HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za sufinanciranje programa prevencije karijesa kod djece za 2021. godinu

Javni poziv za sufinanciranje programa prevencije karijesa

kod djece za 2021. godinu

 

 (1) Grad Koprivnica poziva ordinacije dentalne medicine, dentalne laboratorije, grupne prakse, zdravstvene ustanove i druge pravne osobe u kojima se obavlja dentalna medicina i djelatnost dentalne tehnike da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje programa prevencije karijesa kod djece za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“).

(2) Programom prevencije karijesa biti će obuhvaćena djeca predškolske dobi koja pohađaju program predškole u dječjim vrtićima i učenici trećih razreda osnovnih škola na području Grada Koprivnice u pedagoškoj i školskoj godini 2021./2022., i to prema okvirnom broju djece kako slijedi:

  • U dječjim vrtićima: Dječji vrtić „Tratinčica“, Dječji vrtić „Smiješak“, Dječji vrtić „Igra“, Dječji vrtić „Sveti Josip – Podružnica Koprivnica“ i dječji vrtić COOR „Podravsko sunce“ – 300 djece,
  • U osnovnim školama: Osnovna škola „Braća Radić“, Osnovna škola „Antun Nemčić Gostovinski“, Osnovna škola „Đuro Ester“ i COOR „Podravsko sunce“- 300 djece.

(3) Program prevencije karijesa uključivat će rad s djecom na usvajanju osnovnih i pravilnih navika u prehrani i održavanju zubne higijene s ciljem prevencije i smanjenja karijesa.

(4) U Proračunu Grada Koprivnice za 2021. godinu za sufinanciranje programa prevencije karijesa kod djece osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna.

(5) Prijavu na Javni poziv može podnijeti ordinacija dentalne medicine, dentalni laboratorij, grupna praksa, zdravstvena ustanova i druga pravna osoba  u kojima se obavlja dentalna medicina i djelatnost dentalne tehnike koje djeluju na području Grada Koprivnice i to za doktora dentalne medicine koji posjeduje odobrenje Hrvatske komore dentalne medicine za samostalni rad (licencu), a koji djelatnost obavlja u ordinaciji dentalne medicine, dentalnom laboratoriju, grupnoj praksi, zdravstvenim ustanovama i drugim pravnih osobama s danom objave ovog Javnog poziva.

(6) Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo u papirnatom obliku na adresu: Grad Koprivnica, Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica, pisarnica, s naznakom: „Javni poziv – prevencija karijesa kod djece za 2021. godinu – s naznakom za:

  1. a) provođenje prevencije u dječjim vrtićima i/ili
  2. b) provođenje prevencije u osnovnim školama.

(7) Na javni poziv uz prijavu je potrebno  dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– odobrenje Hrvatske komore dentalne medicine za samostalni rad (licence),

– plan i program provođenja prevencije karijesa.

Područje djelovanja ordinacije dentalne medicine, dentalnog laboratorija, grupne prakse, zdravstvene ustanove i druge pravne osobe  utvrđuje Grad Koprivnica temeljem uvida u službenu evidenciju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(8) Plan i program provođenja prevencije karijesa uključuje detaljno opisno i vremenski razrađen opis provođenja aktivnosti.

Kriterij za odabir pružatelja programa prevencije karijesa bit će ocjena Plana i programa provođenja aktivnosti.

(9) Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je zaključno do 15.02.2021. godine.

(10) Zaprimljene prijave će pregledati i ocijeniti Povjerenstvo za pregled i ocjenu prijava za sufinanciranje programa prevencije karijesa kod djece (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) koje će rješenjem osnovati Gradonačelnik Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: „Gradonačelnik“).

Povjerenstvo će predložiti Gradonačelniku prihvaćanje prijave za sufinanciranje programa prevencije karijesa kod djece te sklapanje ugovora s pružateljem/ima programa prevencije karijesa kod djece temeljem zapisnika o pregledu i ocjeni prijava na Javni poziv.

(11) Grad Koprivnica može sklopiti ugovor s jednim pružateljem programa za dječje vrtiće i s jednim za osnovne škole ili može sklopiti ugovor s istim pružateljem programa i za dječje vrtiće i za osnovne škole.

Grad Koprivnica zadržava pravo da ne zaključi ugovor s pružateljem programa, ukoliko Povjerenstvo ocjeni da zaprimljene prijave ne zadovoljavaju uvjete i kriterije iz Javnog poziva.

Grad Koprivnica sklopiti će ugovor o pružanju programa prevencije karijesa s pružateljima programa na određeno vrijeme i to do zaključno 31.12.2021. godine.

Grad Koprivnica doznačit će sredstva za provođenje programa prevencije karijesa kod djece pružatelju/ima nakon zaključenja ugovora. Po završetku aktivnosti pružatelj/i su dužni Gradu Koprivnici podnijeti detaljan izvještaj (financijski i narativni) s priloženim dokazima o iznosima troškova o izvršenom programu.

 

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice