JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine stambene namjene – slobodnostojeća katna zgrada sa tri stambene jedinice, 2. skupine


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000059
URBROJ: 2137/01-07-01/7-18-0006
Koprivnica, 07.09.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini označenoj kao k.č.br. 2134/14 k.o. Koprivnica koja graniči sa predmetnom nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola

 Investitori MAJA PETRIČEC, HR-48000 Koprivnica, Ulica Dubovec 6 i DEJAN HALUSEK, HR-48000 KOPRIVNICA, Ulica Ludbreški odvojak 16

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • građenje građevine stambene namjene – slobodnostojeća katna zgrada sa tri stambene jedinice, 2. skupine,

na građevnoj čestici označenoj kao k.č.br. 2156 k.o. Koprivnica (u Koprivnici, Ulica Dubovec 11).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Koprivnica, Zrinski trg 1, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Koprivnice, soba 4B u prizemlju (N. Hunjadi).

III. U spis je priložen glavni projekt, zajedničke oznake – Z.O.P.: 12/2018 od 06.2018. godine, za koji je glavni projektant Kristijan Garaj, dipl.ing.arh., broj ovlaštenja A 3453 (A PLUS d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 11/I, OIB 74474021472) koji se sastoji od pet map

IV. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

V. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnoga tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela u trajanju od 8 dana.

VI. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

 

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Nenad Hunjadi, mag.ing.aedif.