HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 3/12 i 3/18), gradonačelnik Grada Koprivnice 02.06.2021. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

Javnim natječajem daje se u zakup poslovni prostori društvenog doma Miklinovec izgrađenog na k.č.br. 5924, zgrada i dvorište u Miklinovcu, ukupne površine 1417 m2, k.o. Koprivnica i to:

  • trgovina površine 24,69 m2, trgovina-spremište površine 14,82 m2 i spremište površine 13,75 m2 i WC površine 7,08 m2, sveukupne površine 60,34 m2 po početnoj cijeni mjesečne zakupnine od 2.200,00 kuna.

Poslovni prostor se daje u zakup na neodređeno vrijeme i svrhu obavljanja trgovačke djelatnosti.

Za građevinu u kojoj su smješteni poslovni prostori izdan je energetski certifikat broj P -59-2010-474-NSZ5 izdani od trgovačkog društva ELEKTRON d.o.o. Varšavska 25, Krk, kojim su poslovni prostori svrstani u B energetski razred.

Prostor se uzima u zakup u zatečenom stanju. Troškove investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora kao i eventualne troškove investicijskih radova potrebnih za obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru kao i ishođenje potrebne dokumentacije i dozvola, snosi zakupac. Zakupac nema pravo na povrat navedenih uloženih sredstava, niti po toj osnovi na umanjenje zakupnine.

Zakupnik poslovni prostor može dati u podzakup samo na osnovi posebnog odobrenja Grada Koprivnice.

Zakupnik snosi sve režijske troškove kao što je potrošnja električne energije, plina i vode, odvoz smeća, komunalnu naknadu, naknadu za uređenje voda te sve ostale pripadajuće troškove vezane za korištenje poslovnog prostora.

Zakupnina se plaća mjesečno do desetog u mjesecu za tekući mjesec. Zakupnik je dužan plaćati zakupninu od dana zaključenja ugovora o zakupu.

Natjecatelji mogu biti sve pravne osobe i obrti pod uvjetom da nemaju dospjelih nepodmirenih obaveza prema Gradu Koprivnica.

Ponuda mora obavezno sadržavati presliku uplatnice o uplaćenoj jamčevini.

Jamčevina u iznosu od 1.000,00 kuna se uplaćuje na žiro račun Grada Koprivnice, broj: HR5523860021820100005, poziv na broj: 68  7706 – OIB.

Natjecatelj koji uspije u natječaju prije zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora obvezuje se Gradu Koprivnici dostaviti bjanko zadužnicu na iznos od 10.000,00 kuna.

Najpovoljnijim učesnikom u natječaju smatrat će se onaj tko uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju uplaćena jamčevina vraća se u roku 15 dana, a natjecatelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Grad Koprivnica zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez navođenja razloga, ali ne nakon donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ponude se predaju u zapečaćenom omotu s naznakom Grad Koprivnica, Zrinski trg l/I – “ZA NATJEČAJ –POSLOVNI PROSTOR- NE OTVARATI”.

Ponude se predaju u pisarnici Gradske uprave, Koprivnica, Zrinski trg 1, prizemlje (soba br. 3) zaključno do 15.06.2021.godine (utorak) do 14.00 sati kada će se na javnoj sjednici Povjerenstva za provođenje natječaja obaviti otvaranje ponuda. Sjednica povjerenstva održat će se u prostorijama Gradske uprave, Koprivnica, Zrinski trg 1, I kat, (soba br. 12).

U slučaju da dva ili više natjecatelja podnesu jednaku ponudu, prednost ima onaj čija je ponuda prije zaprimljena.

Ako u prvom krugu ne bude podnesena niti jedna valjana ponuda za zakup poslovnog prostora, natječaj će se provoditi svakog mjeseca. Za naredne ponude rok za predaju pisanih ponuda je svaki deseti u mjesecu, a otvaranje ponuda je u 14.00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Ako je deseti u mjesecu neradni dan, predaja ponuda i javno otvaranje je prvog idućeg radnog dana.

Ponude podnesene izvan utvrđenih rokova predaje, razmatrat će se na narednoj sjednici Povjerenstava kao da su podneseni u narednom krugu predaje ponuda.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za izgradnju grada, upravljanje nekretninama i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523 i 048/279-547.

 

KLASA: 372-01/21-01/0003
URBROJ: 2137/01-08-02-21/2
Koprivnica, 02.06.2021.

GRADONAČELNIK:
Mišel Jakšić, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice