HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija

Sukladno odredbi članka 11. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada
Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/19.), gradonačelnik Grada Koprivnice, dana
29.07.2019. godine raspisuje:

JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice

PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja
poduzetništva na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 6/19.), kojim se
provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, boljeg informiranja u
poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa i korištenje EU sredstava,
korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih
poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom
poduzetničkih načela (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 • Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje
 • Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije
 • Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme
 • Subvencioniranje izlaganja na sajmovima
 • Sufinanciranje razvoja tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta
 • Subvencioniranje izlaganja koprivničkih obrtnika na sajmovima u Hrvatskoj
 • Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

Nepovratne subvencije po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi
Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), (u daljnjem tekstu:
Uredba).

Korisnici sredstava

Korisnici sredstava su:

Subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrtnici) utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog
gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02., 63/07., 53/12, 56/13 i 121/16.), koji su u cijelosti u
privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Grada Koprivnice.
Korisnici sredstava ne mogu biti gospodarski subjekti koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz
područja primjene Uredbe i to:
(a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako
je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (1);
(b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih
proizvoda;
(c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište
poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:
1.ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih
od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;
2.ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne
proizvođače;
(d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje
su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže
ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;
(e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.

Uvjeti dodjele nepovratnih subvencija

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja te iznimno za
buduće troškove. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te sve zakonom regulirane
pristojbe nisu prihvatljiv trošak. Troškovi se priznaju ukoliko nastanu u razdoblju trajanja Javnog
poziva te ukoliko su nastali u razdoblju ne ranije od 01.01.2019. godine.
Ukoliko je gospodarski subjekt već koristio potpore za učinjene troškove za koje traži potporu po
ovom Javnom pozivu, potpora može biti odobrena, a iznos potpore koja se dodjeljuje i ostvarenih
potpora za taj trošak, neovisno od kojeg tijela je odobren (npr. programi MINGO, HAMAGBICRO) ne može prelaziti ukupan iznos troškova (ne više od 100 % stvarnog troška) koje je imao
gospodarski subjekt.
Ukoliko korisnik mjere stekne pravo na subvenciju u trenutku u kojem po ovom
Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa subvencije, korisniku će se
dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Nepovratne subvencije se neće dodijeliti gospodarskim subjektima:

 • nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se nalaze u postupku likvidacije te onima koji su obustavili poslovnu djelatnost,
 • koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • koji imaju dospjeli, nepodmireni dug s bilo koje osnove prema Gradu Koprivnici.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se prema uvjetima određenim za provedbu određene mjere
kako slijedi:

Subvencioniranje uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove uvođenja informacijskih sustava i aplikacija, te
informatizaciju poslovnih procesa u visini do 50% od iznosa opravdanih troškova
(bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kuna.

Prijave se podnose na obrascu – Prijava za dodjelu nepovratnih subvencija Grada Koprivnice za
2019. (u daljnjem tekstu: PDNS-19), kojem se prilaže:

 • izjava i izvješće o primljenim državnim potporama (Obrazac IZJ-19),
 • Dodatak obrascu PNDS – 19,
 • rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
 • računi za plaćene troškove uvedenog informacijskog sustava, aplikacije, kao i računi za
  troškove nabave elektroničke i informatičke opreme koja čini cjelinu sa softverskim rješenjem, koji su izdani nakon 01.01.2019. godine, te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istog,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Subvencioniranje troškova poduzetnika početnika

Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima – početnicima za troškove nastale u fazi
pokretanja gospodarske aktivnosti, odnosno za: nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih
sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu
izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta u visini od 50% troškova
(bez PDV-a), a najviše 5.000 kuna.

Poduzetnikom – početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u
razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv. Za ostvarivanje
subvencije potrebno je da korisnik ove mjere ima najmanje jednog zaposlenog (vlasnik/ca ili
jedan zaposleni) na puno radno vrijeme u mjesecu koji prethodi prijavi na ovaj javni poziv.

Troškovi za kupnju vozila, najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i
osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati.

Korisnik ove mjere neće moći koristiti subvenciju za isti trošak po ostalim mjerama
subvencioniranja iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice.

Prijave se podnose na obrascu – PDNS-19, kojem se prilaže:

 • izjava i izvješće o primljenim državnim potporama (Obrazac IZJ-19),
 • Dodatak obrascu PNDS – 19,
 • rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
 • računi za troškove nabave opreme, alata, inventara, zaštitnih sredstava, uređenja poslovnog prostora, izrade poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebne izobrazbe te izrade mrežne stranice i vizualnog identiteta koji su izdani nakon 01.01.2019. godine te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih (računi plaćeni u gotovini (na R1) do 5.000,00 kuna priznat će se uz potpisanu knjigovodstvenu karticu imovine i/ili sitnog inventara poduzetnika –tražitelja subvencija evidentirani u poslovnim knjigama ovjereno od knjigovodstvenog ureda,
 • preslika obrasca JOPPD za mjesec koji prethodi prijavi na traženja subvencije, ukoliko je
  prijavitelj obrt u sustavu paušalnog oporezivanja dostavlja se ispunjena Izjava JOPPD.
 • Kopija prijave i rješenje za subvenciju za samozapošljavanje od strane HZZ ukoliko je tražena i odobrena za osnivanje obrta ili poduzeća

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova
Europske Unije

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove savjetodavnih usluga nastale pri izradi projektne
prijave koja podrazumijeva: pripremu i analizu sadržaja projekta (ciljne grupe, dionici, analiza
sektora), analizu problema, osmišljavanje ciljeva i očekivanih rezultata projekta te ostvarivih
indikatora rezultata, finalizaciju logičke matrice, izradu concept note, razradu aktivnosti i radnih
paketa, identifikaciju projektnih partnera, popunjavanje obrazaca prijave i pripremu popratne
dokumentacije za prijavu na natječaj. Subvencija se po ovoj mjeri daje u visini do 70% troškova
(bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kuna.

Prijave se podnose na obrascu – PDNS-19, kojem se prilaže:

 • izjava i izvješće o državnim potporama (Obrazac IZJ-19),
 • Dodatak obrascu PNDS – 19,
 • rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
 • računi za troškove savjetodavnih usluga nastali pri izradi projektne prijave, koji su izdani
  nakon 01.01.2019. godine te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih,
 • potvrda o prijavi na natječaj (iz sustava (PDF) ako je on-line prijava na natječaj ili kopija
  povratnice kojom je projekt predan/slan na natječaj te naziv Natječaja na koji je izvršena
  prijava),
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Subvencioniranje nabave i ugradnje strojeva i opreme

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za nabavu i ugradnju strojeva i opreme (strojevi i oprema za
proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi i oprema koji korisniku podižu
kvalitetu proizvoda), u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kuna.

Prijave se podnose na obrascu – PDNS-19, kojem se prilaže:

 • izjava i izvješće o državnim potporama (Obrazac IZJ-19),
 • Dodatak obrascu PNDS – 19,
 • rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
 • računi za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, koji su izdani nakon 01.01.2019. godine te
  izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih (na uvid i dodatna
  dokumentacija/foto po zahtjevu),
 •  potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Subvencioniranje izlaganja na sajmovima

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima za
pokriće troškova izložbenog prostora na sajmu te smještaja i prijevoza sudionika na sajam,
pripremu i izradu promotivnih materijala za sajam u visini od 50% opravdanih troškova
(bez PDV-a), a najviše 5.000 kuna.

Korisnik ove mjere neće moći koristiti subvenciju za isti trošak po ostalim mjerama
subvencioniranja iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice.

Prijave se podnose na obrascu – PDNS-19, kojem se prilaže:

 • izjava i izvješće o primljenim državnim potporama (Obrazac IZJ-19),
 • Dodatak obrascu PNDS – 19,
 • rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
 •  računi za troškove sudjelovanja na sajmu, koji su izdani nakon 01.01.2019. godine te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Sufinanciranje razvoja tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta

Korisnici potpore su obrtnici, čije je sjedište, kao i obavljanje djelatnosti na tradicijski, odnosno
umjetnički način na području Grada Koprivnice.

Tražitelj potpore treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • popunjen obrazac „Zahtjeva za dodjelu potpora tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima“, nalazi se na stranci Grada Koprivnice, www.koprivnica.hr.
 • izjavu i izvješće o državnim potporama (Obrazac IZJ-19)
 • presliku obrtnice,
 • preslike računa,
 • presliku ugovora o naukovanju (ukoliko radionica ima naučnike),
 • opis proizvoda s fotografijom,
 • dokaze o referencama (preporuke, nagrade, članci),
 • uvjerenja o statusu tradicijskog ili umjetničkog obrta (ukoliko ima) ili Izjavu da izrađuje
  proizvod na tradicijski način korištenjem stare tehnologije,
 • dokaz da su podmirene sve financijske obveze prema Gradu Koprivnica i porezne obveze
  prema RH.

Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku je 10.000,00 kuna. Ukupno raspoloživa sredstva
namijenjena dodijeli potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima za 2019. godinu iznose
100.000,00 kuna. Ukoliko ukupni iznos zahtjeva za potpore iznosi više od planiranih Proračunom,
odobreni iznosi po zahtjevima umanjiti će se svima u jednakom postotku.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se poštom ili neposredno u pisarnicu Grada
Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica, sa naznakom «Tradicijski odnosno umjetnički obrt – za
natječaj“ do 26. rujna 2019. godine ili se može poslati i u .pdf formatu na e-mail:
jasmina.stricevic@koprivnica.hr sa naznakom „Tradicijski odnosno umjetnički obrt – za natječaj“.

Subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika

Korisnici ove mjere su subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada

Subvencija se dodjeljuje za troškove stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika subjekata malog gospodarstva kroz formalne i neformalne oblike osposobljavanja (tečajevi, seminari, savjetovanja, radionice) kojima se osigurava kontinuirano podizanje stručnih znanja zaposlenika od značaja za obavljanje poslova njihova radnog mjesta u visini do 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kuna.

Podnošenje prijava

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Koprivnici, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i
europske poslove, na obrascu prijave (PDNS-19) naznačenom u ovom Javnom pozivu s traženom i
potpunom dokumentacijom.

Prijava se predaje poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica, s
naznakom ”za Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove – Zahtjev za dodjelom
nepovratnih subvencija Grada Koprivnice ”.

Prijava se može poslati i u .pdf formatu na e-mail: jasmina.stricevic@koprivnica.hr sa naznakom
„Zahtjev za dodjelom nepovratnih subvencija Grada Koprivnice“.

Sve obrasce za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave i izvješća o primljenim potporama malih
vrijednosti, podnositelji zahtjeva mogu preuzeti u Gradu Koprivnici, Upravni odjel za financije,
gospodarstvo i europske poslove, Koprivnica, Zrinski trg 1, soba 20 ili na web stranici Grada
Koprivnice, www.koprivnica.hr.

Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali ukupna vrijednost
subvencije po pojedinom prijavitelju unutar jednog poziva/godine ne može prelaziti 20.000,00
kuna.

Dokumente tražene po ovom Javnom pozivu moguće je dostaviti u preslikama. Grad
Koprivnica zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih.

Grad Koprivnica će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza,
kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu subvencija po ovom Javnom
pozivu.

Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju.
Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Procedura dodjele

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Koprivnice
za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna, a najkasnije do 30. studenog 2019.
godine, osim potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima koji se zaprimaju do
26. rujna 2019.

Prijave se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz ovog
Javnog poziva.

Rok za dostavu prijava počinje od 26. kolovoza 2019. godine, a prijave se šalju do zaključno
30. studenog 2019. godine.

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske
poslove sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male vrijednosti. Na osnovu
provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, Gradonačelnik Grada Koprivnice dodjeljuje
potporu male vrijednosti.

O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

Ostale odredbe

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr, a obavijest o
objavljenom Javnom pozivu obznanjuje se u dnevnom tisku.

Poduzetnicima koji su uključeni u sustav “info E-poduzetnik” i koji su iskazali interes za dobivanje
informacija o javnim pozivima, obavijest o objavljenom Javnom pozivu upućuje se i putem tog
sustava.

KLASA: 301-01/19-01/0006
URBROJ: 2137/01-05-01/1-19-1
Koprivnica, 29.07.2019.

Gradonačelnik:
Mišel Jakšić, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice