HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09, 1/12, 1/13, 3/13 – pročišćeni tekst, i 1/18, 2/20 i 1/21), članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj 3/16, 1/17, 2/17, 9/19) i članka 5. Odluke  o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 5/21), gradonačelnik Grada Koprivnice raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici

 

Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Koprivnica, u vlasništvu Grada Koprivnice i to:

Broj katastarske čestice,

k.č.br.

Lokacija  

Površina u m²

 

Početna cijena u kunama
1886/4 Koprivnica, Ulica Vinogradska 707 163.000,00
1886/5 Koprivnica, Ulica Vinogradska 506 117.000,00
1886/6 Koprivnica, Ulica Vinogradska 529 122.000,00
1886/7 Koprivnica, Ulica Vinogradska 537 124.000,00
1895/16

1897/5

Koprivnica, Ulica Vinogradska

Koprivnica, Ulica Vinogradska

944 218.000,00
1895/10 Koprivnica, Ulica Vinodolska 902 209.000,00

 

Početne cijene iz ovog javnog natječaja umanjuju se ovisno o ostvarenom popustu sukladno Odluci o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici. Građevinsko zemljište se prodaje u stanju viđeno-kupljeno.

Građevinsko zemljište prodaje se javnim prikupljanjem pisanih zahtjeva u zatvorenim kovertama, u krugovima, svakog mjeseca, sve do prodaje građevinskog zemljišta iz javnog natječaja.

Pravo podnošenja pisanih zahtjeva ima fizička osoba, državljanin Republike Hrvatske koji ispunjava zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva koja u trenutku podnošenja zahtjeva nije starija od 45 godina te koja, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner u vlasništvu nema zadovoljavajući stambeni prostor. Pod zadovoljavajućim stambenim prostorom smatra se stambeni prostor koji za samca iznosi minimalno 40 m2, a za svakog sljedećeg člana se povećava za 15 m2.

Na osnovi podnesenih zahtjeva utvrđuje se lista reda prvenstva sukladno kriterijima iz Odluke o prodaji po povoljnijim uvjetima građevinskog zemljišta na području Podolica u Koprivnici. Podnositelji zahtjeva uvršteni na konačnu listu reda prvenstva kojima je odobren zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta obavljaju neposredan izbor građevinskog zemljišta prema redoslijedu uvrštenosti na konačnoj listi reda prvenstva.

Podnositelj zahtjeva koji temeljem konačne liste reda prvenstva ostvari pravo na kupnju građevinskog zemljišta, a odbije prihvatiti bilo koje raspoloživo građevinsko zemljište iz javnog natječaja ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor briše se s konačne liste reda prvenstva. U navedenom  slučaju građevinsko zemljište dodjeljuje se podnositelju zahtjeva koji je sljedeći na konačnoj listi reda prvenstva.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na ishođenje građevinske dozvole (komunalni doprinos, porez na promet nekretnina, prenamjena zemljišta, vodni doprinos i sl.).

Kupci su dužni za kupljeno građevinsko zemljište ishoditi građevinsku dozvolu za  izgradnju stambene građevine u roku od dvije godine, uporabnu dozvolu u roku od devet godina, a sve od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Ukoliko kupac u zadanim rokovima ne ishodi građevinsku/uporabnu dozvolu dužan je Gradu platiti iznos razlike ugovorene kupoprodajne cijene i početne cijene građevinskog zemljišta iz javnog natječaja uvećano za zakonsku zateznu kamatu.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora ili kreditom banke u roku 90 dana. U slučaju zakašnjenja kupac plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor podnositelj zahtjeva je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja odluke o prodaji. Kupoprodajni ugovor neće se sklopiti ako na dan zaključenja podnositelj zahtjeva ima nepodmireni dug prema Gradu. Kupac pravo vlasništva kupljenog građevinskog zemljišta  upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene, a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva. Istovremeno s upisom vlasništva u zemljišnu knjigu kupac upisuje zalog na iznos razlike ugovorene kupoprodajne cijene i početne cijene građevinskog zemljišta iz javnog natječaja. Upisani zalog briše se na temelju brisovnog očitovanja koje je Grad  dužan izdati u roku 15 dana od dana ishođenja pravomoćne uporabne dozvole ili nakon što kupac Gradu  isplati razliku ugovorene kupoprodajne cijene i početne cijene građevinskog zemljišta iz javnog natječaja uvećano za zakonsku zateznu kamatu.

Kupac može kupljeno građevinsko zemljište otuđiti u svako doba pod uvjetom da prethodno Gradu isplati  razliku ugovorene kupoprodajne cijene i početne cijene građevinskog zemljišta iz javnog natječaja uvećano za zakonsku zateznu kamatu. Kupac stječe pravo posjeda kupljene  nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana ili ako u roku od dvije godine ne ishodi građevinsku dozvolu odnosno uporabnu dozvolu u roku devet godina, a sve od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Grad Koprivnica može odustati od prodaje i poništiti javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Podnositelji zahtjeva obrazac ponude mogu preuzeti na službenoj stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr kao prilog ovom natječaju.

Uz  popunjeni i potpisani obrazac ponude potrebno je priložiti i:

  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u iznosu od 12.000,00 kuna,
  • preslika osobne iskaznice i OIB za sve podnositelje zahtjeva,
  • javnobilježnički ovjerenu izjavu podnositelja zahtjeva/bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema zadovoljavajući stambeni prostor,
  • rodni list za svako dijete,
  • dokaz o statusu osobe s tjelesnim oštećenjem u visini 50% i više/ korisnika osobne invalidnine/korisnika doplatka za pomoć i njegu – sukladno propisima iz područja socijalne skrbi i mirovinskog osiguranja,
  • dokaz o statusu hrvatskog branitelja/hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata/člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata/člana obitelji zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,
  • dokaz o statusu osobe od posebnog interesa za Grad Koprivnicu (preslika sveučilišne diplome i potvrda poslodavca o zaposlenju na području grada Koprivnice),
  • izvadak iz zemljišnih knjiga za sve članove obitelji/potvrda zemljišnoknjižnog suda o ne imanju nekretnina u svom vlasništvu,
  • izjava o korištenju osobnih podataka.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun  Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja. Podnositelju zahtjeva koji uspije u natječaju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Podnositelju zahtjeva  koji ne uspije u natječaju jamčevina se vraća u roku 30 dana od dana donošenja odluke o prodaji građevinske parcele bez prava na zateznu kamatu. Podnositelj zahtjeva koji ne zaključi kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prodaji gubi pravo na povrat jamčevine.

Pisani zahtjevi se predaju u pisarnici, sobi br. 3. Gradske uprave, Zrinski trg 1 ili  se šalju poštom u zapečaćenom omotu s naznakom Grad Koprivnica, Zrinski trg l, Koprivnica –„zahtjev za natječaj za prodaju građevinskog zemljišta na području Podolica“ – ne otvaraj”.

Pisani zahtjevi se predaju od 08.09.2021.godine (srijeda) do 22.09.2021. godine (srijeda), a razmatrat će se na javnoj sjednici Povjerenstva za prodaju građevinskog zemljišta na području Podolica dana 01.10.2021. godine (petak) u 8,00 sati u prostorijama Gradske uprave, Zrinski trg 1, I. kat (soba 12). Zahtjevi zaprimljeni prije početnog ili nakon isteka završnog roka, neće se razmatrati na navedenoj sjednici.

Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednaki popust, prednost u ostvarivanju prava ima podnositelj zahtjeva koji ima popust ostvaren temeljem kriterija malodobne djece, a zatim kriterija statusa osoba s invaliditetom/djece s teškoćama u razvoju. Ukoliko i temeljem navedenih kriterija nije moguće utvrditi koji od podnositelja ima prednost u ostvarivanju prava, prednost ima onaj čiji je zahtjev prije zaprimljen.

Građevinsko zemljište koje se neće prodati u prvom krugu, prodavat će se svakog mjeseca, sve do prodaje svih građevinskih parcela iz javnog natječaja. Za ove građevinske parcele rok za predaju pisanih zahtjeva je svaki deseti u mjesecu, a otvaranje ponuda je svakog petnaestog u mjesecu, počevši od mjeseca listopada 2021. godine, s početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Ukoliko je deseti odnosno petnaesti dan u mjesecu neradni dan, predaja ponuda i javno otvaranje je prvog idućeg radnog dana.

Ponude podnesene izvan utvrđenih rokova predaje, razmatrat će se na narednoj sjednici Povjerenstava kao da su podneseni u narednom krugu predaje ponuda.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Odsjeku za upravljanje nekretninama, Zrinski trg 1, II. kat, soba br. 28, ili na telefon 048/279-547 i 048/279-523.

 

KLASA: 944-01/21-01/0004
URBROJ: 2137/01-08-02/2-21-39
Koprivnica, 01.09.2021.

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

 

Prijam građana

Kod gradonačelnika i pročelnika,
utorkom

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice