JAVNI POZIV na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole


REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000019
URBROJ: 2137/01-07-01/3-19-0007
Koprivnica, 03.05.2019.

Predmet:     Javni poziv za uvid u spis predmeta
Investitor: KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., HR-48000 Koprivnica, Ulica Mosna 15a

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – izgradnja zdenca B-1A na crpilištu Ivanščak
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – izgradnja zdenca B-2A na crpilištu Ivanščak
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – pomoćna zgrada
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – izgradnja PEHD spojnog cjevovoda 280 mm (B-1A) te pristupnog asfaltnog puta
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine – izgradnja PEHD spojnog cjevovoda 280 mm (B-2A)

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 4641 (formira se od k.č.br. 4641 i 4640), k.č.br. 4232/2 i obuhvat na k.č.br.  4235/2, 4234, 4233 i 4232/1 k.o. Koprivnica (Koprivnica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.5.2019 u 9:00 sati, na lokaciji – Zrinski trg 1, Koprivnica, Upravni odjel za prostorno uređenje, soba 5C.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Dodatne usmene informacije o predmetnom zahvatu mogu se dobiti u toku radnog vremena na tel: 048/654-856, Dejana Stanić.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Dejana Stanić, struč.spec.ing.aedif.