HR EN

Grad Koprivnica

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina javnom dražbom, CVJETNA

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13., 3/13. – pročišćeni tekst, 1/18. i 2/20), članka 17. Odluke o upravljanju, raspolaganju i korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnica“ broj- 3/16., 1/17., 2/17. i 9/19.) i članka 4. Odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina u 2020. godini („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 9/19.) gradonačelnik Grada Koprivnice, raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ

za prodaju nekretnina javnom dražbom

 

Raspisuje se javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u k.o. Koprivnica, u vlasništvu Grada Koprivnice, na području DPU „Cvjetna“ namijenjenog stambenoj izgradnji i to:

  1. K.č.br. 1985/4, Ulica Cvjetna, oranica, površine 1183 m2, zk. ul. 14045, po početnoj cijeni od 296.000,00 kuna.
  2. K.č.br. 1985/6, Ulica Cvjetna, oranica, površine 1149 m2, zk. ul. 14045, po početnoj cijeni od 288.000,00 kuna. (PRODANO 10.02.2022.)
  3. K.č.br. 1984/2, Ulica Ruđera Boškovića, oranica, površine 1113 m2, zk. ul. 14045, po početnoj cijeni od 280.000,00 kuna.
  4. K.č.br. 1984/4, Ulica Ruđera Boškovića, oranica, površine 1171 m2, zk. ul. 14045, po početnoj cijeni od 293.000,00 kuna. (PRODANO 10.8.2021.)

Jamčevina za navedene građevinske parcele iznosi 28.000,00 kuna i uplaćuje se na žiro račun   Grada Koprivnice: IBAN: HR55 2386 0021 8201 0000 5, poziv na broj HR68  9016 – OIB uplatitelja.

Na građevinskim parcelama moguća je izgradnja građevina u skladu s odredbama Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“. Uvjeti gradnje navedeni su u Podacima iz prostorno planske dokumentacije i grafičkom izvodu iz Detaljnog plana uređenja „Cvjetna“ objavljenim na službenoj stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr, kao prilog ovom natječaju.

Građevinske parcele pod rednim brojevima iz 3. i 4. su  komunalno opremljene s izvodima komunalne infrastrukture vode, plina, fekalne i oborinske kanalizacije, te distributivne telekomunikacijske kanalizacije i niskonaponske mreže u građevinske parcele. Građevinske parcele pod rednim brojevima 1. i 2.  imaju izvod niskonaponske mreže  i mogućnost priključenja na vodovodnu, plinsku i kanalizacijsku mrežu koje su položene unutar javnog koridora Cvjetne ulice, ali za iste nisu izgrađeni izvodi za priključke u građevinske parcele. Sve detaljnije informacije oko načina priključenja na vodovodnu, plinsku, kanalizacijsku mrežu, distributivnu telekomunikacijsku mrežu i niskonaponsku mrežu potrebno je pribaviti kod nadležnih opskrbljivača (distributera), odnosno javnih isporučitelja.

Kupci snose sve troškove priključenja na komunalnu infrastrukturu vodovodne, plinske, fekalne i oborinske kanalizacije te distributivne telekomunikacijske kanalizacije.

Cijena svih građevinskih parcela sadrži naknadu za angažiranu električnu snagu od 11,50 kW, tako da kupac kupnjom građevinske parcele kupuje i 11,50 kW angažirane snage.

Građevinske parcele su opremljene asfaltiranom prometnicom, a što je u naravi postojeći kolnik u Cvjetnoj ulici odnosno ulica Ruđera Boškovića.

Građevinske parcele se prodaje u stanju viđeno-kupljeno.

Zainteresirani natjecatelji građevinske parcele mogu uz prethodnu najavu razgledati svakog radnog dana od 08.00 sati do 12,00 sati.

Kupci su dužni podmiriti sve zakonske obveze koje se odnose na ishođenje građevinske dozvole (komunalni doprinos, porez na promet nekretnina, prenamjena zemljišta, vodni doprinos i sl.).

Početne cijene za sve parcele utvrđene su na temelju procjene prometne vrijednosti nekretnina utvrđene procjembenim elaboratom izrađenim od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina.

Građevinske parcele prodaju se javnom dražbom.

Ponude za kupnju izjavljuju se za svaku parcelu navedenu u natječaju zasebno, prema početnoj cijeni navedenoj u natječaju.

Javna dražba provodi se u krugovima, a sve do prodaje svih građevinskih parcela.

Prva javna dražba održat će se 26. listopada 2020. godine (ponedjeljak) sa početkom u 08,00 sati, u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Za građevinske parcele koje se neće prodati na prvoj javnoj dražbi, održavati će se svakog desetog u mjesecu nove javne dražbe, počevši od mjeseca prosinca  2020. godine, sa početkom u 08,00 sati u prostorijama Gradske uprave Koprivnica, Zrinski trg 1, I. kat, soba br. 12.

Nakon 08,00 sati više nije moguće pristupiti na javnu dražbu bez obzira ne ispunjavanje svih formalnih uvjeta.

Ukoliko je deseti dan u mjesecu neradni dan, javna dražba će se održati prvog idućeg radnog dana.

U javnoj dražbi mogu sudjelovati sve zainteresirane fizičke i pravne osobe, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

Natjecatelji u javnoj dražbi sudjeluju osobno ili putem punomoćnika na temelju punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Sudionici javne dražbe trebaju prije početka javne dražbe predočiti:

-dokaz o uplaćenoj jamčevini,

-ovjerenu presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe) ili presliku osobne iskaznice za sve osobe koje se žele upisati kao vlasnici nekretnine.

Najpovoljnijim sudionikom u natječaju smatrat će se onaj tko na javnoj dražbi ponudi najviši novčani iznos povrh početne cijene te će se s njime zaključiti ugovor.

Kupoprodajna cijena isplaćuje se u roku 30 dana po potpisu ugovora ili iznimno kreditom banke u roku 90 dana. U slučaju zakašnjenja kupac plaća zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana plaćanja.

Kupoprodajni ugovor kupac je dužan zaključiti u roku 15 dana od dana donošenja Odluke o prodaji. Kupoprodajni ugovor neće se sklopiti ako na dan zaključenja kupac ima nepodmireni dug prema Gradu. Kupac pravo vlasništva kupljene nekretnine upisuje u zemljišne knjige nakon isplaćene kupoprodajne cijene u cijelosti, a na osnovi posebne tabularne isprave podobne za upis vlasništva.

Kupac stječe pravo posjeda kupljene  nekretnine odmah po isplati kupoprodajne cijene.

U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno ako najpovoljniji ponuditelj u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najviše ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Grad Koprivnica može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor ako kupac zakasni s plaćanjem kupoprodajne cijene više od 60 dana uz zadržavanje iznosa uplaćene jamčevine.

Grad Koprivnica može  odustati od prodaje i poništi javni natječaj u svako doba prije donošenja odluke o prodaji te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema natjecateljima kao ni troškove sudjelovanja natjecatelja na natječaju.

Natjecatelju koji u postupku javne dražbe kupi nekretninu uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Natjecatelju koji ne uspije u javnoj dražbi uplaćena jamčevina vraća se u roku 30 dana, od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu,  a natjecatelj koji odustane od ponude ili u roku ne zaključi kupoprodajni ugovor  gubi pravo na povrat jamčevine.

Javni natječaj objavljen je na službenoj web stranici Grada. Sve dodatne informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za financije, poticanje poduzetništva i komunalno gospodarstvo, Zrinski trg 1, II kat, usmeno ili na telefon 048/279-523 i 048/279-547.

 

KLASA: 944-01/20-01/0007

URBROJ: 2137/01-08-02/2-20-3

Koprivnica, 12.10.2020.

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

Kontakt

Zrinski trg 1, 48000 Koprivnica

grad.koprivnica@koprivnica.hr
+385 48 279 555

IBAN: HR5523860021820100005
SWIFT: PDKCHR2X
OIB: 62112914641

Cetifikat ISO Cetifikat Energy
Veličina fonta
Kontrast
Poveznice