JAVNI NATJEČAJ za prodaju zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska„ i „Radnička“


Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima («Narodne novine» broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 6. Odluke o prodaji i kupnji zemljišta u Poslovnim zonama Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16).  i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik  Grada Koprivnice Mišel Jakšić, dipl. oec. raspisuje

 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u Poslovnim zonama „Dravska„ i „Radnička“

 

Javnim natječajem, prikupljanjem ponuda, prodaje se zemljište u Poslovnoj zoni „Dravska“   k.o. Koprivnica i to:

– k.č.br. 4150/2,  livada na Čardi, površine  4935 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br. 4169/1,  oranica u ul. J.Bukovčana, površine 4720 m²,  zk.ul. 13514,

– k.č.br. 4169/2,  oranica u ul. J.Bukovčana, površine 3431 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br. 4169/3,  oranica u ul. J.Bukovčana, površine 4081 m²,  zk.ul. 13514,

– k.č.br. 4210/1, oranica u Ivanščaku, površine 3912 m²,  zk.ul. 10974,

– k.č.br. 4166/14, oranica u Ivanščaku, površine 2262 m²,  zk.ul.  2116,

– k.č.br. 4166/3, oranica u ul. Čarda, ukupne 11641 m²,  zk.ul. 12768,

– k.č.br. 4211/5, oranica u Ivanščaku, površine 142 m²,  zk.ul. 10974,

– k.č.br. 4212/8, oranica u Ivanščaku, površine 95 m²,  zk.ul. 10974,

– k.č.br. 4212/6, oranica u Ivanščaku, površine 75 m²,  zk.ul. 10974,

– k.č.br. 4213/4, oranica u Ivanščaku, površine 113 m²,  zk.ul. 10974,

– k.č.br. 4161/1,  oranica u Ivanščaku, površine 4092 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br. 4156, livada u Ivanščaku, površine 1846 m²,  zk.ul. 13144,

– k.č.br. 4157, livada u Ivanščaku, površine 2479 m²,  zk.ul. 2747,

– k.č.br. 4728/2, oranica u Ivanščaku, površine 1379 m²,  zk.ul. 10974,

– k.č.br. 4732, livada u ul. J.Bukovčana, površine 3707 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br. 4734,  oranica u Ivanščaku, površine 1690 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br. 4733/5,  oranica u ul.P.Miškine, površine  248 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br. 4735/3, livada u ul.P.Miškine, površine 1216 m²,  zk.ul. 665,

– k.č.br. 4737/3, livada u Ivanščaku, površine 569 m²,  zk.ul. 11929,

– k.č.br. 4738/4,  livada u ul.P.Miškine, površine   285 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br. 4740/3,  oranica u ul.P.Miškine, površine   4 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br. 4154/2, oranica na Čardi, površine 3013 m²,  zk.ul. 10974, dio oko 2000 m²,

– k.č.br. 4166/4,  oranica u Ivanščaku, površine  5123 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br. 4166/5,  oranica u Ivanščaku, površine 4755 m²,  zk.ul. 10974,

– k.č.br. 4167/1,  oranica u Josipa Bukovčana, površine 5102 m²,  zk.ul. 10974,

– k.č.br. 4150/2,  livada na Čardi, površine 4935 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br. 4163/4, voćnjak u Ivanščaku, površine 1060 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br. 4163/3, voćnjak u Ivanščaku, površine 3904 m²,  zk.ul. 10831,  dio u površini od 3192 m2,

– k.č.br. 4164, oranica u u Ivanščaku , površine 2284 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br. 4743, oranica u ul.P.Miškine, površine 326 m²,  zk.ul. 10974

– k.č.br. 4742/2, oranica u ul.P.Miškine, površine 2539 m²,  zk.ul. 3554, dio površine 1396 m2,

– k.č.br. 4740/1, oranica u ul.P.Miškine, površine 1710 m²,  zk.ul. 2116

– k.č.br. 4738/2, livada u ul.P.Miškine, površine 1662 m2,   zk.ul. 3639, dio  površine od 1284 m²,

– k.č.br. 4737/1, livada u Ivanščaku , površine 1524 m²,  zk.ul. 11929,

– k.č.br. 4735/1, livada u ul.P.Miškine, površine 3274,   zk.ul. 13364, dio površine od 2065 m².

 

Javnim natječajem, prikupljanjem ponuda, prodaje se zemljište u Poslovnoj zoni „Radnička“  k.o. Koprivnica i to:

– k.č.br.6870/1, oranica u Farkašiću, površine 3125 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br.6871/1, oranica, površine 3998 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br. 6872/1, zgrada i oranica površine 3631 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br.6873/1, oranica u Farkašiću, površine 2572 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br.6874/1, oranica u Farkašiću, površine 2805 m²,  zk.ul.7441,

– k.č.br.6868/1, oranica u Farkašiću, površine 4128 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br.6867/1, oranica u Farkašiću, površine 2875 m²,  zk.ul. 14487,

– k.č.br.6866/1, livada u Farkašiću, površine 1364 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br.6865, oranica u Farkašiću, površine 3218 m²,  zk.ul. 14486, dio površine od 2174 m²

– k.č.br. 6863/1, livada u Farkašiću, površine 1388 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br.6862/1,  livada u Farkašiću, površine 1305 m²,  zk.ul. 2116,

– k.č.br.6863/2, livada u Farkašiću, površine 1540 m²,  zk.ul. 2,

Zemljišta u Poslovnoj zoni „Dravska“ prodaju se po početnoj cijeni od 130,00 kuna  po m².

Zemljišta u Poslovnoj zoni „Radnička“  prodaju se po početnoj cijeni od 200,00 kuna  po m².

Zemljišta u Poslovnim zonama prodaju se za izgradnju građevina radi obavljanja djelatnosti industrijsko proizvodnih sadržaja, obrtničko proizvodnog sadržaja, uslužno servisnog sadržaja, skladišno distribucijskog sadržaja, izložbenog i trgovačkog sadržaja.  Na zemljištu koje je predmet natječaja kupci mogu graditi poslovne građevine sukladno važećim poslovnim planovima.

Zemljišta se prodaju u cijelosti ili u dijelu prema potrebama kupca (investitora) s time da će se u tom slučaju stvarna površina zemljišta utvrditi parcelacijom zemljišta koju provodi kupac.

Zemljišta se prodaju u stanju viđeno – kupljeno. Zainteresirani ponuditelji zemljišta mogu pregledati svakog radnog dana  u 08,00 sati, uz prethodnu najavu.

Natjecatelji mogu biti sve fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji trebaju u prijavi obavezno naznačiti ime, prezime ili naziv tvrtke i adresu, oznaku čestice za koju se natječu s naznačenom površinom zemljišta koju kupuju, novčani iznos povrh početnog iznosa po m² cijene građevinskog zemljišta iz ovog natječaja, rok i način plaćanja, kratki opis dosadašnjeg poslovanja, razlozi ulaska u zonu i planirani razvoj, djelatnost koju će obavljati u zoni, procjenu potrebne električne snage,  izvori financiranja sa istaknutim udjelom vlastitih ulaganja.

Uz ponudu natjecatelji su dužni priložiti:

-dokaz o uplaćenoj jamčevini (preslika uplatnice) u iznosu od 10.000,00 kuna koja se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice broj: HR5523860021820100005 s pozivom na broj 68 7706-OIB (preslika uplatnice), ovjerenu presliku rješenja o registraciji,

-izvadak iz sudskog registra, odnosno izvadak iz obrtnog registra te dokaz o solventnosti ponuditelja,

-izjavu o broju trenutno zaposlenih djelatnika kod ponuditelja, ovjerenu od strane javnog bilježnika,

– izjavu o namjeravanom broju novozaposlenih djelatnika u prvoj godini od dana izdavanja uporabne dozvole za izgrađenu poslovnu građevinu, ovjerenu od strane javnog bilježnika.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji zadovoljava uvjete iz natječaja i ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Kupac je oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa u visini i uvjetima propisanim posebnim odlukama Gradskog vijeća.

Kupac snosi sva porezna davanja propisana posebnim propisima.

Natjecatelju koji uspije u natječaju uplaćena jamčevina uračunava se u  ukupan iznos kupoprodajne cijene. Natjecatelju koji ne uspije u natječaju, uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na zateznu kamatu.  Pravo na povrat jamčevine nema  natjecatelj koji odustane od ponude ili ne zaključi ugovor u roku  60 dana od dana donošenja odluke o odbiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ugovor se neće zaključiti ako najpovoljniji ponuditelj ima nepodmireni dug prema Gradu Koprivnica.

Pravo upisa vlasništva kupljenog zemljišta kupac stječe odmah po potpisu kupoprodajnog ugovora s tim da se u zemljišne knjige upisuje zabrana raspolaganja nekretninom bez suglasnosti Grada sve do isplate ugovorene kupoprodajne cijene.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se prema interesu kupca i to:

  1. u roku 30 dana po potpisu kupoprodajnog ugovora ili u roku od 90 dana po potpisu kupoprodajnog ugovora, ako se cijena isplaćuje kreditom banke, u kojem slučaju se kupoprodajna cijena umanjuje za 15 %.
  2. do 16 tromjesečnih obroka kada se kupoprodajna cijena i obroci obračunavaju u EUR-ima po srednjem tečaju NBH.

Kupoprodajna cijena dodatno se umanjuje se ovisno o broju novozaposlenih djelatnika  i to:

– 15 % do 5 novozaposlenih djelatnika,

– 30 % za 6 do 10 novozaposlenih djelatnika,

– 40 % za 11 do 20 novozaposlenih djelatnika,

– 60 % za 21 do 50 novozaposlenih djelatnika,

– 80 % za 51 do 100 novozaposlenih djelatnika,

– 95 % za više od 100 novozaposlenih.

U slučaju umanjenja kupoprodajne cijene po osnovi novozaposlenih djelatnika  u zemljišne knjige upisuje se zabrana raspolaganja nekretninom bez suglasnosti Grada na rok od 10 godina od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora“.

Najmanje 70% novozaposlenih radnika mora biti sa prebivalištem na području Grada Koprivnice, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Grada Koprivnice, a prema evidenciji HZZ-a, Područni ured Križevci, Ispostava Koprivnica.

Kupac koji zakasni s plaćanjem plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor se može raskinuti ako kupac dulje od 90 dana kasni s plaćanjem kupoprodajne cijene, ako u roku dvije godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora ne ishodi građevinsku dozvolu ili ako u roku tri godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora ne ishodi uporabnu dozvolu za poslovnu građevinu. Kupoprodajni ugovor se obavezno raskida ako kupac dulje od  6 mjeseci  kasni s plaćanjem kupoprodajne cijene ugovorene, u roku tri godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora ne ishodi građevinsku dozvolu ili ako u roku četiri godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora ne ishodi uporabnu dozvolu za poslovnu građevinu. U slučaju raskida kupoprodajnog ugovora  po bilo kojoj osnovi kupac gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine  a  Grad kupcu vrača cjelokupno uplaćena sredstva s tim da kupac nama pravo na kamatu.

Grad Koprivnica može u svako doba poništiti natječaj i li odustati od prodaje ali prije donošenja odluke o prodaji pri čemu ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima,  kao i troškove sudjelovanja u  javnom natječaju.

Kupac stupa u posjed kupljenog zemljišta odmah po zaključenju kupoprodajnog ugovora u pravilu bez posebne primopredaje.

Natječaj se provodi u krugovima, do prodaje svih parcela. Ponude za prvi krug natječaja predaju se do 10. kolovoza 2017. godine do 09,00 sati. Ponude za daljnje krugove se predaju do svakog desetog dana u mjesecu do 09,00 sati.

Javno otvaranje ponuda pristiglih do desetog dana u mjesecu je  istog dana u  09,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.         Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, rok za predaju i otvaranje ponuda je  prvi idući radni dan.

Ponude se predaju u Pisarnici u sobi br. 3.  Gradske uprave, Zrinski trg 1,   ili  se šalju poštom u zapečaćenom omotu s naznakom “PONUDA ZA NATJEČAJ-PRODAJA NEKRETNINA U POSLOVNOJ ZONI – NE OTVARAJ”.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo – Odsjek za upravljanje nekretninama, Koprivnica Zrinski trg 1, usmeno ili na telefon 048/ 279-523. Natječaj je objavljen službenoj Web stranici Grada  www.koprivnica.hr.

 

KLASA: 944-01/16-01/0136

URBROJ: 2137/01-05-05/1-17-8

Koprivnica, 12. srpnja 2017.

 

 

Gradonačelnik:

Mišel Jakšić, dipl. oec.