JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže te izgradnju nove trase vodovodne i kanalizacijske mreže, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda i odvodnje otpadnih voda, 2. skupine


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000042
URBROJ: 2137/01-07-01/7-18-0006
Koprivnica, 08.06.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
Investitor: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o.,  HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže te izgradnju nove trase vodovodne i kanalizacijske mreže, građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda i odvodnje otpadnih voda, 2. skupine

u obuhvatu zahvata kojeg čine katastarske čestice označene kao k.č.br. 42, 44/1, 39/2, 322, 358, 331, 323/1 i 666 sve u k.o. Herešin koje identifikacijom odgovaraju zemljišnoknjižnim česticama označenim kao ZK č. 17/2E, 17/5, 17/2/D/2, 17/11, 17/1, 230/68, 230/69, 230/70, 230/99 i 230/131 sve u k.o. Herešin (u naselju Herešin, Ulica Hrvatske državnosti i Ulica Darka Ozmeca).

II. U spis predmeta je priložen glavni projekt – proširenje vodovoda i kanalizacije u Ulici Hrvatske državnosti i rekonstrukcija vodovoda u Ulici D. Ozmeca u naselju Herešinu, oznake: 04/2018 – G od 03.2018. godine, za koji je glavni projektant Marina Rođak, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 5039 (KOMUNALAC d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Mosna ulica 15, OIB 41412434130).

III. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.06.2018. godine u 11:00 – 13:00 sati, na lokaciji – Zrinski trg 1, Koprivnica, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Koprivnice, soba 4B u prizemlju (N. Hunjadi).

IV. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

V. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

VI. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Nenad Hunjadi, mag.ing.aedif.