočkog),

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 1.7.2019 u 8:00 sati, na lokaciji – Zrinski trg 1, Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Dodatne usmene informacije o predmetnom zahvatu mogu se dobiti u toku radnog vremena na tel: 048/654-856, Dejana Stanić.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.