HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za pokretanje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice u 2021. godini

Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/97., 5/07., 5/09., 7/09., 2/10.-pročišćeni tekst, 3/10. i 1/13.) Grad  Koprivnica objavljuje

JAVNI POZIV
za pokretanje inicijative za dodjelu
javnih priznanja Grada Koprivnice u 2021. godini

 

 1. Javna priznanja Grada Koprivnice su:
  • Proglašenje počasnim građaninom Grada Koprivnice
   • Počasnim građaninom Grada Koprivnice može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje demokratskog društva, položaja  i ugleda Grada Koprivnice, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, te za razvoj Grada Koprivnice ili pojedinih njegovih djelatnosti.
  • Nagrada za životno djelo
   • Nagrada za životno djelo dodjeljuje se fizičkoj osobi koja je svojim višegodišnjim radom trajno obilježila izuzetna postignuća na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada kojima se znatno doprinosi razvoju Grada.
  • Medalja Grada Koprivnice
   • Medalja Grada Koprivnice dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života Grada Koprivnice.
  • Plaketa Grada Koprivnice
   • Plaketa Grada Koprivnice dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi za izuzetna postignuća u gospodarstvu, kulturi, obrazovanju, odgoju, zdravstvu, socijalnoj zaštiti i drugim djelatnostima kojima se doprinosi razvoju Grada.
 2. Inicijativu za pokretanje postupka za dodjelu javnih priznanja mogu dati:
  • članovi Gradskog vijeća (pojedinačno ili kao Vijeće),
  • radna tijela Gradskog vijeća,
  • gradonačelnik,
  • Vijeća mjesnih odbora,
  • građani, udruge građana,
  • vjerske zajednice,
  • trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe.
 3. Inicijativa za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku (na propisanom obrascu) Odboru za dodjelu javnih priznanja Grada Koprivnice, a mora obavezno sadržavati:
  • ime i prezime odnosno naziv podnositelja inicijative,
  • ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe za koju se pokreće inicijativa za dodjelu javnog priznanja,
  • naziv javnog priznanja i područje na koje se odnosi inicijativa s jasnim određenjem zasluga, doprinosa ili postignuća zbog kojih se pokreće inicijativa za dodjelu javnog priznanja,
  • životopis, odnosno podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se predlaže za dodjelu javnog priznanja s odgovarajućim obrazloženjem i eventualnom dokumentacijom kojom se potkrepljuje obrazloženje.
 4. Obrazac za podnošenje inicijative, nalazi se u prilogu  i čini sastavni dio ovog Javnog poziva, a može se skinuti sa web stranice Grada Koprivnice www.koprivnica.hr  ili podići u Upravnom odjelu za poslove Gradskog vijeća i opće poslove, soba br. 1. (pisarnica) ili soba br. 6 (prizemlje).
 5. Nepravodobne i nepotpune inicijative neće biti razmatrane.
 6. Rok za dostavu inicijativa je zaključno do 30. rujna 2021. godine, a dostavljaju se poštom na adresu GRAD KOPRIVNICA, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Zrinski trg 1/I, 48000 KOPRIVNICA s naznakom «JAVNA PRIZNANJA U 2021. g.» ili osobno u Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća i opće poslove, Zrinski trg 1, soba br. 6.

 

 

 

 

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice