JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine stambene namjene (pomoćna) – garaža sa spremištem, 2. skupine


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000077
URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0005
Koprivnica, 10.07.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta
VILIJEM I SONJA SCHUSTER, HR-48000 KOPRIVNICA, ULICA HEREŠINSKA 4C

 

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • građenje građevine stambene namjene (pomoćna) – garaža sa spremištem, 2. skupine,

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 5102/1 (formira se od k.č.br. 5102/1 cijela i 5103/3 dio) k.o. Koprivnica (Koprivnica, Ulica Herešinska 4c).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.7.2019 u 8:00 sati, na lokaciji – Zrinski trg 1, Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, prizemlje, soba 5C.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Dodatne usmene informacije o predmetnom zahvatu mogu se dobiti u toku radnog vremena na tel: 048/654-856, Dejana Stanić.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.