HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za uvid u spis predmeta u upravnom postupku izdavanja građevinske dozvole povodom zahtjeva investitora Milana Škvorca

Javni poziv za uvid u spis predmeta u upravnom postupku izdavanja građevinske dozvole povodom zahtjeva investitora MILANA ŠKVORCA. Isti se odnosi na izdavanje građevinske dozvole za: građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – obiteljska kuća

REPUBLIKA HRVATSKA
Koprivničko-križevačka županija
Grad Koprivnica
Upravni odjel za prostorno uređenje

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000081
URBROJ: 2137/01-07-01/8-19-0012
Koprivnica, 14.08.2019.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta za vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama označenima kao k.č.br. 469 i 511 k.o. Kunovec Breg koje graniče sa predmetnom nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola

MILAN ŠKVORC, HR-48000 KUNOVEC BREG, ULICA MAKLAC 2

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

  • građenje građevine stambene namjene, 2. skupine – obiteljska kuća

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 90/2 (formira se od dijela k.č.br. 90) k.o. Kunovec Breg (Kunovec Breg, Ulica Maklac bb).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.08.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Koprivnica, Zrinski trg 1, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje Grada Koprivnice, soba 5C u prizemlju (D. Stanić).     

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje
Nenad Hunjadi, mag.ing.aedif.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice