Program javnih potreba u kulturi


Programom javnih potreba u kulturi Grada Koprivnice utvrđuju se javne potrebe u kulturi, a koje obuhvaćaju kulturne djelatnosti, programe i manifestacije od interesa za Grad Koprivnicu, i to u okviru sljedećih djelatnosti:

 • likovna djelatnost,
 • muzejsko-galerijska djelatnost,
 • glazbena djelatnost,
 • glazbeno-scenska i plesna djelatnost,
 • kazališna djelatnost,
 • filmska i video djelatnost,
 • knjižna i nakladnička djelatnost,
 • knjižnična djelatnost,
 • nova medijska kultura,
 • znanstveno-istraživačka djelatnost,
 • ostalo.

Javne potrebe u kulturi iz Programa javnih potreba u kulturi, predlažu ustanove kulture i druge institucije registrirane za realizaciju pojedinih programa iz djelatnosti kulture. Javne potrebe u kulturi predlaže i Kulturno vijeće Grada Koprivnice, a prijedlog obuhvaća programe ustanova kulture i druge institucije registrirane za realizaciju pojedinih programa iz djelatnosti kulture, projekte udruga u kulturi te projekte slobodnih umjetnika i ostalih.

Za javne potrebe u kulturi koje su utvrđene Programom javnih potreba u kulturni za 2013. godinu, osigurana  su sredstva u Proračunu Grada Koprivnice, Proračunu Koprivničko-križevačke županije, a u skladu sa Financijskim planovima ustanova.

Javne potreba u kulturi provode se u ustanovama Grada Koprivnice i to Muzeju Grada Koprivnice, Knjižnici i čitaonici «Fran Galović» Koprivnica, Pučkom otvorenom učilištu i drugim institucijama registriranim za realizaciju pojedinih programa iz djelatnosti kulture