HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2022. godinu

Na temelju Odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine na području Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 5/21), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 26. travnja 2022. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu potpora poljoprivredi na

području Grada Koprivnice za 2022. godinu

 

 I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Grada Koprivnice za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: potpora)  dodjeljivat će se za slijedeće aktivnosti:

MJERA 1. Cjeloživotno obrazovanje

– edukacija i stručno osposobljavanje za rad u pčelarstvu, voćarstvu, povrtlarstvu i stočarstvu  za troškove školovanja i sudjelovanja na edukaciji i stručnom osposobljavanju poljoprivrednih proizvođača,

MJERA 2. Sudjelovanje na sajmovima (izložbama, lokalno-tradicijskim manifestacijama)

– promidžba vlastitih proizvoda preko nastupa na sajmovima, izložbama i manifestacijama za troškove zakupa izložbenog prostora

MJERA 3: Studijska putovanja

– troškovi autobusnog prijevoza za pojedinu udrugu s područja Grada Koprivnice čiji su članovi korisnici mjera iz ove Odluke,

MJERA 4. Proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja u zatvorenim prostorima (plastenici i staklenici)

– temeljem dokumentacije o veličini zatvorenog prostora (plastenika, staklenika) minimalne površine 150 m² financirat će se proizvodnja povrća, cvijeća i sjemenja,

MJERA 5. Podizanje trajnih nasada

sadnja i podsadnja kvalitetnih voćnih sadnica i loznih cijepova u cilju stvaranja novih nasada,

MJERA 6. Očuvanje pčelinjeg fonda

– držanje i proizvodnja pčela upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog saveza,

MJERA 7. Analiza tla i kalcifikacija

– analiza tla poljoprivrednog zemljišta za sadnju trajnih nasada i povrća, analiza tla u već postojećim nasadima i kupnja materijala za odkiseljavanje tla,

 MJERA 8. Okrupnjavanje posjeda

– kupnja ili zamjena sa susjednim poljoprivrednim zemljištem radi okrupnjavanja postojeće parcele,

 MJERA 9. Nabava novih plastenika

– kupnja novih plastenika minimalne površine 150 m²,

 MJERA 10. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje

– kupnja i postavljanje opreme i uređaja za navodnjavanje,

MJERA 11. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče

– kupnja i postavljanje zaštitnih mreža kao redovite tehnološke mjere pri podizanju novih trajnih nasada ili plastenika,

MJERA 12. Ekološka proizvodnja

proizvodna površina ili troškovi stručnog nadzora i izdavanja potvrdnice,

MJERA 13. Nabava i postavljanje uređaja za hladnjače (voće i povrće)

– kupnja rashladnih uređaja za hladnjače za čuvanje voća i povrća,

MJERA 14. Umjetno osjemenjivanje goveda

– troškovi umjetnog osjemenjivanja u cjelokupnom iznosu cijene sjemena i to sve dok plotkinja ne ostane gravidna.

 II. KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava potpore su obiteljska poljoprivredna gospodarstva i samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem, odnosno prebivalištem nositelja gospodarstva na području Grada Koprivnice najmanje tri godine, obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti koji imaju sjedište obrta na području Grada Koprivnice i udruge sa sjedištem na području Grada Koprivnice, a čije su poljoprivredne površine na području Koprivničko – križevačke županije, nemaju dugovanja prema Proračunu Grada Koprivnice, ne traže potporu za rabljenu opremu, a ispunjavaju i druge uvjete propisane Odlukom o potporama poljoprivredi na području Grada Koprivnice za razdoblje od 2021. do 2023. godine («Glasnik Grada Koprivnice» broj 5/21).

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1407/2013 i 2020/972 ili br. 1408/2013 i 2019/316.

 III. DODJELA POTPORE

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja. Za osobe u sustavu poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), PDV te sve zakonom regulirane pristojbe nisu prihvatljiv trošak. Troškovi se priznaju ukoliko nastanu u razdoblju trajanja Javnog poziva te ukoliko su nastali u razdoblju ne ranije od 01.12.2021. godine, osim za Mjeru 14. čiji troškovi se priznaju od 01.01.2021. godine.

Ukoliko korisnik mjere stekne pravo na potporu u trenutku u kojem po ovom
Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa.

Potpore se neće dodijeliti korisnicima potpore koji imaju dospjeli, a nepodmireni dug s bilo koje osnove prema Proračunu Grada Koprivnice te za rabljenu opremu.

 IV. PODNOŠENJE PRIJAVE

Prijave za dodjelu potpora podnose se Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i europske poslove Grada Koprivnice tijekom cijele godine, najkasnije do 30.11. tekuće godine odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu.

Prijava se predaje poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Koprivnice, Zrinski trg 1, Koprivnica, s naznakom ”za Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove – Zahtjev za dodjelom potpora poljoprivredi Grada Koprivnice ”.

Prijava se može poslati i u .pdf formatu na e-mail: josip.fonjak@koprivnica.hr sa naznakom „Zahtjev za dodjelom potpora poljoprivredi Grada Koprivnice“.

Sve obrasce za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave o primljenim potporama malih vrijednosti, podnositelji prijava mogu preuzeti u Gradu Koprivnici, Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove, Koprivnica, Zrinski trg 1, II kat, soba 20 ili na web stranici Grada Koprivnica www.koprivnica.hr.

Potrebna dokumentacija za isplatu sredstava potpore bit će specificirana na svakom obrascu zahtjeva.

Grad Koprivnica može zatražiti od podnositelja prijave dodatnu dokumentaciju te po potrebi izvršiti uvid na terenu kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovom Odlukom.

Po ovom Javnom pozivu moguće je podnijeti prijavu za više mjera, ali ukupna vrijednost potpore po pojedinom prijavitelju unutar jednog poziva/godine ne može prelaziti 30.000,00 kuna.

Dokumente tražene po ovom Javnom pozivu moguće je dostaviti u preslikama. Grad Koprivnica zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih.

Grad Koprivnica će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu potpore po ovom Javnom pozivu.

Ako se prijave podnose na više mjera, svaka prijava mora imati potpunu dokumentaciju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 V. PROCEDURA DODJELE POTPORE

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada Koprivnice za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, a najkasnije do 30. studenog 2022. godine.

Prijave se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave, a prema uvjetima iz ovog Javnog poziva.

Prijave na javni poziv se šalju zaključno do 30. studenog 2022. godine.

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Upravni odjel za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo sukladno Uredbi, odnosno odredbama propisa o potporama male vrijednosti. Na osnovu provedenog Javnog poziva i ocjene dopuštenosti, Gradonačelnik Grada Koprivnice dodjeljuje potporu male vrijednosti.

O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske.

 VI. OSTALE ODREDBE

Ovaj Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr

 

 

                                                                              GRAD KOPRIVNICA

                                                                                                      Gradonačelnik:

                                                                                                 Mišel Jakšić, dipl. oec.

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice