HR EN

Grad Koprivnica

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice

Sukladno odredbi članka 13. Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16.), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice, dana 08. svibnja 2017. godine raspisuje:

JAVNI  POZIV
za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa
mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice

 

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela nepovratnih subvencija iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/16.), kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa i korištenje EU sredstava, korištenja poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela  (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:

 • Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta
 • Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna
 • Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
 • Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije
 • Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga
 • Sufinanciranje razvoja tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta
 • Subvencioniranje kamatne stope za financiranje projekata iz natječaja “Kreditom do uspjeha 2014.”
 • Sufinanciranje izlaganja koprivničkih obrtnika na sajmovima u Hrvatskoj

Nepovratne subvencije po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1), (u daljnjem tekstu: Uredba).

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su:

Subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrtnici) utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Grada Koprivnice, uz izuzetak posebno naveden u mjeri Subvencioniranje kamatne stope za financiranje projekata iz natječaja “Kreditom do uspjeha 2014.“

Korisnici sredstava ne mogu biti gospodarski subjekti koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz područja primjene Uredbe i to:

(a) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (1);

(b) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda;

(c) potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima:

 1. ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju;
 2. ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

(d) potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;

(e) potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih


UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH SUBVENCIJA

Nepovratne subvencije se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja te iznimno za buduće troškove. Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak. Troškovi se priznaju ukoliko nastanu u razdoblju trajanja Javnog poziva te ukoliko su nastali u razdoblju ne ranije od 01.01.2017. godine.

Ukoliko je gospodarski subjekt već koristio potpore za učinjene troškove za koje traži potporu po ovom Javnom pozivu, potpora može biti odobrena, a iznos potpore koja se dodjeljuje i ostvarenih potpora za taj trošak, neovisno od kojeg tijela je odobren (npr. programi MINGO, HAMAG-BICRO)  ne može prelaziti ukupan iznos troškova (ne više od 100 % stvarnog troška) koje je imao gospodarski subjekt.

Ukoliko korisnik mjere stekne pravo na subvenciju u trenutku u kojem po ovom
Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa subvencije, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Nepovratne subvencije se neće dodijeliti gospodarskim subjektima:

 • nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba, koji se nalaze u postupku likvidacije te onima koji su obustavili poslovnu djelatnost,
 • koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza,
 • koji imaju dospjeli, nepodmireni dug s bilo koje osnove prema Gradu Koprivnici.

Nepovratne subvencije dodjeljuju se prema uvjetima određenim za provedbu određene mjere kako slijedi:

Subvencioniranje izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće dijela troškova izrade marketinških planova i/ili istraživanja tržišta u visini do 30% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kuna.

Prijave se podnose na obrascu – Prijava za dodjelu nepovratnih subvencija Grada Koprivnice za 2017. (u daljnjem tekstu: PDNS-17), kojem se prilaže:

 • izjava i izvješće o primljenim državnim potporama (Obrazac IZJ-17),
 • Dodatak obrascu PNDS – 17,
 • rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
 • račun za plaćene troškove izrade marketing plana i/ili provedenog istraživanja tržišta, koji je izdan nakon 01.01.2017. godine, te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istog,
 • prilikom pregleda prijave dostava marketinških planova i/ili istraživanja tržišta na uvid,
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za pokriće dijela troškova implementacije industrijskog dizajna kroz razradu dizajnerske ideje i izrade prototipa dizajna u visini od 30% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kuna, te troškova implementacije grafičkog dizajna kroz razradu dizajnerske ideje i izrade logotipa, vizualnog identiteta (brenda) tvrtke u visini do 30% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kuna.

Prijave se podnose na obrascu – PDNS-17, kojem se prilaže:

 • izjava i izvješće o primljenim državnim potporama (Obrazac IZJ-17),
 • Dodatak obrascu PNDS – 17,
 • rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
 • računi za troškove izrade idejnog dizajna, izrade prototipa dizajna, logotipa te vizualnog identiteta koji su izdani nakon 01.01.2017. godine kao i izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih,
 • dostava izrađenih rješenja ( link na web stranicu, CD ili foto na uvid)
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima – početnicima za troškove nastale u fazi pokretanja gospodarske aktivnosti, odnosno za: nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000 kuna.

Poduzetnikom – početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na Javni poziv. Za ostvarivanje subvencije potrebno je da korisnik ove mjere ima najmanje jednog zaposlenog (vlasnik/ca ili jedan zaposleni) na puno radno vrijeme u mjesecu koji prethodi prijavi na ovaj javni poziv.

Troškovi za kupnju vozila, najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati.

Korisnik ove mjere neće moći koristiti subvenciju za isti trošak po ostalim mjerama subvencioniranja iz Općeg programa mjera.

Prijave se podnose na obrascu – PDNS-17, kojem se prilaže:

 • izjava i izvješće o primljenim državnim potporama (Obrazac IZJ-17),
 • Dodatak obrascu PNDS – 17,
 • rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
 • računi za troškove nabave opreme, alata, inventara, zaštitnih sredstava, uređenja poslovnog prostora, izrade poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebne izobrazbe te izrade mrežne stranice i vizualnog identiteta koji su izdani nakon 01.01.2017. godine te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih (računi plaćeni u gotovini (na R1) do 5.000,00 kuna priznat će se uz potpisanu knjigovodstvenu karticu imovine i/ili sitnog inventara poduzetnika – tražitelja subvencija  evidentirani u poslovnim knjigama ovjereno od knjigovodstvenog ureda),
 • preslika obrasca JOPPD za mjesec koji prethodi prijavi na traženja subvencije, ukoliko je prijavitelj obrt u sustavu paušalnog oporezivanja dostavlja se ispunjena Izjava JOPPD.
 • Kopija prijave i rješenje za subvenciju za samozapošljavanje od strane HZZ ukoliko je tražena i odobrena za osnivanje obrta ili poduzeća

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske Unije

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove savjetodavnih usluga nastale pri izradi projektne prijave koja podrazumijeva: pripremu i analizu sadržaja projekta (ciljne grupe, dionici, analiza sektora), analizu problema, osmišljavanje ciljeva i očekivanih rezultata projekta te ostvarivih indikatora rezultata, finalizaciju logičke matrice, izradu concept note, razradu aktivnosti i radnih paketa, identifikaciju projektnih partnera, popunjavanje obrazaca prijave i pripremu popratne dokumentacije za prijavu na natječaj. Subvencija se po ovoj mjeri daje u visini do 70% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kuna.

Prijave se podnose na obrascu – PDNS-17, kojem se prilaže:

 • izjava i izvješće o državnim potporama (Obrazac IZJ-17),
 • Dodatak obrascu PNDS – 17,
 • rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
 • računi za troškove savjetodavnih usluga nastali pri izradi projektne prijave, koji su izdani nakon 01.01.2017. godine te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih,
 • potvrda o prijavi na natječaj (iz sustava (PDF) ako je on- line prijava na natječaj ili kopija povratnice kojom je projekt predan/slan na natječaj te naziv Natječaja na koji je izvršena prijava),
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga

Nepovratne subvencije dodjeljuju se za troškove razvoja ideje, izrade prototipa, izrade plana komercijalizacije inovacije ili savjetodavne usluge pri izradi plana komercijalizacije inovacije, testne primjene te troškove podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 5.000,00 kuna.

Prijave se podnose na obrascu – PDNS-17, kojem se prilaže:

 • izjava i izvješće o državnim potporama (Obrazac IZJ-17),
 • Dodatak obrascu PNDS – 17,
 • rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,
 • računi za troškove razvoja inovativne ideje, izrade prototipa, plana komercijalizacije, testiranja te troškova zaštite, koji su izdani nakon 01.01.2017. godine te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih (na uvid i dodatna dokumentacija/foto po zahtjevu),
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

Sufinanciranje razvoja tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta

Korisnici potpore su obrtnici, čije je sjedište, kao i obavljanje djelatnosti na tradicijski, odnosno umjetnički način  na području Grada Koprivnice.

Tražitelj potpore treba dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • popunjen obrazac „Zahtjeva za dodjelu potpora tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima“, nalazi se na stranici Grada Koprivnice.
 • izjavu i izvješće o državnim potporama (Obrazac IZJ-17)
 • presliku obrtnice,
 • preslike računa,
 • presliku ugovora o naukovanju (ukoliko radionica ima naučnike),
 • opis proizvoda s fotografijom,
 • dokaze o referencama (preporuke, nagrade, članci),
 • uvjerenja o statusu tradicijskog ili umjetničkog obrta (ukoliko ima) ili Izjavu da izrađuje proizvod na tradicijski način korištenjem stare tehnologije,
 • dokaz da su podmirene sve financijske obveze prema Gradu Koprivnica i porezne obveze prema RH.

Maksimalni iznos potpore po jednom korisniku je 10.000,00 kuna. Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena dodijeli potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima za 2017. godinu iznose  100.000,00 kuna. Ukoliko ukupni iznos zahtjeva za potpore iznosi više od planiranih Proračunom, odobreni iznosi po zahtjevima umanjiti će se svima u jednakom postotku.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se u Grad Koprivnicu, Zrinski trg 1/I, Koprivnica, sa naznakom «Tradicijski odnosno umjetnički obrt – za natječaj do  10. lipnja  2017. godine.

Subvencioniranje kamatne stope za financiranje projekata iz natječaja “Kreditom do uspjeha 2014.”

Grad Koprivnica uključen je u Program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta  „Kreditom do uspjeha 2014.“ (Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti)

Korisnici sredstava subvencije kamata na Poduzetničke kredite su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva (d.o.o. i j.d.o.o.), obrti i profitne ustanove (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita), a koji ulažu na području Grada bez obzira na sjedište odnosno prebivalište i koji koriste  poduzetnički kredit za financiranje projekta prema popisu prihvatljivih djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD 2007.). Popis prihvatljivih djelatnosti na stranici  www.koprivnica.hr

Kod podnošenja zahtjeva poduzetnik prilaže osnovnu dokumentaciju:

 • zahtjev za kredit,
 • obrtnica ili rješenje o upisu u sudski registar,
 • obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju,
 • karton deponiranih potpisa,
 • BON-1 i BON-2 ne stariji od 30 dana,
 • financijski izvještaji za posljednje 2 (dvije) godine,
 • obrazac o broju zaposlenih RS-m,
 • dokaz vlasništva nad imovinom,
 • lokacijska ili građevinska dozvola ukoliko je građenje predmet kreditiranja,
 • poslovni plan,
 • predračune, račune, ugovore o isporuci ili kupnji osnovnih sredstava.

Zahtjeve za kredit zaprima i obrađuje Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja po Programu „Kreditom do uspjeha 2014.“, Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti, a odluku o financiranju projekta donosi Banka.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Koprivnici, Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo, na obrascu prijave  (PDNS-17) naznačenom u ovom Javnom pozivu s traženom i potpunom dokumentacijom.

Prijava se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica, s naznakom ”za Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo – zahtjev za dodjelom nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticaja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice”.

Sve obrasce za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave i izvješća o primljenim potporama malih vrijednosti, podnositelji zahtjeva mogu preuzeti u Gradu Koprivnici, Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo, Koprivnica, Zrinski trg 1, soba 21 ili na web stranici Grada Koprivnice, www.koprivnica.hr.

Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali ukupna vrijednost subvencije po pojedinom prijavitelju unutar jednog poziva/godine ne može prelaziti 20.000,00 kuna. 

Dokumente tražene po ovom Javnom pozivu moguće je dostaviti u preslikama. Grad Koprivnica zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih.

Grad Koprivnica će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza, kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu subvencija po ovom Javnom pozivu.

Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.

PROCEDURA  DODJELE

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Koprivnice za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 250.000,00 kuna, a najkasnije do 30. studenog 2017. godine, osim potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom za potpore tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima dostavlja se u Grad Koprivnicu, Zrinski trg 1/I, Koprivnica, sa naznakom «Tradicijski odnosno umjetnički obrt – za natječaj do  10. lipnja  2017. godine.

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave  prema uvjetima iz ovog Javnog poziva.

Rok za dostavu zahtjeva otvara se 15.05. 2017. godine, a prijave se šalju do zaključno 30. studenog 2017. godine.

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male vrijednosti. Na osnovu provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, Gradonačelnik Grada Koprivnice dodjeljuje potporu male vrijednosti.

O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo financija Republike Hrvatske.

OSTALE ODREDBE

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr, a obavijest o objavljenom Javnom pozivu obznanjuje se u dnevnom tisku.

Poduzetnicima koji su uključeni u sustav “info E-poduzetnik” i koji su iskazali interes za dobivanje informacija o javnim pozivima, obavijest o objavljenom Javnom pozivu upućuje se i putem tog sustava.

KLASA: 301-01/17-01/0005
URBROJ:2137/01-05/1-17-1
Koprivnica,  08.05.2017.

Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika
Mišel Jakšić, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice