HR EN

Grad Koprivnica

Javni natječaj za prodaju nekretnina javnom dražbom (Merićeva zgrada)

Na temelju članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Grad Koprivnica“ broj- 3/16, 1/17 i 2/17), članka 3. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2019. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 11/18.) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni tekst i 1/18.), gradonačelnik Grada Koprivnice,  raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju nekretnina javnom dražbom

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice k.o. Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 1, zgrada i pripadajuće zemljište, k.č.br. 1313, k.o. Koprivnica. U zemljišnim knjigama upisana je zabilježba da je zgrada evidentirana u katastarskom elaboratu prije 15.02.1968.godine, te da zgrada ima svojstvo spomenika kulture. Zgrada je etažirana, tako da su predmet prodaje sve etaže u vlasništvu Grada Koprivnice i to:

II. etaža (E-2), koja se sastoji od dva spremišta u podrumu ukupne površine 56,52 m², lokala s ostavom u prizemlju ukupne površine 63,77 m² i lokala u prizemlju površine 24,17 m², sveukupne površine 144,46 m². Energetskim certifikatom ova etaža je razvrstana u F energetski razred.

III.etaža (E-3), lokal u prizemlju površine 27,43 m². Energetskim certifikatom ova etaža je razvrstana u G energetski razred.

IV. etaža (E-4) koja se sastoji od dva stepeništa, hodnika, devet soba, spremišta, predprostora i dva WC-a ukupne površine 262,15 m², te tavana površine 262,88 m², sveukupne površine 525,03 m². Za ovu etažu nije izrađen energetski certifikat jer je u ruševnom stanju i ne zadovoljava minimalne tehničke uvjete za korištenje.

Etaža  E-2, E-3 i E-4  prodaju  po početnoj cijeni od 1.606.500,00 kuna. Jamčevina iznosi 160.000,00 kuna.

Kupnjom etaža II. III. i IV. kupac stječe  pravo suvlasništva  cijele nekretnine, k.č.br. 1313, kuća i dvor na Trgu bana Josipa Jelačića površine 659 m², zk.ul.126, k.o. Koprivnica u udjelu od 88/100.

Uvjeti gradnje određeni su Podacima iz prostorno planske dokumentacije koja je objavljena na web stranici Grada Koprivnice, kao prilog ovom natječaju

Predmet prodaje nije I. etaža (E-1) ukupne površine 93,26 m² koja je privatno vlasništvo i nalazi su u prizemlju sjevernog rubnog dijela zgrade u Koprivnici, Trg bana Josipa Jelačića 1, k.č.br. 1313,  k.o. Koprivnica.

Temeljem članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 69/99., 151/03., 157/03., 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15. i 44/17.), Republika Hrvatska i Koprivničko-križevačka županija ostvaruju pravo prvokupa nekretnine koje pravo mogu realizirati nakon provedenog natječajnog postupka i prije donošenja Odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

Prva javna dražba održat će se 25. veljače 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Za nekretnine koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavati će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, počevši od mjeseca ožujka 2019. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

-dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-ovjerenu presliku rješenja o registraciji  (za pravne osobe), ili presliku osobne iskaznice za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun   Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja.

Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora. U slučaju zakašnjenja kupac plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti, a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Kupac stječe pravo posjeda kupljene nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može  odustati od prodaje i poništi javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu, a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor  gubi pravo na povrat jamčevine.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama  i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523.

Objavom ovog javnog natječaja poništava se javni  natječaj za prodaju nekretnina javnom dražbom KLASA: 944-01/14-01/0043, URBROJ: 2137/01-08-02/2-18-13, objavljen u Glasu Podravine i Prigorja od 16. 03. 2018. godine.

KLASA: 944-01/14-01/0043
URBROJ: 2137/01-08-02/2-19-20
Koprivnica, 07.02.2019.

Gradonačelnik:
Mišel Jakšić, dipl.oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice